Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 339

protokols Nr. 11, 20. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5., 4.2. un 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 18.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/7) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 9.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.339

(protokols Nr.11, 20.punkts)

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Darbavieta

Lēmums

1.

K.A.,

***

***, Jūrmala,

2008.

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis

dienesta viesnīcā,

17,50 (26,60) m2,

1 persona

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis”

Pagarināt īres līgumu uz darba attiecību laiku pašvaldības iestādē, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF