Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 334

protokols Nr. 11, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanai

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ņemt aizņēmumu 728 995 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2014.gadā – 555 820 euro;

1.2. 2015.gadā – 173 175 euro.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams piecos gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 20.oktobri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF