Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 351

protokols Nr. 11, 33. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Atbalss ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” (reģistrācijas Nr.40003783960) pilnvarotās personas L.B. (personas kods ***) 2014.gada 3.jūnijā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/49 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2271) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Atbalss ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 1506 (turpmāk – Zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi Zemes vienības īpašnieces M.G. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam, kurš saskaņots ar Zemes vienības kopīpašnieci I.D. (personas kods ***).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 30.maija lēmumu Nr.455 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 15, Jūrmalā” un ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 7.aprīļa lēmumu Nr.14-9/74 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 30.maija lēmumā Nr.455 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 15, Jūrmalā””.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 2.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Atbalss ielā 15, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Atbalss ielā 15, Jūrmalā ar kopējo platību 4329m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1835m2 platībā un piešķirot adresi Krusas iela 4, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Atbalss ielā 15, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 2494m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Atbalss ielā 15, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Atbalss ielā 15, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000097338 III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem
(7312050601);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

2.3. Uzdot zemes vienības Atbalss ielā 15, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Krusas iela 4, Jūrmalā ar kopējo platību 1835m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Krusas iela 4, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Krusas ielā 4, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200).

3.3. Uzdot zemes vienības Krusas ielā 4, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF