Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 02.09.2014. Stājas spēkā 03.09.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 10

protokols Nr. 10, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošos noteikumus Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.10

„Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.1) tiesiskais regulējums satur Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” dublējošas normas. Līdz ar to ir izstrādājami jauni saistošie noteikumi, ar kuriem tiek atzīti par spēku zaudējušiem saistošie noteikumi Nr.1.

2. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktam Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” iekļautajām normām personu kategorijām, kas ir noteiktas saistošajos noteikumos Nr.1 ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav bijušas nepieciešamas un netika veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF