Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 324

protokols Nr. 10, 58. punkts

Par pludmales nogabala Jūrmalā no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RS Pasts”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” pludmales nogabals Jūrmalā no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij atrodas „Mierīgās atpūtas zonā”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” noteikts, ka „Mierīgā atpūtas zona” - paredzēta apmeklētājiem, kas vēlas sauļoties un atpūsties kopā ar maziem bērniem, kuriem domātie rotaļu laukumi arī paredzēti šajās zonās. Šajā zonā var atrasties arī kafejnīcas un saldējuma un atspirdzinošu dzērienu nojumes. Mierīgās atpūtas zonā pieļaujama arī ģērbtuvju, tualešu un nomas punktu (arī katamarānu un citu nemotorizētu peldlīdzekļu, izņemot vindsērfingu un kaitbordu) izvietošana.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmuma Nr.146 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 3.pielikuma „Mutiskās izsoles nolikums” 4.8., 4.12. un 4.15.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RS Pasts” (vienotais reģistrācijas Nr.40103685967) par pludmales nogabala Jūrmalā no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij 120 metru garumā nomu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) līdz 2014.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas dienas:

1.1. nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu (nosolīto nomas maksu) 3074,40 EUR apmērā un pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par visu nomas gadu, ieskaitot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā;

1.2. nomnieks saskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu pludmales nogabala iekārtojuma projektu un iesniedz to Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu dienu laikā pēc šī lēmuma 1.1.apakšpunktā minētā maksājuma veikšanas un 1.2.apakšpunktā minētā iekārtojuma projekta saņemšanas sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto pludmales nogabala nomas līgumu.

3. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF