Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 306

protokols Nr. 10, 40. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kāpu ielā 58, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamā īpašuma Kāpu ielā 58, Jūrmalā kopīpašnieces M.K., (personas kods ***) 2014.gada 26.maijā iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2121) ar informāciju par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1206 002 dokumentācijas sakārtošanu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) pilnvarotā persona U.G., personas kods ***, sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 27.februārī iesniedza iesniegumu Nr.10 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/793), ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kāpu ielā 58, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1206) projektu.

Projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 21.oktobra lēmumu Nr.14-9/289 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kāpu ielā 58, Jūrmalā”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas paredz, ka „vietējai pašvaldībai ir tiesības projektu noraidīt, ja projekta izstrādē nav ievēroti projekta izstrādes nosacījumi”, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 4.martā (vēstule Nr.14-1/887) zemes ierīcības projektu noraidīja, jo netika izpildīts projekta izstrādes darba uzdevuma – nosacījuma 1.6.punkts „Zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā veikt būves ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1206 002 sadali, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās būtiskās prasības būvēm, vai nojaukt minēto būvi saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 22.punkta 22.1.apakšpunktu: Projektētā robeža var šķērsot būvi un būvei nav nepieciešams veikt konstruktīvas izmaiņas, ja būvi ir paredzēts nojaukt atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un būves nojaukšana veicama pirms projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā.”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2014.gada 29.aprīlī pieņemto lēmumu izsniegt Izziņu Nr.787 par to, ka dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1206 002 Jūrmalā, Kāpu iela 58 ir nojaukta, projekta izstrādes darba uzdevuma – nosacījuma 1.6.punkts ir izpildīts.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, 30.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes izdoto būvatļauju (2014.gada 25.februāra lēmums Nr.305) un 2014.gada 4.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 58, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 58, Jūrmalā ar kopējo platību 3589m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1900m2 platībā un piešķirot adresi Kāpu iela 58A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 58, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1689m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 58, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Kāpu ielā 58, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000125532 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

2.2.3. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

2.3. Likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1206 002 Kāpu iela 58, Jūrmala.

2.4. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 58, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Kāpu iela 58A, Jūrmalā ar kopējo platību 1900m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 58A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Kāpu ielā 58A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

3.2.3. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

3.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 58A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF