Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 344

protokols Nr. 11, 26. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai
Vikingu ielā 72, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DCE invest” (reģistrācijas Nr.40103759679) 2014.gada 2.jūnija iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/2235) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 2403 001 Vikingu ielā 72, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 3.jūnija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.579 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, kredītiestādes piekrišanu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pilnvaru, slēdzienu par kultūrvēsturiskās vides izmaiņām, tehnisko apsekošanas atzinumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 3.jūnija atzinumu (protokolu Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DCE invest” (reģistrācijas Nr.40103759679) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 2403 001 Vikingu ielā 72, Jūrmalā.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF