Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 530.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 4.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 528

protokols Nr. 18, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju

Pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 4.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas (turpmāk –komisija) sastāvu:

1.1. Andra Tukāne – komisijas priekšsēdētāja; Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 4.lēmumu

1.2. Stanislava Spila - komisijas atbildīgā sekretāre;

1.3. Signe Diura - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietniece, juriste;

1.4. Valdis Kivkucāns - Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks;

1.5. Helmuts Staško - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks;

1.6. Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

1.7. Elīna Siliņa - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sociālā darba vadītāja;

1.8. Anete Tupe – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 530.lēmumu

1.9. Irēna Elfrīda Drupa - Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas bērnu tiesību aizsardzības speciāliste.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju ”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis