Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 316

protokols Nr. 10, 50. punkts

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā
daļas nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2014.gada 31.janvāra lēmumu Nr.9 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 17.oktobra lēmumā Nr.362 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā par maksu un nomā Jūrmalā, Kanālu ielā 16”” noteikts, ka namīpašuma labticīgajai ieguvējai D.V. ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas Kanālu ielā 16, Jūrmalā labticīgā ieguvēja nav veikusi nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim D.V. nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 7.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala 1/9 domājamo daļu Kanālu ielā 16, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 014 3111, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000150327.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2014.gada 31.janvāra lēmumu Nr.9 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 17.oktobra lēmumā Nr.362 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā par maksu un nomā Jūrmalā, Kanālu ielā 16” 10.punkta izpildi, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar D.V. (dzimušu ***, dzīvojošu ***) par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 3111, kopējā platība 1885 m2, 1/9 domājamās daļas 210 m2 platībā (saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma 1/3 domājamās daļas uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ un zemes nomas maksas parāds par faktisko lietošanu netiek samaksāts, Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļai sniegt prasību tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes nomas maksas par faktisko lietošanu parāda piedziņu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF