Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 333

protokols Nr. 11, 12. punkts

Par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu

Izskatot K.P. (personas kods ***), dzīvojoša ***, 2014.gada 22.aprīļa iesniegumu (turpmāk –Iesniegums), Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

2013.gada 7.novembrī plkst.23.23 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Ķemeru postenī tika saņemts izsaukums uz ugunsgrēku Vecajā ceļā 11, Jūrmalā.

2013.gada 8.novembrī ap plkst.03.41, veicot ugunsgrēka dzēšanas darbus ēkas 2.stāvā, sabruka minētās ēkas iekšējā siena, kā rezultātā *** K.P. tika daļēji apbērts, gūstot smagu veselības traucējumu. Tika izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, nogādājot K.P. uz SIA „Rīgas 2.slimnīca”, kur tika veikta neatliekama operācija.

No 2013.gada 8.novembra līdz šim brīdim K.P. nestrādā, jo ir izsniegta darba nespējas lapa. Atbilstoši likumam „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam” un Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumu Nr.50 „Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība”, K.P. šobrīd saņem slimības pabalstu 440,00 euro apmērā (uz nelaimes gadījuma brīdi darba alga sastādīja 720,00 euro), taču ņemot vērā, ka slimības pabalsts ir ievērojami mazāks kā darba alga, nelaimes gadījumā radīto smago veselības bojājumu ārstēšanas izdevumi rada ievērojamus finansiālus zaudējumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 22.1punktu, pašvaldībai ir tiesības lemt par finanšu līdzekļu (pabalsta) piešķiršanu valsts vai pašvaldības amatpersonai (darbiniekam), kura, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, guvusi veselības bojājumu vai tikusi pakļauta morālām ciešanām nelaimes gadījuma laikā. Minētais punkts neierobežo to personu loku, uz kurām tas būtu attiecināms. Turklāt kā izriet no minētās normas anotācijas šīs normas mērķis un būtība ir piešķirt pašvaldībai tiesības lemt par finanšu līdzekļu (pabalsta) piešķiršanu valsts vai pašvaldības amatpersonai (darbiniekam), kura, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, guvusi veselības bojājumu vai tikusi pakļauta morālām ciešanām nelaimes gadījuma laikā.

Pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp darba algu uz nelaimes brīdi (720,00 euro - summa mēnesī norādīta Iesniegumā) un slimības pabalstu (440,00 euro - summa mēnesī norādīta Iesniegumā), turpmāk tekstā – negūtie ieņēmumi, periodā no 2013.gada 8.novembra līdz Darba nespējas lapas noslēgšanas brīdim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 22.1punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt pabalsta piešķiršanu K.P. (personas kods ***) un piešķirt pabalstu 2174,59 euro apmērā par periodu no 2013.gada 8.novembra līdz 2014.gada 30.jūnijam.

2. Lēmuma 1.punktā minēto pabalstu izmaksāt divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.

3. Turpmāk K.P. (personas kods ***) izmaksāt ikmēneša pabalstu 280 euro apmērā mēnesī līdz katra mēneša 5.datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi līdz Darba nespējas lapas noslēgšanas brīdim.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF