Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 305

protokols Nr. 10, 39. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Imantas ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABC Construction” (reģistrācijas Nr.40003765683) pilnvarotās personas D.G. (personas kods ***, sertifikāta sērija BA Nr.388) 2014.gada 25.marta iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1166) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Imantas ielā 6, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 2608) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABC Construction” ir saņēmusi zemes vienības Imantas ielā 6, Jūrmalā īpašnieka H.G. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.14-9/261 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Imantas ielā 6 , Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 4.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Imantas ielā 6, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABC Construction” zemes ierīcības inženieres D.G. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Imantas ielā 6, Jūrmalā ar kopējo platību 1943m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 971m2 platībā un piešķirot adresi Imantas iela 6A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Imantas ielā 6, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 972m2, saskaņā ar saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Imantas ielā 6, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Imantas ielā 6, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1459 III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101).

2.3. Uzdot zemes vienības Imantas ielā 6, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Imantas ielā 6A, Jūrmalā ar kopējo platību 971m2, saskaņā ar saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Imantas ielā 6A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Imantas ielā 6A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.3.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

3.3. Uzdot zemes vienības Imantas ielā 6A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF