Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 350

protokols Nr. 11, 32. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.139
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā
ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A”

Pamatojoties uz A.M., personas kods ***, un G.V., personas kods ***, (turpmāk – Iesniedzējas) 2014.gada 7.maija iesniegumu, reģistrācijas Nr.14-3/1824 (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2013.gada 3.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.139 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A” (turpmāk – Lēmums Nr.139).

Lēmuma Nr.139 1.punktā Iesniedzējām tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6602 002 Vienības prospektā 26A, Jūrmalā, (turpmāk – Būve) līdz 2014.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Domes Būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju Būves dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 rekonstrukcijai un nodot būvi ekspluatācijā.

Lēmuma Nr.139 2.punktā Iesniedzējām tika noteikts, ka Lēmuma Nr.139 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2014.gada 1.septembrim atjaunot dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6602 002 dzīvokļus Nr.2 un Nr.3 iepriekšējā stāvoklī.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būves dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 rekonstrukcijai un nav izdota būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[3] Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2014.gada 7.maijā saņēma Iesniedzēju Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.139 izpildes termiņu, argumentējot ar to, ka Lēmuma Nr.139 izpildei ir nepieciešams projekta saskaņojums ar visiem Būves dzīvokļu īpašniekiem un dzīvokļa Nr.8 īpašniece dzīvo ārzemēs.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[4] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.139 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [3]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Būvē nav novērstas.

[5] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[6] Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 7.maijā ir saņēmusi Iesniedzēju Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.139 izpildes termiņu.

Savā Iesniegumā Iesniedzējas norāda, ka viņas veic nepieciešamās darbības, lai izpildītu Lēmuma Nr.139 1.punktu, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un Lēmuma Nr.139 izpildes termiņa pagarinājums. Kā arguments Iesniedzēju lūgumam par Lēmuma Nr.139 izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību ir norādīts tas, ka izstrādātais dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 rekonstrukcijas projekts ir jāsaskaņo ar Būves kopīpašniekiem un tai skaitā arī ar ārzemēs dzīvojošo dzīvokļa Nr.8 Vienības prospektā 26A, Jūrmalā īpašnieci L.S., un šajā sakarā nepieciešams papildus laiks, lai sazinātos un saņemtu parakstu uz projekta ģenplāna lapas.

[7] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, kā arī ievērojot samērības un lietderības principu, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.139 izpildes termiņu (sk. [5] un [6] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai labvēlīgāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto, un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.139 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6602 002) Vienības prospektā 26A, Jūrmalā, dzīvokļa Nr.2 īpašniekam A.M., personas kods ***, un dzīvokļa Nr.3 īpašniekam G.V., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6602 002 Vienības prospektā 26A, Jūrmalā, un līdz 2015.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt un saskaņot būvprojektu, un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6602 002 dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 Vienības prospektā 26A, Jūrmalā, rekonstrukcijai un nodot būvi ekspluatācijā.”

2. Grozīt Lēmuma Nr.139 2.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„2. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2015.gada 1.maijam atjaunojot dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 6602 002 dzīvokļus Nr.2 un Nr.3 Vienības prospektā 26A, Jūrmalā, iepriekšējā stāvoklī.”

3. Lēmumu Nr.139 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF