Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 442

protokols Nr. 14, 45. punkts

Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā,
kadastra Nr.1300 021 6802, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6802, kopējā platība 1645 m2 un katlu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 001 (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 5.aprīļa lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489453.

Uz zemesgabala Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atrodas mazēka – palīgēka - nojume ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 002, kopējā platība 23,1 m2, kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.pantā noteikto, zemesgrāmatā nav ierakstāma.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 27.septembra lēmumu Nr.616 „Par adreses maiņu un zemesgabala Jūrmalā, Ventspils šosejā 26” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kopējā platība 1645 m2, (turpmāk - Zemesgabals). Zemesgabalam noteikts apgrūtinājums: ievērot dzelzceļa aizsargjoslas noteikumus.

Zemesgabala lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201).

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.17,55.punkts) apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu, atrodas Jauktā ražošanas un darījumu teritorijā (11JRD), kurā atļautā izmantošana ir savrupmāju, daudzstāvu daudzdzīvokļu māju, mazstāvu daudzdzīvokļu māju, pakalpojuma objektu, pārvaldes objektu, zinātnes un pētniecības objektu, ražošanas uzņēmumu un noliktavu apbūve. Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: ievērot Ventspils šosejas un Vēsmas ielas sarkanās līnijas; zemes vienība atrodas Baltijas un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot aizsargjoslu gar kapsētu (Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 6.augusta izziņa Nr.14-2/182).

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Zemesgabala kadastrālā vērtība 2014.gada 1.janvārī ir noteikta 642,00 EUR apmērā.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Nekustamais īpašums nav nepieciešams funkciju nodrošināšanai.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) 2014.gada 4.augustā noteikusi Nekustamam īpašumam iespējamo tirgus vērtību 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, tai skaitā Zemesgabala tirgus vērtība noteikta 41 300,00 EUR apmērā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.392 „Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā nodošanas termiņa pagarināšanu” noteikts, ka Nekustamai īpašums sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003664193) Jūrmalas pilsētas domei jānodod līdz 2014.gada 1.decembrim, bet ne ilgāk, kā līdz Nekustamā īpašuma atsavināšanai.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrajai un trešajai daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta pirmā daļā noteikts, ka sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 10.pantu, 11.panta pirmo daļu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6802, kopējā platība 1645 m2, katlu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 001 un palīgēkas-nojumes ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 002.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā;

2.2. izsoles soli 10 apmērā no izsoles sākumcenas - 5 500,00 EUR apmērā;

2.3. izsoles reģistrācijas maksu - 140,00 EUR apmērā.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, pārdošanu izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atsavināšanai.

6. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, izsoli un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.442

(protokols Nr.14, 45.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, kas sastāv no zemesgabala Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6802, 1645 m2 platībā, katlu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 001, kopējā platība 271,6 m2 un mazēkas - palīgēka - nojume ar būves kadastra apzīmējums 1300 021 6802 002, kopējā platība 23,1 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums).

1.2. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6802, kopējā platība 1645 m2 un katlu māju ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 5.aprīļa lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489453.

1.3. Uz zemesgabala Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atrodas mazēka – palīgēka - nojume ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 002, kopējā platība 23,1 m2, kas zemesgrāmatā nav ierakstāma.

1.4. Zemesgabala Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6802, apgrūtinājumi:

1.4.1. ievērot Ventspils šosejas un Vēsmas ielas sarkanās līnijas;

1.4.2. zemes vienība atrodas Baltijas un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

1.4.3. ievērot aizsargjoslu gar kapsētu;

1.4.4. ievērot dzelzceļa aizsargjoslas noteikumus.

1.5. Nekustamais īpašums tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole).

1.6. Nekustamā īpašuma izsoli organizē Jūrmalas pilsētas dome un izsoli rīko Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – izsoles komisija).

1.7. Nekustamā īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).

1.8. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 5 500, 00 EUR.

1.9. Maksāšanas līdzeklis par nekustamo īpašumu ir euro (100% apmērā).

1.10. Maksa par nekustamā īpašuma pirkumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

1.11. Jebkuras izsoles dalībnieka prasības izmainīt noteikumus vai atteikšanās parakstīt Jūrmalas pilsētas domes sagatavoto pirkuma līgumu tiek uzskatīts par atteikumu pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar noteikumiem, un tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

2. Informācija par izsoli

Sludinājumu par izsoli publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā četras nedēļas pirms pieteikšanās dalībai izsolē termiņa beigām, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona un personālsabiedrība, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā Nekustamo īpašumu.

3.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.2.1. nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles sākumcenas, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā izsoles nodrošinājums”,

3.2.2. reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu 140,00 EUR ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”, kas netiek atmaksāta.

3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.4. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā izsoles uzvarētājam.

3.5. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un izsoles gaitu.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija notiek līdz publicētajā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” sludinājumā norādītajam termiņam.

4.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā Jūrmalas pilsētas domes darba laikā.

