Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 309

protokols Nr. 10, 43. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
starp zemes vienībām Dāvja ielā 28, Jūrmalā un Dāvja ielā 28A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) pilnvarotās personas U.G. (personas kods ***, sertifikāta Nr.AA000000074) 2014.gada 22.aprīļa iesniegumu Nr.18, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1597, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Dāvja ielā 28, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 016 4408) un zemes īpašuma Dāvja ielā 28A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 016 4406) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Dāvja ielā 28A, Jūrmalā īpašnieka A.V. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem, kurš saskaņots ar zemes vienības Dāvja ielā 28, Jūrmalā īpašnieci I.L. (personas kods ***).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 17.februāra lēmumu Nr.14-9/31 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Dāvja ielā 28, Jūrmalā un Dāvja ielā 28A, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 4.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dāvja ielā 28, Jūrmalā un zemes vienības Dāvja ielā 28A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Dāvja ielā 28, Jūrmalā ar kopējo platību 2000 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 71 m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Dāvja ielā 28A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 28, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1929 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dāvja ielā 28, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Dāvja ielā 28, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

2.3. Uzdot zemes vienības Dāvja ielā 28, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Dāvja ielā 28A, Jūrmalā ar kopējo platību 2000 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Dāvja ielā 28, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 71 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 28A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 2071 m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 28A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Dāvja ielā 28A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100).

3.3. Uzdot zemes vienības Dāvja ielā 28A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF