Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 355

protokols Nr. 11, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Silu ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, pilnvarotās personas U.G. (personas kods ***), sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 28.maija iesniegumu Nr.22, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2164, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Silu ielā 28, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 6020, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Silu ielā 28, Jūrmalā, kopīpašnieces E.J. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 13.janvāra lēmumu Nr.10 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Silu ielā 28, Jūrmalā” un saskaņā ar Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 2.maija lēmumu Nr.443 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.janvāra lēmumu Nr.10 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Silu ielā 28, Jūrmalā””.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 2. jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 28, Jūrmalā, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 28, Jūrmalā, ar kopējo platību 10474 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 4930 m2 platībā un piešķirot adresi Sūnu iela 25, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1188 m2 platībā un piešķirot adresi Vasaras iela 52, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Silu ielā 28, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 4356 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Silu ielā 28, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Silu ielā 28, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4611 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 2.1., 3.1., 6.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

2.3. Uzdot zemes vienības Silu ielā 28, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Uzdot zemes vienības Silu ielā 28, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.5. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 028 no Vasaras iela 52/54, korpuss 25, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 1, Jūrmala.

2.6. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 029 no Vasaras iela 52/54, korpuss 26, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 2, Jūrmala.

2.7. Mainīt adresi garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 030 no Vasaras iela 52/54, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 3, Jūrmala.

2.8. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 025 no Vasaras iela 52/54, korpuss 22, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 4, Jūrmala.

2.9. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 024 no Vasaras iela 52/54, korpuss 21, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 5, Jūrmala.

2.10. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 023 no Vasaras iela 52/54, korpuss 20, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 6, Jūrmala.

2.11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 019 no Vasaras iela 52/54, korpuss 16, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 7, Jūrmala.

2.12. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 018 no Vasaras iela 52/54, korpuss 15, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 8, Jūrmala.

2.13. Mainīt adresi kluba ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 027 no Vasaras iela 52/54, korpuss 24, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 9, Jūrmala.

2.14. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 022 no Vasaras iela 52/54, korpuss 19, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 10, Jūrmala.

2.15. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 021 no Vasaras iela 52/54, korpuss 18, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 11, Jūrmala.

2.16. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 020 no Vasaras iela 52/54, korpuss 17, Jūrmala, uz adresi Silu iela 28, korpuss 12, Jūrmala.

3. Izveidot zemes vienību Sūnu iela 25, Jūrmalā, ar kopējo platību 4930 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Sūnu ielā 25, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Sūnu ielā 25, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju (7312050500);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300).

3.3. Uzdot zemes vienības Sūnu ielā 25, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 003 no Vasaras iela 52/54, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, Jūrmala.

3.5. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 004 no Vasaras iela 52/54, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 1, Jūrmala.

3.6. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 005 no Vasaras iela 52/54, korpuss 2, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 2, Jūrmala.

3.7. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 006 no Vasaras iela 52/54, korpuss 3, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 3, Jūrmala.

3.8. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 007 no Vasaras iela 52/54, korpuss 4, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 4, Jūrmala.

3.9. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 008 no Vasaras iela 52/54, korpuss 5, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 5, Jūrmala.

3.10. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 009 no Vasaras iela 52/54, korpuss 6, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 6, Jūrmala.

3.11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 010 no Vasaras iela 52/54, korpuss 7, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 7, Jūrmala.

3.12. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 011 no Vasaras iela 52/54, korpuss 8, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 8, Jūrmala.

3.13. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 012 no Vasaras iela 52/54, korpuss 9, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 9, Jūrmala.

3.14. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 026 no Vasaras iela 52/54, korpuss 23, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 10, Jūrmala.

3.15. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 013 no Vasaras iela 52/54, korpuss 10, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 11, Jūrmala.

3.16. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 014 no Vasaras iela 52/54, korpuss 11, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 12, Jūrmala.

3.17. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 015 no Vasaras iela 52/54, korpuss 12, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 13, Jūrmala.

3.18. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 016 no Vasaras iela 52/54, korpuss 13, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 14, Jūrmala.

3.19. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6020 017 no Vasaras iela 52/54, korpuss 14, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 25, korpuss 15, Jūrmala.

4. Izveidot zemes vienību Vasaras iela 52, Jūrmalā, ar kopējo platību 1188 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Vasaras ielā 52, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Vasaras ielā 25, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

4.2.2. vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

4.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

4.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

4.3. Uzdot zemes vienības Vasaras ielā 52, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF