Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 356

protokols Nr. 11, 38. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.437
„Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā”

Izskatot nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā īpašnieku D.B. (personas kods ***) un J.B. (personas kods ***) 2014.gada 5.jūnijā iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.1.-39/2677-B) ar lūgumu grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.437 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.437) svītrojot Lēmuma Nr.437 2.2.10.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, 2012.gada 13.jūlijā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/5 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2508, un zemes īpašuma Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2617, zemes ierīcības projektu Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 9.augustā pieņēma Lēmumu Nr.437.

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 „Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktu Lēmuma Nr.437 2.2.10.apakšpunktā ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2508 001 ir noteikts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums - valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 2013.gada 11.decembra rīkojumu Nr.5.1-1-268 „Grozījumi Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 „Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” izslēgt no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2508 001.

Pamatojoties uz Kultūras ministrijas 2013.gada 11.decembra rīkojumu Nr.5.1-1-268 „Grozījumi Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 „Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” un 2014.gada 2.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.437 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā” dzēšot lēmuma 2.2.10.apakšpunktu „ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2508 001 ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102)”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF