Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 336

protokols Nr. 11, 16. punkts

Par Eiropas Komisijas projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēgumu

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā” tika atbalstīta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (turpmāk – BJIC) dalība Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Jauniešu apmaiņas projekti” ar projektu „Kopā mēs varam vairāk”.

Ņemot vērā, ka minētā projekta saturiskā daļa ir izpildīta pilnībā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” 2013.gada 1.janvāra vadlīnijām un starp BJIC un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2013.gada 15.maijā noslēgtā līguma Nr.LV-31-E24-2013-R1, „Finanšu līgums projektam programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros” 1.5. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas komisijas programmas „Jaunatne darbībā” projektu „Kopā mēs varam vairāk” (Together we can more) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 7933,14 EUR apmērā, saskaņā ar šī   lēmuma 2.pielikumu „Projekta „Kopā mēs varam vairāk” budžeta kopsavilkums”, tai skaitā:

2.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 7442,25 EUR (93.8%);

2.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 490,89 EUR (6,2%).

3. Apstiprināt projekta „Kopā mēs varam vairāk” tāmes izpildi saskaņā ar 3.pielikumu „Pārskats par projekta „Kopā mēs varam vairāk” finanšu līdzekļu apguvi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.336

(Protokols Nr.11, 16.punkts)

Projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Kopā mēs varam vairāk (Together we can more)

Līguma/vienošanās Nr.

LV-31-E24-2013-R1

Darbības programmas nosaukums:

Jaunatne darbībā

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.1. jauniešu apmaiņas

Projekta mērķis

Rīkot 7 dienu ilgu jauniešu apmaiņas projektu starp 3 valstīm: Latviju, Spāniju un Gruziju, lai dalītos idejās, kā uzlabot jauniešu organizāciju darbu, radot jaunas metodes no bērnības un ikdienas spēlēm, pārvēršot tās par aktivitātēm, kas saistošas pasīvajiem jauniešiem un spētu viņus ieinteresēt aktīvam dzīvesveidam.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta sagatavošanās posms

Sagatavot apmaiņas programmu kopā ar partnerorganizācijām. Veikt visus sagatavošanās darbus.

Sagatavota apmaiņas programma un veiksmīgi veikti visi sagatavošanās darbi.

Apmaiņas pasākums

Pati apmaiņa norisināsies no 9.06.13 līdz 15.06.13. kur kopā piedalīsies 22 dalībnieki no trīs valstīm – Latvijas (8 gab.), Spānijas (7 gab.) un Gruzijas (7 gab.).

Pati apmaiņa norisinājās no 15.06.13 līdz 22.06.13. kur kopā piedalījās 21 dalībnieks no trīs valstīm – Latvijas (8 gab.), Spānijas (6 gab.) un Gruzijas (7 gab.).

Apmaiņas laiks tika pārcelts, jo ātrāk iegādāties lidmašīnu biļetes nebija iespējams, kā arī neilgi pirms apmaiņas sākuma savu dalību atcēla viens spāņu grupas pārstāvis.

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

Izveidots video par projektu, izveidots spēļu e-buklets. Prezentēti projekta iegūtie rezultāti.

Izveidots video par projektu, izveidots spēļu e-buklets, kas izsūtīts un izmantots visās partnerorganizācijās. Oktobrī prezentēti projekta iegūtie rezultāti.

Projektā veiktie grozījumi

Apmaiņas pasākuma laiks tika pārcelts par vienu nedēļu, jo nebija iespējams ātrāk iegādāties lidmašīnas biļetes.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

15.05.13.-15.01.14.

15.05.13.-15.01.14.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2013./2014. gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2013./2014. gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

x

x

Projekta komanda

Alma Brinkmane – Jūrmalas BJIC jaunatnes lietu speciāliste, projekta vadītāja, tel. 26182041, alma.brinkmane@gmail.com

Indra Pētersone – projekta koordinatore, tel. 28219438, petersoneindra@inbox.lv

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā, ko apliecina arī Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras (JSPA) vēstule. Finansējums izpildīts 81% apmērā no kopējā finansējuma (80% JSPA finansējums, 100% Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums), kas saistīts ar izmaiņām dalībnieku skaitā un Spānijas grupas uzturēšanos par vienu nakti mazāk, kā arī ar Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas atbalstu, noformējot bezmaksas vīzas Gruzijas dalībniekiem. Neizlietotais JSPA finansējums, saskaņā ar aģentūras rēķinu, tiks pārskaitīts atpakaļ.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.

(protokols Nr.11, .punkts)

Projekta

„Kopā mēs varam vairāk”

budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

KOPĀ

9827

9336

491

9827

9336

491

7933

7442

491

81

80

100

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

JSPA

JPD

Finansējuma avots

Finansējuma avots

Līgumdarbs

396

396

396

396

396

396

100

100

VSAOIE

95

95

95

95

95

95

100

100

konferenču organizācija

548

548

548

548

502

502

92

92

bankas pakalpojumi

0

29

29

11

11

38

38

informācijas tehnoloģiju pak.

641

641

811

811

803

803

99

99

inventāra noma

213

213

131

131

124

124

95

95

pārējie pakalpojumi

4287

4287

4232

4232

3129

3129

74

74

kancelejas preces

236

236

236

236

236

236

100

100

degviela

78

78

78

78

68

68

87

87

medikamenti

50

50

50

50

50

50

100

100

datortehnikas materiāli

171

171

0

0

ēdināšanas izdevumi

1753

1753

1753

1753

1630

1630

93

93

apdrošināšanas izdevumi

50

50

132

132

131

131

99

99

mācību līdzekļi

370

370

370

370

177

177

48

48

pārējās preces

939

939

939

939

581

581

62

62

KOPĀ:

9827

9336

491

0

0

9800

9309

491

0

0

7933

7442

491

0

0

81

80

Īpatsvars, /span>

100%

95%

5%

0%

0%

100%

95%

5%

0%

0%

100%

94%

6%

0%

0%

Bilance

0

27

0

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.336

(protokols Nr.11, 16.punkts)

Pārskats par projekta "Kopā mēs varam vairāk" finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (euro, : 9827.00 euro, t.sk, EK finansējums9336.00 euro (95%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 491.00 euro (5%).

Pozīcija

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

11 694

11 694

9 827

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 867

1 867

1 867

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

491

491

491

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

18.6.3.0.

9 336

9 336

7 469

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

11 694

11 694

9 827

IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā

11 694

11 694

9 827

Kods

Koda nosaukums

11 694

11 694

9 827

1150

Līgumdarbs

396

396

396

1210

VSAOIE

95

95

95

2231

konferenču organizācija

548

548

502

2236

bankas pakalpojumi

29

11

2259

informācijas tehnoloģiju pak.

641

811

803

2264

inventāra noma

213

131

124

2279

pārējie pakalpojumi

4 287

4232

3129

2311

kancelejas preces

236

236

236

2322

degviela

78

78

68

2341

medikamenti

50

50

50

2355

datortehnikas materiāli

171

2363

ēdināšanas izdevumi

1 753

1753

1630

2366

apdrošināšanas izdevumi

50

132

131

2370

mācību līdzekļi

370

370

177

2390

pārējās preces

939

939

581

7246

pašvaldību atmaksa valsts budžetā

27

27

7223

transfers uz pašvaldības pamatbudžetu

1 867

1867

1867

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Lejupielāde: DOC un PDF