4.4. Persona, reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus:

4.4.1. juridiskā persona un personālsabiedrība:

4.4.1.1. pieteikumu izsolei,

4.4.1.2. reģistrācijas maksas samaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.3. nodrošinājuma samaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.4. juridiskas personas statusu apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecība, u.tml.) apliecinātu norakstu (kopiju),

4.4.1.5. dokumentu par personu, kurai ir juridiskās personas pārstāvības tiesības (pilnvara, juridiskās personas reģistrācijas iestādes izziņa, akreditācijas vēstule u.tml.),

4.4.1.6. spēkā esošu statūtu, nolikuma, reglamenta, līguma vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecinātu norakstu (kopiju), ja konkrētajai juridiskajai personai normatīvie akti šādu dokumentu paredz, vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,

4.4.1.7. attiecīgās institūcijas lēmumu par Nekustamā īpašuma iegādi,

4.4.1.8. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.4.2. fiziskai personai:

4.4.2.1. pieteikumu izsolei,

4.4.2.2. reģistrācijas maksas samaksas apliecinošu dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.3. nodrošinājuma samaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.4. pases vai personas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.5. notariāli apliecinātu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu pārstāvēt fizisko personu izsolē, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks;

4.4.2.6. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.5. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

4.6. Ārvalstīs izsniegtie publiskie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijas Republikai saistošu starpvalstu līgumu noteikumiem.

4.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, izņemot ārvalsts institūciju (iestāžu) izsniegtos dokumentus, un šiem noteikumiem, pretējā gadījumā tie tiek uzskatīti par neiesniegtiem. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.

4.8. Izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku saraksts, iekļaujot tajā personas, kas izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.-4.7.punkts) un veikušas 3.2.punktā minētos maksājumus. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:

4.8.1. dalībnieka numuru pēc kārtas;

4.8.2. fiziskai personai – dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru.

4.9. Reģistrētajam izsoles dalībniekam vai tā pilnvarotai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) tiek izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, kurā ir norādīts:

4.9.1. dalībnieka kārtas numurs,

4.9.2. fiziskai personai – dalībnieka vārds un uzvārds, personas kods un adrese, juridiskai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese,

4.9.3. izsoles vieta un laiks,

4.9.4. informācija par izsolāmo mantu un tās izsoles sākuma cena,

4.9.5. atzīme par izsoles nodrošinājuma samaksu,

4.9.6. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.

4.10. Ja persona nav izpildījusi izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.- 4.7.punkts) vai neatbilst noteikumu 3.1.punktā minētajam izsoles dalībnieka statusam, vai nav veikusi 3.2.punktā minētos maksājumus, tai neizsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts dalībnieka norēķinu konts, tai atmaksā iemaksāto nodrošinājumu un reģistrācijas maksu, ja tāda veikta.

4.11. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, līdz ar to viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam netiek atmaksāts samaksātais nodrošinājums.

4.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

5. Izsoles norise

5.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva. Izsole tiek protokolēta.

5.2. Izsoles dalībnieks (uzrādot pasi vai personas apliecību), tā pārstāvis vai pilnvarotā persona (uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt dalībnieku izsolē) pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus. Ja izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.3. Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

5.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī solītāja pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods.

Ja kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un šim izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.5. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo mantu un paziņo tās sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

5.7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt Nekustamo īpašumu, nosolot vienu soli. Ja vienīgais izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties Nekustamo īpašumu, nosolot vienu soli, tad tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu gatavību pirkt Nekustamo īpašumu.

5.8. Ja vienīgais izsoles dalībnieks atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, nosolot vienu soli, tad tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.9. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 5.7.un 5.8.punktā noteikto kārtību.

5.10. Ja reģistrācijas kartīti ir saņēmuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

5.11. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

5.12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.

5.13. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

5.14. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu par izsolāmo mantu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

5.15. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.16. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas pirkuma tiesībām. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.17. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu ar nosacījumu, ka nosolītā cena ir vismaz vienu soli augstāka par izsoles sākumcenu.

5.18. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par Nekustamā īpašuma izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus dalībai izsolē un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

5.19. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts nodrošinājums. Ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no Nekustamā īpašuma pirkuma tiesībām.

5.20. Ja izsoles laikā neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek neatmaksāts nodrošinājums.

5.21. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6. Samaksas kārtība

6.1. Izsoles dalībniekam, kurš atzīts par Nekustamā īpašuma izsoles uzvarētāju pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka” ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, pirkuma maksa” viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta kopējā Nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

6.2. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par Nekustamā īpašuma izsoles uzvarētāju, paziņo izsoles rīkotājam par 6.1.punktā minētā maksājuma samaksu divu darba dienu laikā no samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

6.4. Nokavējot noteikumu 6.1.punktā noteikto pirkuma samaksas vai 7.3.punktā noteikto pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, kā arī izsolāmās mantas pirkšanas tiesības saskaņā ar noteikumiem.

6.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par Nekustamā īpašuma izsoles uzvarētāju, 6.1.punktā minēto pirkuma samaksu nav veicis noteiktajā termiņā, izsoles organizētājs nosūta piedāvājumu par Nekustamā īpašuma pirkšanu nākamajam izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ja tāds ir.

6.6. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 6.5.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas izsoles organizatoram sniedz atbildi par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz minēto dalībnieku attiecas 6.1.punktā noteiktā samaksas par Nekustamā īpašuma pirkumu kārtība.

6.7. Ja 6.6.punktā noteiktajā termiņā izsoles organizētājs nesaņem nākamās solītās augstākās cenas izsoles dalībnieka piekrišanu Nekustamā īpašuma pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu, tas zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības uz Nekustamo īpašumu.

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par Nekustamo īpašumu un nav ieguvuši tiesības slēgt pirkuma līgumu, nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, pamatojoties uz viņa iesniegumu, izņemot izsoles noteikumos noteiktajos gadījumos.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi, pievienojot izsoles protokolu. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc noteikumu 6.1.punktā noteiktā maksājuma veikšanas.

7.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Nekustamā īpašuma pirkuma līgums (Pielikumā).

7.3. Izsoles uzvarētājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta pirkuma līgums.

8. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

8.1.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

8.1.3. izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsoles uzvarēt, neveic pirkuma maksas samaksu noteikumu 6.1.punktā noteiktajā termiņā un apmērā;

8.1.4. izsoles uzvarētājs neparaksta pirkuma līgumu saskaņā ar noteikumu 7.2.punktu.

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

8.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos noteikumus;

8.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds solījums;

8.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

8.2.4. izsolē starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;

8.2.5. par izsoles dalībnieku atzīta persona vai Nekustamo īpašumu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

8.2.6. dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

8.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus;

8.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

8.3. Pretenzijas par 8.2.punktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot 8.2.7. un 8.2.8.apakšpunktu) izsoles dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles iesniedz izsoles organizētājam, iesniedzot attiecīgus rakstiskus pierādījumus. Izsoles organizētājs četru nedēļu laikā pēc izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

8.4. Konstatējot 8.2.punktā minētos pārkāpumus, izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas var ierosināt izsoles organizētājam atzīt izsoli par spēkā neesošu.

8.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome, nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

8.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanās izsolē vai starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu, tad attiecīgajiem izsoles dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu.

8.7. Ja tiek konstatēts, ka par izsoles dalībnieku atzīta persona vai Nekustamo īpašumu nopircis dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības piedalīties izsolē, izsoles organizētājs lemj par nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts uz 4 lp.

Jūrmalas pilsētas domes

Īpašuma pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants


Pielikums

Izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________ (PROJEKTS)

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta 4.daļu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no _____________ (kadastra apzīmējums _____________) _____________ un _____________ no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu _____________, _____________ (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar:

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada _____________ lēmumu Nr.____ „_____________”, ar kuru apstiprināta izsoles sākumcena un izsoles noteikumi;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ______ lēmumu Nr._____ „_____________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA notikušās izsoles rezultāti un fiziska persona ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un OBJEKTA izsoles noteikumos noteiktās tiesības;

1.3. Īpašuma tiesības uz ____________________ nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumos Nr. _____________ un Nr. _____________ uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda;

1.4. Uz zemesgabala __________________atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta mazēka - palīgēka-nojume ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 002, kopējā platība 23,1 m2.

1.5. PĀRDEVĒJS ar 201__.gada _________ lēmumu Nr.____ „_____________” apstiprināja OBJEKTA izsoles sākumcenu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) un izsoles soli ______EUR (_____________ euro un ___ centi);

1.6. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 201__.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________;

1.7. 201_.gada __________ notikušajā izsolē PIRCĒJS nosolīja OBJEKTU par cenu ____________ EUR (____________euro un _______ centi);

1.8. OBJEKTS tiek atsavināts ar pārdošanas metodi, piemērojot atsavināšanas paņēmienu – pārdošana ar tūlītēju samaksu.

1.9. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – ____________ (kadastra apzīmējums ____________) ____________, uz kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas 201_.gada ____________ Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ____________.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis sekojošus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____. Saskaņā ar OBJEKTA izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

3.3. OBJEKTA izsoles reģistrācijas maksa _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201__.gada ____________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.__. Atbilstoši OBJEKTA izsoles noteikumu 3.2.2.apakšpunktam izsoles reģistrācijas maksu dalībniekam neatmaksā.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1.  OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet LĪGUMA un nodošanas-pieņemšanas akta (Pielikumā) noslēgšanas brīdī.

5.2.  PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. Ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi izbeidzas 2004.gada 1.decembrī starp PĀRDEVĒJU un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003664193) noslēgtais Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3/1030. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šā LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

7.7. LĪGUMA pielikumā – OBJEKTA nodošanas-pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTIPĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2014.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada ____________ lēmumu Nr.____ „____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2014.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.__________.

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu, kas sastāv no ____________ (kadastra apzīmējums ____________) ____________, Jūrmalā un zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu ____________ .

201___.gada __._________ Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz ____________ (kadastra apzīmējums ____________) ____________, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ____________.

Uz zemesgabala __________________atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta mazēka- palīgēka-nojume ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6802 002, kopējā platība 23,1 m2.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ____________
Gatis Truksnis adrese:
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF