Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 348

protokols Nr. 11, 30. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.90
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 007 5105 Jūrmalā, Brīvības prospektā 110”

Pamatojoties uz O.B. (personas kods ***) (turpmāk – Iesniedzēja) 2014.gada 13.maija iesniegumu, reģistrācijas Nr.14-3/1928 (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2013.gada 21.februārī pieņēma lēmumu Nr.90 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Brīvības prospektā 110, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.90).

Lēmuma Nr.90 1.punktā Iesniedzējai tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5105 Brīvības prospektā 110, Jūrmalā, (turpmāk – Zemes gabals) līdz 2014.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 5105 001 (turpmāk – Būve) rekonstrukcijai un nodot Būvi ekspluatācijā.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būves rekonstrukcijai un nav izdota būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

[3] Būvvalde 2013.gada 5.decembrī akceptēja būvprojektu Nr.2351 „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Brīvības prospektā 110, Jūrmalā” (turpmāk – Būvprojekts Nr.2351) un 2014.gada 2.aprīlī ar lēmumu Nr.556 izdeva būvatļauju (turpmāk – Būvatļauja Nr.556).

[4] Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2014.gada 13.maijā saņēma Iesniedzējas Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.90 izpildes termiņu, argumentējot ar to, ka Lēmuma izpildes procesā ir akceptēts Būvprojekts Nr.2351 un saņemta Būvatļauja Nr.556. Lēmuma Nr.90 prasību izpildei ir nepieciešams Būvi nodot ekspluatācijā. Iesniedzēja lūdz pagarināt Lēmuma Nr.90 1.punkta izpildes termiņu uz 1 gadu.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[5] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.90 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[6] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[7] Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 13.maijā ir saņēmusi Iesniedzējas Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.90 izpildes termiņu.

Savā Iesniegumā Iesniedzēja norāda, ka ir gatava izpildīt Lēmumu Nr.90, norādot uz to, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma Nr.90 izpildes termiņa pagarinājums.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.90 izpildes termiņu (sk. [3] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai labvēlīgāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto, un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.90 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot O.B. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5105 Brīvības prospektā 110, Jūrmalā, līdz 2015.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un nodot dzīvojamo māju ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 5105 001 ekspluatācijā.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmumu Nr.90 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF