Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 319

protokols Nr. 10, 53. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.402
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001,
daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.417 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Muižas ielā 6” izveidots zemesgabals Muižas ielā 6, Jūrmalā 3735 m2 platībā kultūras centra ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 21.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Muižas ielā 6, Jūrmalā ar kadastra numurs 1300 007 5504 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4222.

Starp Jūrmalas pilsētas domi un V.B., personas kods ***, 2009.gada 15.jūnijā noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/597 (turpmāk – Līgums) par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001 2.stāva telpas 35,48 m2 platībā un zemesgabala daļu 208 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 007 5504, kopējā platība 3735 m2).

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.” starp Jūrmalas pilsētas domi un V.B. 2012.gada 7.augustā tika noslēgta Vienošanās par nekustamā īpašuma daļas nomas līguma pagarināšanu līdz 2017.gada 14.jūlijam mākslinieka darbnīcas uzturēšanai.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju V.B. 2014.gada 3.martā miris.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā I.B., mākslinieka V.B. dēla, 2014.gada 28.marta iesniegumu par iespēju turpināt telpu nomu, lai nodrošinātu mākslinieka gleznu saglabāšanu līdz pārvietošanai uz citām piemērotākām telpām, Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzskatīt par izbeigtu ar 2014.gada 3.martu starp Jūrmalas pilsētas domi un V.B. 2009.gada 15.jūnijā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/597 (tai skaitā, 2012.gada 7.augusta Vienošanos Nr.1.1-16.3.2/717)”.

2. Iznomāt I.B. (personas kods ***, dzīvojošs ***) nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001 (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu), 2.stāva telpas Nr.2 35,48 m2 platībā un zemesgabala daļu 208 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 007 5504, kopējā platība 3735 m2) uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā V.B. gleznu ekspozīcijas pārvietošanai uz citām telpām.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā apsekot nekustamo īpašumu - ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001 2.stāva telpas 35,48 m2 platībā, sastādot aktu par telpās esošo īpašumu, un noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu, ietverot nosacījumu, ka nomnieks uzņemas atbildību par telpās esošo īpašumu, tā vērtības saglabāšanu, un atbildēt trešo personu (tai skaitā, citu mantinieku) prasījumiem attiecībā uz īpašumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF