Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 320

protokols Nr. 10, 54. punkts

Par grozījumiem 2012.gada 1.novembra
Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.312 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 7816” izveidots zemesgabals Dzintari 7816, Jūrmalā 1051 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – zaļās zonas uzturēšanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (65.punkts pielikumā) tika nolemts, ka zemesgabals (trīs starpgabali) reģistrējams zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.570 „Par zemesgabala Jūrmala, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Č.” nolemts zemesgabala Dzintari 7816, Jūrmalā daļu 406 m2 platībā iznomāt uz pieciem gadiem teritorijas labiekārtošanai zaļās zonas uzturēšanai bez apbūves un teritorijas ierobežošanas tiesībām, saskaņā ar ko starp Jūrmalas pilsētas domi un L.Č., personas kods ***, 2012.gada 1.novembrī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/926 (turpmāk – Zemes nomas līgums).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 14.jūnija lēmumu Nr.112 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 7816” izveidots zemes starpgabals Dzintari 7816, Jūrmalā, 371 m2 platībā.

Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 29.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 7816, Jūrmalā, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 008 7816, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000529691.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 22.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Zemes nomas līgumā un 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabalu Dzintari 7816, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7816, 371 m2 platībā teritorijas labiekārtošanai zaļās zonas uzturēšanai bez apbūves un teritorijas ierobežošanas tiesībā m ”.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā organizēt vienošanās par Zemes nomas līguma grozījumiem noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.320

(protokols Nr.10, 54.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.________

par grozījumiem 2012.gada 1.novembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/926

Jūrmalā

2014.gada ___. ________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

L.Č. , personas kods *** (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses,

pamatojoties uz 2012.gada 1.novembrī savstarpēji noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/926 (turpmāk – Līgums) un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.jūnija lēmumu Nr.___ „Par grozījumiem 2012.gada 1.novembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926”, savā starpā vienojas:

1. Veikt grozījumu Līgumā un 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Līguma priekšmets.

IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabalu Dzintari 7816, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7816, 371 m2 platībā (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma 1.pielikumā) teritorijas labiekārtošanai zaļās zonas uzturēšanai bez apbūves un teritorijas ierobežošanas tiesībām”.

2. Šī vienošanās stājas spēkā ar 2014.gada 29.janvāri un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā līdzšinējā redakcijā.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām (tostarp pielikumā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.jūnija lēmuma Nr.___ „Par grozījumiem 2012.gada 1.novembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926” noraksts uz 1 (vienas) lapas) 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie NOMNIEKA, viens pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome L.Č.
N/M reģistrācijas Nr.90000056357 Personas kods ***
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 ***
_______________________ ________________________
G.Truksnis L.Č.

Lejupielāde: DOC un PDF