Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 366

protokols Nr. 11, 48. punkts

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai -
biedrībai „Pasaku māja „Undīne”-Zaļais ordenis”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 6.februāra lēmumu Nr.153 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pils ielā 1”, izveidots nekustamais īpašums Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no zemesgabala (bijušais zemesgabals IV-4-17) 23 694 m2 platībā un ēkas, nosakot, ka zemesgabala 0.047 domājamās daļas 1110 m2 platībā ir nepieciešamas esošās ēkas uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no zemesgabala 23694 m2 platībā un pamatceltnes ar litera Nr.1, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2314.

Teritorijas plānotā atļautā izmantošana saskaņā ar 2012.gada 11.oktobrī apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ir „Sabiedriskās apbūves teritorija” (6SA2)

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.342 „Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrisko organizāciju „Zaļais ordenis – pasaku māja „Undīne””, sabiedriskajai organizācijai „Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne””, vienotais reģistrācijas Nr.40008037707, tika iznomāta nekustamā īpašuma daļa (zemesgabala daļa 1110 m2 platībā un telpas 407,96 m2 platībā) līdz 2010.gada 2.janvārim.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 2006.gada 17.februārī pieņēma lēmumu „Par sabiedriskās organizācijas Zaļais ordenis – pasaku māja „UNDĪNE”, reģistrācijas Nr.40008037707, izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra un ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, pamatojoties uz kuru biedrību un nodibinājumu reģistrā tika ierakstīta biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis” ar vienoto nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.40008037707.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2006.gada 7.jūnija atzinumu Nr.12-2006/125, Finanšu ministrija piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu sekojošās darbības jomās – pilsoniskas sabiedrības attīstība, vides aizsardzība, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 11.februārī pieņēma lēmumu Nr.171 „Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrisko organizāciju „Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne””, kas paredzēja pagarināt nomas termiņu līdz 2011.gada 2.februārim kultūrizglītības, vides izglītības un sociālā darba veikšanai, nosakot telpu mēneša nomas maksu Ls 256,78 (365,37 EUR) un zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli. Vienošanās par nomas termiņa pagarinājumu noteiktajā laikā netika noslēgta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/3), lai sekmētu biedrības iniciatīvu sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanā, vides aizsardzībā un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis”, vienotais reģistrācijas Nr.40008037707, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, daļu, kas sastāv no ēkas ar kopējo platību 422,20 m2 un tai piesaistītās zemesgabala daļas 1110 m2 platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums) vides izglītības un kultūrizglītības veicināšanai un attīstībai.

2. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar šī lēmuma 5.punktā minētā līguma parakstīšanas dienu līdz brīdim, kamēr biedrībai „ Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad ĪPAŠUMS būs nepieciešams PAŠVALDĪBAI savu funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk par 1 (vienu) gadu.

3. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir sabiedriskā labuma organizācijas - biedrības „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis” darbības nodrošināšana vides izglītības un kultūrizglītības veicināšanā un attīstībā.

4. Apstiprināt pielikumā pievienoto līguma projektu par Nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā organizēt līguma par Nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.366

(protokols Nr.11, 48.punkts)

Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr._____

Jūrmalā 2014.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – PAŠVALDĪBA), no vienas puses, un

Biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis” , reģistrācijas Nr.40008037707, tās valdes priekšsēdētāja I.Z. personā, kurš rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem ( turpmāk – LIETOTĀJS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Pasaku māja „Undīne”- Zaļais ordenis” (lēmuma noraksts 1.pielikumā) , noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. PAŠVALDĪBA nodod un LIETOTĀJS pieņem bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, daļu, kas sastāv no pamatceltnes ar litera Nr.1 422,20 m2 platībā un tai piesaistītās zemesgabala daļas 1110 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS).

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 17.septembra lēmumu PAŠVALDĪBAI nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no zemesgabala 23649 m2 platībā un pamatceltnes ar litera Nr.1, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2314.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots LIETOTĀJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta abas līgumslēdzējas puses un, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar mērķi:

1.4.1. sekmēt biedrības „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis” iniciatīvu sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanā, vides aizsardzībā un pilsoniskās sabiedrības attīstībā Jūrmalas pilsētā;

1.4.2. organizēt radošās darbnīcas trūcīgām, maznodrošinātām un sociāli mazaizsargātām personām ar mērķi mazināt risku atkarības vielu lietošanai;

1.4.3. personām, kuras cieš no atkarību izraisošām vielām, un viņu ģimenes locekļiem organizēt radošās darbnīcas un aktivitātes kuras veicina veiksmīgu resocializāciju un integrāciju sabiedrībā;

1.4.4. nodrošināt atbilstošu pasākumu un aktivitāšu pieejamību personām, par kurām LIETOTĀJU ir informējusi PAŠVALDĪBAS Labklājības pārvalde (reģ. Nr. 90000594245, turpmāk – Labklājības pārvalde).

1.5.  Īpašums tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līgumslēdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. Līguma termiņš

LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kamēr LIETOTĀJAM ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad ĪPAŠUMS būs nepieciešams PAŠVALDĪBAI savu funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk par 4 (četriem) gadiem no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. LIETOTĀJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. nodrošināt vismaz 100 dažādu pasākumu organizēšanu Jūrmalas pilsētā trūcīgām, maznodrošinātām un sociāli mazaizsargātām personām gadā par kultūras, vides aizsardzības un citām sociāli aktīvām tēmām. Gada norišu plānu katra gada sākumā līdz kārtējā gada 15.janvārim saskaņot ar PAŠVALDĪBU un informāciju par tiem publicēt PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnē www.jurmala.lv;

3.1.3. līdz katra mēneša 20 (divdesmitajam) datumam informēt Labklājības pārvaldi par nākamā mēneša pasākumu plānu;

3.1.4. nodrošināt ĪPAŠUMA pieejamību semināru rīkošanai pēc PAŠVALDĪBAS un tās padotībā esošo iestāžu pieprasījuma;

3.1.5. ĪPAŠUMĀ nodrošināt no atkarību izraisošām vielām brīvu vidi, vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.6. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus un mežaudzi, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.7. ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus un Rīgas jūras līča aizsargjoslas noteikumus;

3.1.8. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PAŠVALDĪBU;

3.1.9. jautājumus, kas saistīti ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, risināt ar ĪPAŠUMA apsaimniekotāju. LĪGUMA noslēgšanas brīdī ĪPAŠUMU apsaimnieko privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģ. Nr.40003426429);

3.1.10. nodrošināt ĪPAŠUMA uzturēšanu un sakopšanu;

3.1.11. pēc LĪGUMA noslēgšanas patstāvīgi noslēgt līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem (elektroapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana) un par saviem līdzekļiem regulāri veikt šo pakalpojumu apmaksu, informējot par to PAŠVALDĪBU LĪGUMA 3.1.19. punktā noteiktajā kārtībā;

3.1.12. maksāt nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā nodoto ĪPAŠUMU atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar PAŠVALDĪBAS paziņojumiem tajos norādītajos termiņos;

3.1.13. pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.14. nekavēt PAŠVALDĪBU vai tās pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot LIETOTĀJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.15. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.16. ja biedrībai tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā par to rakstveidā paziņot PAŠVALDĪBAI;

3.1.17. katru mēnesi līdz 15 (piecpadsmitajam) datumam nosūtīt informāciju LĪGUMĀ norādītajai PAŠVALDĪBAS kontaktpersonai par iepriekšējā mēnesī veiktajiem maksājumiem, kas LIETOTĀJAM jāveic saskaņā ar LĪGUMU;

3.1.18. no 2014.gada 1.augusta līdz 1.oktobrim nodrošināt PAŠVALDĪBAI vai tās pilnvarotajam pārstāvim pilnu pieeju ĪPAŠUMAM, lai tajā veiktu apkures sistēmas ierīkošanu.

3.2. LIETOTĀJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PAŠVALDĪBU, par saviem līdzekļiem veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.3. LIETOTĀJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PAŠVALDĪBU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PAŠVALDĪBAS pienākumi:

3.4.1. netraucēt LIETOTĀJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem;

3.4.2. nodrošināt ĪPAŠUMA ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

3.4.3.  nodrošināt ĪPAŠUMU ar namīpašuma pārvaldnieku.

3.5. PAŠVALDĪBAS tiesības:

3.5.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu LIETOTĀJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

3.5.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar LIETOTĀJU;

3.5.3. pieprasīt no LIETOTĀJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

3.5.4. dot norādījumus LIETOTĀJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.5.5. vienu nedēļu iepriekš informējot LIETOTĀJU, ĪPAŠUMĀ veikt pēc saviem ieskatiem nepieciešamos ĪPAŠUMA tehniskos vai remonta darbus.

3.6. PAŠVALDĪBA nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies LIETOTĀJAM vai trešajām personām, LIETOTĀJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.7. PAŠVALDĪBAI nav pienākums atlīdzināt LIETOTĀJAM nekādus LIETOTĀJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PAŠVALDĪBU.

3.8. LIETOTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PAŠVALDĪBAI LIETOTĀJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. Līguma izbeigšana

4.1. PAŠVALDĪBAI ir tiesības, rakstiski informējot LIETOTĀJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot LIETOTĀJA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

4.1.1 LIETOTĀJS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

4.1.2 LIETOTĀJS ĪPAŠUMĀ veic prettiesiskas darbības;

4.1.3 LIETOTĀJS bojā vai posta ĪPAŠUMU, veic patvaļīgu ĪPAŠUMA telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.1.4 ĪPAŠUMS nepieciešams PAŠVALDĪBAI savu funkciju nodrošināšanai;

4.1.5 LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod PAŠVALDĪBAI pamatu uzskatīt, ka tā nevar paļauties uz LIETOTĀJA saistību izpildīšanu nākotnē.

4.2. LĪGUMS var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

4.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, LIETOTĀJS nodod ĪPAŠUMU PAŠVALDĪBAI vai tās pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

4.4. Ja minēto 5 (piecu) dienu laikā ĪPAŠUMS netiek nodots un LIETOTĀJS telpas nav atbrīvojis, PAŠVALDĪBA ir tiesīga, sastādot aktu, ĪPAŠUMU pieņemt vienpusēji un iznomāt minēto ĪPAŠUMU citām personām, noslēdzot jaunu līgumu.

4.5. Jebkāda LIETOTĀJA atstāta kustamā manta pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, un PAŠVALDĪBA to var izvākt un no tā atbrīvoties tādā veidā, kādā pati izvēlas.

4.6. Visi LIETOTĀJA veiktie neatdalāmie ĪPAŠUMA telpu uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek PAŠVALDĪBAS īpašumā, ja līgumslēdzējas puses nav rakstiski vienojušās par citu kārtību.

4.7. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA laušana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.2. PAŠVALDĪBAS kontaktpersona par LĪGUMA izpildi ir Pašvaldības īpašumu nodaļa.

5.3. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.4. Visi LĪGUMA grozījumi, labojumi un papildinājumi, izņemot LĪGUMĀ paredzētajos gadījumos, noformējami rakstiski, līgumslēdzējiem savstarpēji vienojoties un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līgumslēdzējpuses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, tai skaitā pielikumi, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas:

1.pielikumā - Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __.________ lēmuma Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Pasaku māja „Undīne”- Zaļais ordenis” noraksts uz 2 (divām) lapām,

2.pielikumā – būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija uz 9 (deviņām) lapām,

3.pielikumā – zemesgabala plāna kopija uz 1 (vienas) lapas,

4.pielikumā – pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

5.7. LĪGUMS parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs PAŠVALDĪBAI un viens eksemplārs LIETOTĀJAM.

6. Pušu paraksti un adreses

PAŠVALDĪBA
Jūrmalas pilsētas dome LIETOTĀJS
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Biedrība „Pasaku māja „Undīne”– Zaļais ordenis”
Reģistrācijas Nr.90000056357 Reģistrācijas Nr. 40008037707
Pils iela 1, Jūrmala, LV-2015
z.v._______________________ z.v. ________________________
(G.Truksnis) (I.Z.)


4.pielikums

2014.gada __._________

Līgumam par nekustamā īpašuma

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr._____

Pieņemšanas – nodošanas akts

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __._______ lēmumu Nr.____ „Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Pasaku māja „Undīne”- Zaļais ordenis””,

Privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” , valdes priekšsēdētāja Jāņa Daugavvanaga personā, nodod, un biedrība „Pasaku māja „Undīne”- Zaļais ordenis”, tās valdes priekšsēdētāja I.Z. personā, pieņem bezatlīdzības lietošanā un materiālajā atbildībā nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, daļu, kas sastāv no pamatceltnes ar litera Nr.1 422,20 m2 platībā, tai piesaistītās zemesgabala daļas 1110 m2 platībā un uz tās esošas mežaudzes.

Telpas ir aprīkotas ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju.

Skaitītāju rādījumi ĪPAŠUMA pieņemšanas brīdī:

- Elektroenerģijas skaitītāja rādījums _________________kw/h,

- Ūdens skaitītāja rādījums _______________ m3.

NODEVA PIEŅĒMA
P SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis”
Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015 Reģistrācijas Nr. 40008037707
Reģistrācijas Nr.40003426429 Pils iela 1, Jūrmala, LV-2015
z.v._______________________ z.v.________________________
(J.Daugavvanags) (I.Z.)

Lejupielāde: DOC un PDF