Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 20.06.2014. Stājas spēkā 21.06.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 310

protokols Nr. 10, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.715
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Brīvības prospektā 68” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Teritorijas plānojumu, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2007.gada 9.augustā pieņēma lēmumu Nr.715 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68 ”.

Dome 2012.gada 11.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Zemesgabals Brīvības prospektā 68, Jūrmalā saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Priežu parka apbūves teritorijā (4DzP), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja. Plānotās būvniecības ieceres attīstīšanai detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama.

Domē 2014.gada 8.maijā ir reģistrēts I.K. (personas kods ***) un O.M. (personas kods ***) iesniegums ar lūgumu atcelt 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.715 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68 ”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 258.punktu, un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un Vides jautājumu komitejas 2014.gada 4.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.715 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68”.

2. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF