Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 345

protokols Nr. 11, 27. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai
Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā

Pamatojoties uz M.O. (personas kods ***) un P.O. (personas kods ***) 2014.gada 29.aprīļa iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/1743) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo vasarnīcu Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1610 002 un palīgceltni Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1610 004 Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 6.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.234 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, kultūrvēsturiskās vides novērtējumu, tehniskās apsekošanas atzinumu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 29.maija atzinumu Nr.11-02/1303, Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 6.maija atzinumu (protokolu Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem M.O. (personas kods ***) un P.O. (personas kods ***) atļaut nojaukt vasarnīcu Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1610 002 un palīgceltni Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1610 004 Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF