Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 354

protokols Nr. 11, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes
vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Medņu ielā 102A, Jūrmalā un Eglaines ielā 7A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, pilnvarotās personas U.G. (personas kods ***), sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 26.jūnija iesniegumu Nr.30, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2577, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Medņu ielā 102A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 5510, un Eglaines ielā 7A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 5511 zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Medņu ielā 102A, Jūrmalā īpašnieces V.K. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.14-9/84 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Medņu ielā 102A, Jūrmalā, Eglaines ielā 7A, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 2.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 102A, Jūrmalā, un zemes vienības Eglaines ielā 7A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 102A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1676 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 536 m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Eglaines ielā 7A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 102A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1140 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 102A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Medņu ielā 102A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000124889 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 102A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Eglaines ielā 7A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1200 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Medņu ielā 102A, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 536m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Eglaines ielā 7A, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1736 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Eglaines ielā 7A, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Eglaines ielā 7A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000124890 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

3.3. Uzdot zemes vienības Eglaines ielā 7A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF