Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 331

protokols Nr. 11, . punkts

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Ministru kabineta 2012.gada 14.augustā noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.15.3/19 „Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” (ar indentifikācijas Nr.KPFI-15.3/19) iesnieguma apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai IV kārta” apstiprināto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā”.

2. Noteikt projekta mērķi – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkai Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13, ietverot fasāžu, jumta un cokolu siltināšanu, ārdurvju un stikla bloku daļēju nomaiņu.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku līdz 2015.gada 31.janvārim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 866 170,57 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa 865 870,57 EUR kur:

4.1.1. kopējais KPFI finansējums 250 000,00 EUR (28,872676%), t.sk.:

4.1.1.1. apgūts 2012.-2013.gadā 2 861,95 EUR;

4.1.1.2. apgūs 2014.-2015.gadā 247 138,05 EUR.

4.1.2. kopējis Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 615 870,57 EUR (71,127324%), t.sk.

4.1.2.1. apgūts 2012.-2013.gadā 7 050,39 EUR;

4.1.2.2. apgūs 2014.-2015.gadā 608 820,18 EUR.

4.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda 300,00 EUR.

5. Noteikt projekta kopējo priekšfinansējumu 123 035,62 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk:

5.1. priekšfinansējums 2 861,95 EUR apmērā segts no Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada un 2013.gada budžeta;

5.2. priekšfinansējumu 120 173,67 EUR apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada un 2015.gada budžeta.

6. Noteikt, ka, ja projekta īstenošanas laikā projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā plānots, tad veicamas visas darbības, lai no attiecināmo izmaksu ekonomijas tiktu segtas neattiecināmās izmaksas, pirms tam saņemot Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas un/vai Vides investīciju fonda rakstisku apstiprinājumu.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Par projektu ieviešanu atbildīgo noteikt Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i. E.Stobovu.

9. Piecus gadus pēc projekta aktivitāšu īstenošanas, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai, katru gadu veikt projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniegt Vides investīciju fondā monitoringa pārskatu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.331

(protokols Nr.11, 10.punkts)

Projekta

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā"

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 866 170.57 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas 865 870.57 EUR, kas sastāv no KPFI finansējuma 250 000.00 EUR (28.872676%) un JPD līdzfinansējums 615 870.57 EUR (71.127324%). Projekta neattiecināmās izmaksas 300.00 EUR tiek finansētas no JPD budžeta. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams JPD priekšfinansējums 123 035.62 EUR apmērā, 2012.-2013.gada pārskata perioda JPD priekšfinansējuma summa ir 2 861.95 EUR un 2014.-2015.gada pārskata perioda JPD priekšfinansējuma summa ir 120 173.67 EUR.

Pozīcija / gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

5 866

4 046

0

0

290 034

392 750

682 784

296 511

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no KPFI

0

0

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1694

1168

46 240

23 933

70 173

50 001

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

4172

2878

206 294

279 353

485 647

123 174

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

300

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti KPFI līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.2.0.)

37 500

89 464

126 964

123 036

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

5 866

4 046

0

0

290 034

392 750

682 784

296 511

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

5866

4046

0

0

290 034

392 750

682 784

173 475

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

0

123 036

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

0

123 036


Lejupielāde: DOC un PDF