Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 340

protokols Nr. 11, 21. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu
noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 18.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/7) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 9.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.340

(protokols Nr.11, 21.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese,

istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits,

iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

I.K.,

***

***, Jūrmala,

3-istabu dzīvoklis,

40,00 (54,00) m2,

1 persona,

2010.

Līgums ar īrnieci A.K. (***) – I.K. māti - noslēgts bez termiņa.

A.K. mirusi 29.03.2014.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

2.

P.I.,

***

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

29,70 (42,80) m2,

1 persona,

2011.

Līgums ar V.I. (***) – P.I. vecomāti- noslēgts bez termiņa.

V.I. mirusi 23.03.2014.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

3.

I.K.,

***,

meita D.T. ***.

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

28,60 (40,00) m2,

2 personas,

2007.

Līgums ar G.K. (***) – I.K. vecomāti - noslēgts bez termiņa.

G.K. mirusi 10.04.2014.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF