Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 341

protokols Nr. 11, 23. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai
Āraišu ielā 5, Jūrmalā

Pamatojoties uz „UNIVERSAL CONTRACTOR OU” (reģistrēts Igaunijas Republikā ar reģistrācijas Nr.12145599) 2014.gada 29.aprīļa iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/1741) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo viendzīvokļa dzīvojamo māju Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1905 001 un dušas ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1905 002 Āraišu ielā 5, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk - komisija) 2014.gada 6.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000141878 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pilnvaru, un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 29.maija atzinumu Nr.11-02/1302 Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 6.maija atzinumu (protokolu Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam „UNIVERSAL CONTRACTOR OU” (reģistrēts Igaunijas Republikā ar reģistrācijas Nr.12145599) atļaut nojaukt viendzīvokļa dzīvojamo māju Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1905 001 un dušas ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1905 002 Āraišu ielā 5, Jūrmalā.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF