Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 321

protokols Nr. 10, 55. punkts

Par Patapinājuma līguma noslēgšanu
ar Jūrmalas Kultūras centru

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu lietderīgu un racionālu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī nodrošinātu Jūrmalas pilsētas kultūras pasākumu norisi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas Kultūras centram uz nenoteiktu laiku nekustamo īpašumu, Mellužu prospektā 6 k-2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2232 002, vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli ar nosaukumu „Brīvdabas estrāde”, ar valsts aizsardzības Nr.5596, kas sastāv no estrādes ēkas ar kopējo platību 146,70 m2 un zemesgabala ar kopējo platību 20983 m2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2232) daļas 964 m2 platībā.

2. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Patapinājuma līguma projektu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā organizēt Patapinājuma līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.321

(protokols Nr.10, 55.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2014.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – PATAPINĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas Kultūras centrs, reģistrācijas Nr.90009229680, tā direktora Agņa Kristvalda personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumu Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra Nolikums” (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS), no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada _____ lēmumu Nr._____ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas Kultūras centru” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mellužu prospektā 6 k-2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2232 002, vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli ar nosaukumu „Brīvdabas estrāde”, ar valsts aizsardzības Nr.5596, kas sastāv no estrādes ēkas ar kopējo platību 146,70 m2 un zemesgabala ar kopējo platību 20983 m2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2232) daļas 964 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS).

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas ______.gada __.__________ lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ______________, Jūrmalā, kadastra numurs _______________, kas sastāv no zemesgabala ______ m2 platībā un ______________, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr._____________.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932) un kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu Jūrmalas pilsētas kultūras pasākumu norisi.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līgumslēdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā līgumslēdzēju abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

4.5. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt lauzts līgumslēdzēju pusēm savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc vienas līgumslēdzējas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līgumslēdzēju pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līgumslēdzējpuses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ______ lēmuma Nr.______ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas Kultūras centru” noraksts uz ___ (_______) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Kultūras centrs
n/m reģistrācijas Nr.90000056357 reģistrācijas Nr.90009249140
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Jomas iela 35, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
G.Truksnis A.Kristvalds

Pielikums

Patapinājuma līgumam

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ______ lēmumu Nr.______„Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru”, Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” valdes priekšsēdētaja Guntara Ķirša personā nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā, pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. P./k.

Objekta tips

Kadastra apzīmējums

Platība

1.

Zemes gabala daļa

1300 014 2232

964 m2

2.

Estrādes ēka

1300 014 2232 002

146,70 m2

__________________ ________________

NODEVA PIEŅĒMA
Izpilddirektora p.i. Jūrmalas Kultūras centra
___________________ G.Smalkā direktors
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”
valdes priekšsēdētājs
_______________________ G.Ķirsis ________________________ A.Kristvalds

Lejupielāde: DOC un PDF