Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 304

protokols Nr. 10, 38. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Babītes ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” (reģistrācijas Nr.40003388748) pilnvarotās personas T.R., personas kods ***, sertifikāts: sērija BA Nr.455), 2014.gada 8.maija iesniegumu Nr.462/a/10-2014, (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1846) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Babītes ielā 14, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 1201) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības Babītes ielā 14, Jūrmalā īpašnieces I.B. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 13.februāra lēmumu Nr.14-9/28 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Babītes ielā 14, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 4.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Babītes ielā 14, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Babītes ielā 14, Jūrmalā ar kopējo platību 3861m2 sadali, izveidojot divas zemes vienības:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 1839m2, piešķirot adresi Bražuciema iela 11, Jūrmalā, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 2022m2, piešķirot adresi Aizupes iela 7, Jūrmala, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Izveidot zemes vienību Bražuciema iela 11, Jūrmalā ar kopējo platību 1839m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Bražuciema ielā 11, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Bražuciema ielā 11, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 2.5m no vada ass (7312050601);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 1m no vada ass (7312040100).

3.3. Uzdot zemes vienības Bražuciema ielā 11, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Mainīt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1201 006, pirts ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1201 004 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1201 005 no Babītes iela 14, Jūrmala uz adresi Bražuciema iela 11, Jūrmala.

5. Izveidot zemes vienību Aizupes iela 7, Jūrmalā ar kopējo platību 2022m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienībai Aizupes ielā 7, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Aizupes ielā 7, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

5.3. Uzdot zemes vienības Aizupes ielā 7, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1201 001 un pagrabam ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1201 002 no Babītes ielas 14, Jūrmala uz adresi Aizupes iela 7, Jūrmala.

7. Likvidēt adresi zemes vienībai Babītes iela 14, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 006 1201).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF