Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 400

protokols Nr. 12, 38. punkts

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A,
Jūrmalā, izsoli

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 15.maijā pieņēma lēmumu Nr.246„Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), atsavināšanu” (turpmāk - Lēmums) ar kuru nolēma pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 6101, (turpmāk – Nekustamais īpašums) apstiprināja Nekustamā īpašuma izsoles komisiju, apstiprināja Nekustamā īpašuma nosacīto cenu 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši euro) apmērā un nolēma izsludināt Nekustamā īpašuma izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala Tūristu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 026 6101, 22 035 m2 platībā, administratīvās ēkas - katlu mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 001, angāra, būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 002, darbnīcas, būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 003, divām sūkņu stacijas ēkām, būves kadastra apzīmējumi 1300 026 6101 004, 1300 026 6101 006, garāžas, būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 010 un sūkņu stacijas ēkas, būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 013.

Sludinājumā par Nekustamā īpašuma izsoli noteiktajā termiņā tika reģistrēts viens Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks.

Ar Lēmumu apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 5.1.apakšpunkts nosaka, ka izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva.

2014.gada 9.jūlijā izsludinātajā Nekustamā īpašuma izsolē piedalījās trīs Nekustamā īpašuma komisijas locekļi, kas bija mazāk kā puse no kopējā Nekustamā īpašuma izsoles komisijas locekļu skaita.

Jūrmalas pilsētas dome ar Lēmumu Nekustamā īpašuma izsoles komisijai ir deleģējusi tiesības rīkoties attiecībā uz Nekustamā īpašuma izsoles norisi. Līdz ar to izsoles komisijai trīs cilvēku sastāvā nebija tiesiska pamata novadīt Nekustamā īpašuma izsoli un atbilstoši Nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem uzskatāms, ka Nekustamā īpašuma izsole ir nenotikusi. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu un Nekustamā īpašuma izsoles komisijas 2014.gada 30.jūlija sēdes protokolu Nr.8.2-7/10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 6101, izsoli par nenotikušu.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai trīs mēnešu laikā organizēt nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6101 atsavināšanas procesu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF