Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 342

protokols Nr. 11, 24. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai
Raiņa ielā 108, Jūrmalā

Pamatojoties uz K.L. (personas kods ***) 2014.gada 2.jūnija iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/2223) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo māju Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 1901 001, nedzīvojamo ēku – administratīvo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 1901 002 un pagrabu Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 1901 003 Raiņa ielā 108, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 3.jūnija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.249 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 6.maija atzinumu (protokolu Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam K.L. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo māju Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 1901 001, nedzīvojamo ēku – administratīvo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 1901 002 un pagrabu Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 1901 003 Raiņa ielā 108, Jūrmalā.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF