Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 9

protokols Nr. 10, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Grozīt ar saistošajiem noteikumiem apstiprinātās budžeta izpildītāju tāmes un 14.,20.,21.,22. un 25. pielikumu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

2. Novirzīt no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” 545 576 euro (klasifikācijas kods 04.900.2275), tajā skaitā:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, 538 739 euro, tajā skaitā:

2.1.1. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Latvijas Senioru atklātais čempionāts tenisā „Jūrmalas kauss”” 7 115 euro (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 20.pielikumu;

2.1.2. programmai „Ceļu infrastruktūras remonti” 396 571 euro, tajā skaitā:

2.1.2.1. aktivitātei „Jaunu ielu izbūve” 256 259 euro (klasifikācijas kods 04.510.5240);

2.1.2.2. aktivitātei „Trotuāru remonts” 140 312 euro (klasifikācijas kods 04.510.5250),

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 3.pielikumu;

2.1.3. programmas „Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” aktivitātei „Glābšanas staciju attīstība” 10 048 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

03.600.5250 4 520 euro;

03.600.2241 5 528 euro,

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 13.pielikumu;

2.1.4. programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā 30 būve (mākslas un mūzikas skola, centrālās bibliotēkas ēka, Poruka prospekta izbūve), (projektēšana, būvdarbu 1.kārta) 91 792 euro (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 13.pielikumu;

2.1.5. programmai „Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” 30 713 euro, tajā skaitā:

2.1.5.1. aktivitātei „Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurācija Turaidas ielā 1” 11 413 euro (klasifikācijas kods 08.240.5250);

2.1.5.2. aktivitātei „Mellužu estrādes restaurācija” 19 300 euro (klasifikācijas kods 08.240.5250),

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 13.pielikumu;

2.1.6. programmas „Kultūras pasākumi” aktivitātei „I.Ķezbera grāmatas „Durvīs. Tā tas bija.” izdošanas līdzfinansējumam” 2 500 euro (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 21.pielikumu;

2.2. Vaivaru pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.900000783949, telpu nomas izdevumu segšanai 6 587 euro (klasifikācijas kods 09.210.2261);

2.3. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, interneta abonēšanas samaksai 250 euro (klasifikācijas kods 09.210.2212).

3. Palielināt 2014.gadā pārējos iepriekš neklasificētos pašu ieņēmumus par 91 euro (klasifikācijas kods 21.4.9.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības iestādes uzturēšanas izdevumu transfertam uz pašvaldības pamatbudžetu 72 euro, t.sk.:

3.1. Vaivaru pamatskolai 36 euro (klasifikācijas kods 09.210.7223);

3.2. Sākumskolai „Taurenītis” 36 euro (klasifikācijas kods 09.210.7223);

3.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai 19 euro (klasifikācijas kods 08.210.7223).

4. Noteikt, ka 3.punktā minētie darījumi konsolidējami pie pārskata sastādīšanas.

5. Samazināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri par 700 euro, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 700 euro Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk.:

03.110.2243 200 euro;

03.110.2351 100 euro;

03.110.2354 200 euro;

03.110.2236 200 euro.

6. Samazināt 2014.gadā Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, projektam „Ērģeļmūzika BACH zīmē Jūrmalā, Liepājā un Rīgā” plānoto atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri par 863 euro, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pārējo pakalpojumu segšanai 863 euro (klasifikācijas kods 08.620.2279).

7. Noteikt, ka 2014.gada 15.maija Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” 1.4.punkta 1.4.15.apakšpunktā SIA „Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, noteiktā apropriācija pamatkapitāla palielināšanai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu iznešanai ārpus privātā zemesgabala Pumpuri 1702, Jūrmalā uz pašvaldības zemesgabalu Pumpuri 0111, Jūrmalā uzskaitāma programmā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Jūrmalas pašvaldībā”.

8. Samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus no valsts budžeta dotācijas skolēnu ēdināšanai no iepriekšējo gadu atlikumiem, kas radušies no iestāžu aizņemtajiem līdzekļiem no pašvaldības, par 124 euro, t.sk.:

8.1. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, par 46 euro (klasifikācijas kods 09.600.2363);

8.2. Ķemeru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, par 78 euro (klasifikācijas kods 09.600.2363),

novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā.

9. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.punktu, apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes:

9.1. ar 2014.gada 8.maija rīkojumu Nr.1.1-14/243, 2014.gada 12.maija rīkojumu Nr.1.1-14/250 un 2014.gada 26.maija rīkojumu Nr.1.1-14/280, veiktās izmaiņas pamatbudžeta tāmēs, tajā skaitā:

9.1.1. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 -214 euro;

09.210.1228 214 euro;

9.1.2. Majoru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 -214 euro;

09.210.1228 214 euro;

9.1.3. Pirmsskolas izglītības iestādei „Mārītei”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 -320 euro;

09.100.1228 214 euro;

09.100.1221 106 euro;

9.2. ar 2014.gada 26.maija rīkojumu Nr.1.1-14/280 un 2014.gada 30.maija rīkojumu Nr.1.1-14/288, par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus 611 euro, tajā skaitā:

9.2.1. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051487, 429 euro direktores S.Rones komandējumam uz Olštinas ģimnāziju Polijā, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 114 euro;

09.210.2122 315 euro;

9.2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, 182 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

10.400.2243 84 euro;

10.400.2312 98 euro.

10. Samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” aktivitātei „Zilā Karoga programmas realizēšana” 1 135 euro (klasifikācijas kods 05.600.2279), attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 10.pielikumu, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram par 1 135 euro vides izglītības radošo projektu īstenošanai, tajā skaitā:

10.1. projekta „Purva bruņurupucis mūsu mājās” īstenošanai 566 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1147 121 euro;

09.510.1210 29 euro;

09.510.2264 72 euro;

09.510.2279 15 euro;

09.510.2311 19 euro;

09.510.2312 225 euro;

09.510.2322 25 euro;

09.510.2351 10 euro:

09.510.2370 50 euro;

10.2. projekta „Interaktīvs vides objekts” īstenošanai 569 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1147 121 euro;

09.510.1210 29 euro;

09.510.2279 34 euro;

09.510.2351 145 euro;

09.510.2352 165 euro;

09.510.2311 40 euro;

09.510.2390 35 euro.

11. Samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Rezerve sportam” par 4 400 euro (klasifikācijas kods 08.100.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas „Sporta skolas pasākumi” aktivitātei „Burātāju dalība Starptautiskās burāšanas sacensībās” 4 400 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2363 904 euro;

09.510.2279 3 496 euro.

12. Samazināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri par 20 139 euro, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai 20 139 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2241 3 500 euro;

06.600.2243 1 000 euro;

06.600.2244 2 015 euro;

06.600.2311 1 500 euro;

06.600.2312 3 000 euro;

06.600.2351 1 500 euro;

06.600.2354 2 324 euro;

06.600.5232 5 300 euro;

13. Palielināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, ieņēmumus no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par 10 900 euro (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas muzejam, tajā skaitā:

13.1. programmas „Kultūras pasākumi Jūrmalas brīvdabas muzejā” projekta „Koka zvejas kuģa „Marts” pieejamības nodrošināšana Jūrmalas Brīvdabas muzejā” īstenošanai 7 000 euro (klasifikācijas kods 08.620.5236);

13.2. programmas „Aspazijas mājas kultūras pasākumi” projekta „Aspazijas mājas skapis un galds – restaurācija” īstenošanai 1 900 euro (klasifikācijas kods 08.620.5236);

13.3. programmas „Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā” projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja Ķīnas un Japānas krāsaino ksilogrāfiju kolekcija” īstenošanai 2 000 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 898 euro;

08.620.2239 1 102 euro,

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 26.pielikumu.

14. Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” īstenošanu:

14.1. palielināt 2014.gadā ieņēmumus no pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par 4 400 euro (klasifikācijas kods 18.6.2.0);

14.2. samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par 880 euro; (klasifikācijas kods 04.900.2275);

14.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” izmaksu segšanai 5 280 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 1 068 euro;

09.510.1210 252 euro;

09.510.2264 300 euro;

09.510.2279 140 euro;

09.410.2311 250 euro;

09.510.2312 110 euro;

09.510.2322 256 euro;

09.510.2390 2 024 euro;

09.510.F22010020 880 euro.

15. Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā" īstenošanu:

15.1. palielināt 2014.gadā ieņēmumus no pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par 18 500 euro (klasifikācijas kods 18.6.2.0);

15.2. samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par 32 592 euro (klasifikācijas kods 04.900.2275);

15.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” izmaksu segšanai 51 092 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

04.510.2239 500 euro;

04.510.5231 50 592 euro.

16. Lai nodrošinātu Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, projekta „Meldru meža takas" īstenošanu:

16.1. palielināt 2014.gadā ieņēmumus no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par 3 600 euro (klasifikācijas kods 18.6.9.0);

16.2. samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par 4 080 euro; (klasifikācijas kods 04.900.2275);

16.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Meldru meža takas" izmaksu segšanai 7 680 euro , tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 1 284 euro;

09.210.1150 560 euro;

09.210.1210 436 euro;

09.210.2269 150 euro;

09.210.2279 180 euro;

09.210.2311 150 euro;

09.210.2322 240 euro;

09.210.2352 300 euro;

09.210.2363 1 200 euro;

09.210.2370 300 euro;

09.210.F22010020 2 880 euro.

17. Precizēt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumu daļu:

17.1. samazināt pašvaldības ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par 3 909 euro (klasifikācijas kods 21.3.9.9.);

17.2. palielināt ieņēmumus no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par 3 909 euro (klasifikācijas kods 18.6.9.0.).

18. Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” īstenošanu:

18.1. palielināt 2014.gadā ieņēmumus no pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par 8 700 euro (klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

18.2. samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par 8 700 euro (klasifikācijas kods 04.900.2275);

18.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” izmaksu segšanai 17 400 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

04.230.5239 8 700 euro;

04.230.F22010020 8 700 euro.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9

(protokols Nr.10, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2014.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

45 067

45 067

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357

24 501

24 501

LV57PARX0002484572002

06.600.5233

570

Iestādes uzturēšana

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

06.600.2239

570

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi nepieciešami juridiskās literatūras iegādei darba nodrošināšanai

LV84PARX0002484572001

08.100.2279

2 130

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Ziemas ģimeņu sporta diena (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2279

1 410

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Līdzfinansējums T.L. Graudiņai dalībai Pasaules jaunatnes olimpiādē pludmales volejbolā un vieglatlētikā (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami dalības maksas apmaksai Pasaules jaunatnes olimpiādē pludmales volejbolā un vieglatlētikā

08.100.2279

720

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Līdzfinansējums K.D.Ošiņam dalībai Pasaules čempionātā inline hokejā Francijā (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami dalības maksas apmaksai Pasaules čempionātā inline hokejā Francijā

09.510.1150

700

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Pedagoģiski medicīniskās komisijas dalībnieku darba apmaksa (22.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

09.510.2279

700

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Pedagoģiski medicīniskās komisijas dalībnieku darba apmaksa (22.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami pašnodarbinātas personas pakalpojumu apmaksai

09.510.2235

3 450

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: E-apmācības sistēma e-apmācības sistēma efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai (22.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

09.510.2252

3 450

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: E-apmācības sistēma e-apmācības sistēma efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai (22.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami izglītības portāla mācību priekšmetu datubāzes pieejas tiesību apmaksai

08.100.2264

285

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: "Jurmala CUP 2014" starptautiskais florbola turnīrs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

08.100.2279

784

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: "Jurmala CUP 2014" starptautiskais florbola turnīrs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami organizatorisko izdevumu apmaksai

08.100.2261

499

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: "Jurmala CUP 2014" starptautiskais florbola turnīrs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

08.100.5239

2 655

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Kāju mazgājamo krānu iegāde un uzstādīšana (14.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu ekonomija

08.100.5250

2 655

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Kāpņu rekonstrukcija izejās uz jūru. (14.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami Ērgļu ielas izejai uz jūru rekonstrukcijas darbu sadārdzinājuma dēļ un norobežojošām margām

06.600.2312

242

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Suņu izkārnījumu atkritumu urnu ar piktogramām, maisiņu turētāju un masiņu izgatavošana un uzstādīšana (14.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

06.600.2390

242

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā (14.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami suņu aizliegumzīmju piktogrammu izgatavošanai

08.100.2275

2 027

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Rezerve sportam. (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

2 027

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskas šaha sacensības. (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami šahista G.Germanova (vienam vecākam un trenerim) dalībai Eiropas jauniešu šaha čempionātā Gruzijā, Batumi 2014.gadā no 18. līdz 29.oktobrim.

08.100.2275

3 368

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Rezerve sportam. (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

3 368

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Sporta klubs "Jūrmalas slidas". (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami daiļslidošanas kluba parādu nomaksai par ledus īri sacensību organizēšanas laikā

08.620.2275

105

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Rezerves līdzekļi kultūras pasākumiem. (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

08.620.2390

105

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Balsošanas urnu iegāde konkursam "Gada balva kultūrā". (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami balsošanas urnu iegādei konkursam "Gada balva kultūrā"

08.620.2275

8 470

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Rezerves līdzekļi kultūras pasākumiem. (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

8 470

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Mākslinieka V. Buša piemiņas kataloga izdošana. (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami Jūrmalas mākslinieka V.Buša piemiņas kataloga izdošanai

Jūrmalas Kultūras centrs, reģ.Nr.90009229680

8 348

8 348

08.230.2390

200

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale

08.230.2361

200

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi nepieciešami pašdarbības kolektīvu tērpu iegādei (meiteņu vokālais ansamblis, vadītāja L.Raila, 8 dalībnieki)

LV74PARX0002484572084

08.620.1150

570

Projekts "Ērģeļmūzika BACH zīmē Jūrmalā, Liepājā un Rīgā"

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

570

Projekts "Ērģeļmūzika BACH zīmē Jūrmalā, Liepājā un Rīgā"

Naudas līdzekļi reklāmas stenda nomai (4 mēneši), materiālu izvietošanai Jūrmalā

08.620.1150

1 148

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Taizemes dienas (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2232

487

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Taizemes dienas (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanai

08.620.2231

285

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Taizemes dienas (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2390

389

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Taizemes dienas (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami noformējuma/reklāmas materiālu iegādei

08.620.2262

86

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Taizemes dienas (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

1 455

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Taizemes dienas (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami podestu konstrukciju un skaņas tehnikas nomai

08.620.2279

812

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Taizemes dienas (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

1 631

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

3 386

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku atlīdzībai

08.620.2390

1 099

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

656

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

132

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Mākslas dienas (Mākslas stunda) (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2390

132

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Mākslas izstādes (Mākslinieku namā, Jūrmalas Kultūras centrā, Kauguru kultūras namā) (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami noformējuma materiālu iegādei

08.620.2262

712

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

712

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte:Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku apmaksai, tehnisko un radošo pakalpojumu apmaksai

08.620.2262

1 017

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

901

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami pilsētas pūtēju orķestra dalības maksai festivālā Tartu, Igaunijā (17cilv.x 53 euro)

08.620.2121

116

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami komandējuma naudas kolektīvu darbiniekiem nodrošināšanai, festivāls Tartu, Igaunijā (pūtēju orķestra vadītājs un koncertmeistars x2dienas x 29 euro)

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija, reģ.Nr.90000056554

3 274

3 274

03.110.2232

766

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale atbilstoši ekonomiskajai būtībai

03.110.2239

692

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi arhīva pakalpojumu apmaksai

03.110.2361

6

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2243

80

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi alkometra printera vadības bloka remontam

03.110.2242

245

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale atbilstoši ekonomiskajai būtībai

03.110.2243

245

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi transportlīdzekļu kontroles sistēmas (GPS) abonēšanai

03.110.2239

1 422

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale atbilstoši ekonomiskajai būtībai

03.110.2390

1 422

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi iedzīvotāju aptaujas izdales materiālu (brošūru, utml.) iegādei

03.110.2355

513

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Izdevumu samazinājums printeru toneru iegādēm

03.110.2259

481

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Printeru toneri tiks atjaunoti (uzpildīti)

03.110.2353

32

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi kopēšanas tehnikas (kopētāja) attīrīšanas ruļļu iegādes izdevumiem

03.110.2364

322

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Iepirkumu procedūras rezultātā līdzekļu ekonomija no formas tērpu iegādes

03.110.2389

322

Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums divpadsmit ieroču maku iegādei

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, reģ.Nr.90000051519

35

35

09.210.1150

12

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami Audi A6 nolietojuma un ekspluatācijas kompensācijas apmaksai

09.210.2112

23

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Majoru vidusskola, reģ.Nr.90000051627

214

214

09.210.1119

214

Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

214

Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Sākumskola "Ābelīte", reģ.Nr.90009251361

860

860

09.210.5233

860

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5232

860

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kartupeļu tīrāmās mašīnas iegādei

Sākumskola "Taurenītis", reģ.Nr.90000051699

300

300

09.210.1227

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2234

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanai (20 darbinieki x 15 euro)

Jūrmalas Alternatīvā skola, reģ.Nr.90000051665

1 884

1 884

09.210.1150

12

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

36

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami līgumā par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu noteiktā apmaksai

09.210.1221

24

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2251

348

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami virtuves uzskaites programmas "Kurmis" uzturēšanai

09.210.2219

348

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

09.210.5239

1 500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami interaktīvās tāfeles iegādei

09.210.5233

1 500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

Vaivaru pamatskola, reģ.Nr.90000783949

35

35

09.210.2222

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kompensācijas par personīgā autotransporta nolietojumu apmaksai

p.i.i. "Bitīte", reģ.Nr.90009249210

2 692

2 692

09.100.5232

2 692

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.2312

2 347

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bērnu galdiņu, krēsliņu un plauktu iegādei, atbilstoši higiēnas prasībām

09.100.2244

345

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami drošības līdzekļu durvīm iegādei, lai novērstu bērnu traumatismu

Jūrmalas pilsētas muzejs, reģ.Nr.40000056408

2 924

2 924

08.220.2244

2 924

Iestādes uzturēšanas un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

jāatver konts

08.220.5250

2 924

Projekts "Koka zvejas kuģa "Marts" pieejamības nodrošināšana Jūrmalas brīvdabas muzejā"

Līdzekļi nepieciešami Jūrmalas brīvdabas muzeja unikāla eksponāta - koka zvejas kuģa "Marts" remontdarbu veikšanai2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9

(protokols Nr.10, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2014.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

24 754

24 754

P.i.i. "Podziņa", reģ.Nr.90009563202

19 154

19 154

09.100.1119

3 305

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1145

2308

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami norēķiniem ar pedagogiem par specifiku

09.100.1147

451

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami piemaksu izmaksām par papildus darbu

09.100.1149

437

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kvalitātes piemaksām pedagogiem

09.100.1221

109

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami norēķiniem ar pedagogiem par slimības lapām

09.100.2275

15 849

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1119

2846

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba algas izmaksām

09.100.1210

672

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligato iemaksau apmaksai

09.100.2239

377

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami administratīvo izdevumu apmaksai

09.100.2241

3361

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kārtējā remonta izdevumu apmaksai

09.100.2311

365

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami biroja preču iegādei

09.100.2312

3785

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami inventāra iegādei

09.100.2351

858

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami remontmateriāliem

09.100.2361

1359

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mīkstā inventāra iegādei

09.100.2362

90

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami virtuves inventāra iegādei

09.100.5232

2136

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami saimniecības pamatlīdzekļu iegādei

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, reģ.Nr.90000051519

4 800

4 800

09.210.1149

4 800

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1119

4 800

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darbinieku atvaļinājumu apmaksai

Jūrmalas Alternatīvā skola, reģ.Nr.90000051665

800

800

09.210.2370

800

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.5233

800

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mācību grāmatu iegādei


Lejupielāde: DOC un PDF