Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 347

protokols Nr. 11, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā,
Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”

Pamatojoties uz O.K. (personas kods ***), E.A. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), J.T. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***) (turpmāk – Iesniedzēji) 2014.gada 7.maija iesniegumu reģistrācijas Nr.14-3/1816, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2010.gada 11.novembrī pieņēma lēmumu Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)” (turpmāk – Lēmums Nr.761).

1. Lēmuma Nr.761 1.punktā Iesniedzējiem tika uzdots novērst patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Upmalas ielā 2, Jūrmalā, (turpmāk – Zemes gabals):

1.1 līdz 2014.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (kadastra numuru 1300 005 0301 001) un palīgēku (kadastra numuru 1300 005 0301 003 un 1300 005 0301 004) Upmalas ielā 2, Jūrmalā, (turpmāk – Būves) rekonstrukcijai.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būvju rekonstrukcijai un nav izdota būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

[3] Būvvalde 2013.gada 6.augustā ar lēmumu Nr.1535 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu Būvju rekonstrukcijai (turpmāk – PAU). PAU derīguma termiņš ir 4 gadi.

[4] Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2014.gada 7.maijā saņēma Iesniedzēju Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.761 izpildes termiņu, argumentējot ar to, ka Lēmuma izpildes procesā ir saņemts PAU, saņemti valsts un pašvaldības institūciju tehniskie noteikumi un iesniegts iesniegums PAU grozījumiem. Lēmuma Nr.761 prasību izpildei ir nepieciešams termiņa pagarinājums.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[5] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.761 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[6] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[7] Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 7.maijā ir saņēmusi Iesniedzēju Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.761 izpildes termiņu.

Savā Iesniegumā Iesniedzēji norāda, ka Lēmuma Nr.761 izpilde šobrīd ir uzsākta un tiek turpināta, bet nepieciešams papildus laiks un Lēmuma Nr.761 izpildes termiņa pagarinājums.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.761 izpildes termiņu (sk. [3] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai labvēlīgāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto, un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.761 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Upmalas ielā 2, Jūrmalā, kopīpašniekiem O.K., personas kods ***, E.A., personas kods ***, N.B., personas kods ***, J.T., personas kods ***, N.B., personas kods ***, novērst patvaļīgo būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0301 Upmalas ielā 2, Jūrmalā, un līdz 2015.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot un iesniegt akceptēšanai Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu, un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 005 0301 001) un palīgēku ((kadastra apzīmējums 1300 005 0301 003 un 1300 005 0301 004) Upmalas ielā 2, Jūrmalā, rekonstrukcijai”.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmumu Nr.761 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF