Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 332

protokols Nr. 11, 11. punkts

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2014.gada 25.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-23/6) par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, atbilstoši 2007.gada 23.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1370/2007 „Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar to atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70” un, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas maršrutos pēc 2015.gada 14.septembra, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt tiešā pakalpojuma līgumu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram uzdot izveidot darba grupu, ar mērķi izstrādāt tiešā pakalpojuma līguma projektu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām.

3. Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu par tiešā pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī un Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā līdz 2014.gada 1.augustam.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF