Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 353

protokols Nr. 11, 35. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Teātra ielā 9, Jūrmalā, un Teātra ielā 11, Jūrmalā.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) pilnvarotās personas U.G. (personas kods ***), sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 26.jūnija iesniegumu Nr.29, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2578, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Teātra ielā 9, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2903, un zemes īpašuma Teātra ielā 11, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2904, (turpmāk – Zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi Zemes vienību īpašnieka P.B. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.14-9/79 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Teātra ielā 9, Jūrmalā un Teātra ielā 11, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 2.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Teātra ielā 9, Jūrmalā, un zemes vienības Teātra ielā 11, Jūrmalā, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Teātra ielā 9, Jūrmalā, ar kopējo platību 966 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 16 m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Teātra ielā 11, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Teātra ielā 9, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 950 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Teātra ielā 9, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Teātra ielā 9, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

2.3. Uzdot zemes vienības Teātra ielā 9, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Teātra ielā 11, Jūrmalā, ar kopējo platību 829 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Teātra ielā 9, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 16 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Teātra ielā 11, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 845 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Teātra ielā 11, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Teātra ielā 11, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100).

3.3. Uzdot zemes vienības Teātra ielā 11, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF