Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 338

protokols Nr. 11, 19. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 11.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 18.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/7) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 9.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.6 Skolas ielā 44, Jūrmalā, un dzīvoklim Nr.224 Nometņu ielā 2A, Jūrmalā.

2. Noslēgt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.338

(protokols Nr.11, 19.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

T.B.,

***,

vīrs G.B. ***.

Bij. *** Jūrmala,

1 istaba,

13,41 (21,33) m2.

Izmitināti ***

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

14,10 (16,30) m2,

2 personas

Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem.

2.

S.Š.-S.,

***,

L.K. ***.

Bij. ***, Jūrmala,

1 istaba,

13,46 (22,97) m2

***,

Jūrmala,

1 istabas dzīvoklis,

10,80 (13,00) m2,

2 personas

Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem.

3.

A.K.,

***,

dēls A.K. ***.

Bij. ***, Jūrmala,

2 istabas,

29,10 (42,90) m2.

Izmitināti ***

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

14,0 (16,1) m2 ,

2 personas

Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem.

4.

Dž.P.,

***

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

18,30 (27,12) m2

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

18,30 (22,04) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

5.

I.D.,

***

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

12,60 (21,42) m2

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

12,60 (21,42) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

6.

Ļ.P.,

***,

vīrs V.P. ***.

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

11,40 (13,60) m2

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

11,40 (13,60) m2,

2 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

7.

J.K.,

***,

meita M.K. ***.,

dēls S.K. ***,

meita A.K. ***,

dēls A.K. ***,

dēls D.K. ***.

***,

Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

35,80 (52,60) m2

***,

Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

35,80 (52,60) m2,

6 personas

Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem.


Lejupielāde: DOC un PDF