Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 308

protokols Nr. 10, 42. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Olgas ielā 50, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” (reģistrācijas Nr.40003783960) pilnvarotās personas L.B. (personas kods ***) 2014.gada 6.maijā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/47 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1790) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Olgas ielā 50, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 015 0525) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Olgas ielā 50, Jūrmalā īpašnieces M.Ž. (M.Z.), (Krievijas federācijas pilsone, dzimusi *** Ļeņingradā (Sanktpēterburgā) Krievijā) pilnvarotās personas L.V. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 1.oktobra lēmumu Nr.14-9/265 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Olgas ielā 50, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15.un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 4.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Olgas ielā 50, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Olgas ielā 50, Jūrmalā ar kopējo platību 6336m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 3057m2 platībā un piešķirot adresi Olgas iela 50A, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Olgas ielā 50, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3279m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Olgas ielā 50, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Olgas ielā 50, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000434711 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu): Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300).

2.3. Uzdot zemes vienības Olgas ielā 50, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Olgas iela 50A, Jūrmalā ar kopējo platību 3057m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Olgas ielā 50A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Olgas ielā 50A, Jūrmalā: Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300).

3.2. Uzdot zemes vienības Olgas ielā 50A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF