Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 327

protokols Nr. 11, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585
„Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Vadoties no Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5., 8.punktu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta divpadsmito daļu, 16.panta otro daļu, 27.panta 1.,3.daļu, 42.panta devīto daļu un Pārejas noteikumu 8.15 panta 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 ,,Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 1.2.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.2.1. darba izpildes novērtējums „teicami” – „labi””.

2. Lēmuma 1.2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.2.2. rīcībprasmju novērtējums, ievērojot vērtēšanas skalu „teicami” – „labi””:

3. Papildināt Lēmuma ar 1.2.3. apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„1.2.3. profesionālās kvalifikācijas novērtējums, ievērojot vērtēšanas skalu „teicami” – „labi””.

Vērtēšanas skala

teicami

ļoti labi

labi

10 (desmit) darba dienas

8 (astoņas) darba dienas

3 (trīs) darba dienas

1.2.1.

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

1.2.2.

rīcībprasmes ir tik attīstītas, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

rīcībprasmes ir izkoptas tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

attiecīgās rīcībprasmes ir pietiekamas, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

1.2.3.

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF