Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 18

protokols Nr. 11, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Grozīt ar saistošajiem noteikumiem apstiprinātās budžeta izpildītāju tāmes un 11.,13.,18.,19.,20.,21.,25.,27.pielikumu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.,2.,3. un 4.pielikumu, papildinot saistošos noteikumu ar 31.pielikumu.

2. Novirzīt no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” 124 425 euro (klasifikācijas kods 04.900.2275), tajā skaitā:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, 90 094 euro, tajā skaitā:

2.1.1. programmai „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” 21 033 euro, tajā skaitā:

2.1.1.1. aktivitātei „Sākumskola „Atvase”” atbalsta personāla (sociālā pedagoga, logopēda, psihologa) telpu izveidei sākumskolā „Atvase” 12 782 euro (klasifikācijas kods 09.210.5250);

2.1.1.2. aktivitātei „Sākumskola „Ābelīte”” sanitāro mezglu rekonstrukcijai 8 251 euro (klasifikācijas kods 09.210.5250),

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 13.pielikumu;

2.1.2. programmai „Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” 18 266 euro, tajā skaitā:

2.1.2.1. aktivitātei „p.i.i. „Saulīte”” santehnisko un iekšējo apdares darbu veikšanai 13 310 euro (klasifikācijas kods 09.100.5250);

2.1.2.2. aktivitātei „p.i.i. „Podziņa”” kāpņu telpas remontdarbiem 4 956 euro (klasifikācijas kods 09.100.5250);

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 13.pielikumu;

2.1.3. programmas „Mežsaimniecība un vides aizsardzības pasākumi” aktivitātei „Pašvaldības mežu inventarizācijas un mežaudžu novērtēšana” 2 000 euro (klasifikācijas kods 04.220.2279), attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 10.pielikumu;

2.1.4. programmas „Pilsētas svētku noformējums” aktivitātei „Svētku apgaismojuma koncepcijas izstrāde” 4840 euro (klasifikācijas kods 06.600.5110), attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 16.pielikumu;

2.1.5. programmai „Pašvaldības palīdzība darbnespējas gadījumā” vienreizēja pabalsta izmaksai K.Pauliņam par gūtajiem veselības bojājumiem un morālajām ciešanām, veicot ugunsgrēka dzēšanas darbus 3 855 euro (klasifikācijas kods 10.110.6299);

2.1.6. Programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts” 40 100 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2241 1500 euro;

06.600.5239 12 100 euro;

06.600.5250 26 500 euro,

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 13.pielikumu.

2.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, atlīdzības izdevumu segšanai 5 273 euro , tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 4321 euro;

09.100.1210 952 euro;

2.3. Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta „Starptautiskā literatūras muzeju komiteja, tēma „Rakstnieks, komponists, muzejs un vide”” īstenošanai 658 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2121 203 euro;

08.220.2122 455 euro;

2.4. Jūrmalas Kultūras centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmai „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” 28 400 euro, tajā skaitā:

2.4.1. aktivitātei „Festivāls „Summertime - aicina I.Galante”” 5 000 euro (klasifikācijas kods 08.620.2279);

2.4.2. aktivitātei „Sezonas noslēguma pasākums” 23 400 euro (klasifikācijas kods 08.620.2279),

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 25.pielikumu.

3. Palielināt 2014.gadā pārējos iepriekš neklasificētos pašu ieņēmumus par 8 000 euro (klasifikācijas kods 21.4.9.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357,pašvaldības iestādes uzturēšanas izdevumu transfertam uz pašvaldības pamatbudžetu 8 000 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2322 2500 euro;

06.600.2214 5000 euro;

06.600.2212 500 euro.

4. Noteikt, ka 3.punktā minētie darījumi konsolidējami pie pārskata sastādīšanas.

5. Samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto atlikumu uz 2014.gada 31.decembri par 7070 euro, tajā skaitā:

5.1. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, par 3380 euro, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot gumija granulu iegādei futbola laukuma vajadzībām 3380 euro (klasifikācijas kods 09.210.2352);

5.2. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, 1000 euro, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pievienotā vērtības nodokļa maksājumu segšanai 1000 euro (klasifikācijas kods 04.730.2512);

5.3. Majoru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 2 690 euro trīs datoru komplektu iegādei 2 690 euro (klasifikācijas kods 09.210.5238).

6. Palielināt 2014.gadā pirmsskolas izglītības iestādei „Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, citus ieņēmumus no maksas pakalpojumiem 4 498 euro (klasifikācijas kods 21.3.9.9.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot komunālo izdevumu segšanai 4 498 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2222 130 euro;

09.100.2223 775 euro;

09.100.2321 3 593 euro.

7. Samazināt 2014.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par 6 083 euro.

8. Palielināt 2014.gadā plānoto atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par 6 083 euro, tajā skaitā:

8.1. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projektam „Kopā mēs varam vairāk” par 1 894 euro, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot līdzekļu atmaksai valsts un pašvaldības budžetam, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.7223 1 867 euro;

09.510.7246 27 euro.

8.2. Jūrmalas sākumskolai „Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, projektam „ Tell me about your culture and I will tell you about mine” par 4 200 euro, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot līdzekļu atmaksai pašvaldības pamatbudžetam 4 200 (klasifikācijas kods 09.210.7223).

9. Palielināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, ieņēmumus no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par 6 460 euro (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot projektu īstenošanai, tajā skaitā:

9.1. projekta „Aspazijas māja Jūrmalā” īstenošanai 5 715 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279 3 265 euro;

08.620.1150 250 euro;

08.620.5250 2 200 euro;

9.2. projekta „Starptautiskā literatūras muzeju komiteja, tēma „Rakstnieks, komponists, muzejs un vide”” īstenošanai 745 euro (klasifikācijas kods 08.220.2122).

10. Samazināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, ieņēmumus no pārējiem pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta iestāžu transfertiem par 3 409 euro (klasifikācijas kods 18.6.9.0.) un palielināt ieņēmumus no pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par 3 409 euro (klasifikācijas kods 18.6.2.0.).

11. Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu:

11.1. palielināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, ieņēmumus no pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par 126 964 euro (klasifikācijas kods 18.6.2.0);

11.2. palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no vidēja termiņa aizņēmumiem par 555 820 euro (klasifikācijas kods F40220010);

11.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” izmaksu segšanai 682 784 euro (klasifikācijas kods 09.210.5250).

12. Samazināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 78 euro, samazinot asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par 78 euro (klasifikācijas kods 04.900.2275)

13. Palielināt 2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par 1 415 euro (klasifikācijas kods 18.6.2.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Pumpuru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr. 90000052542, asistenta pakalpojuma apmaksai 1 415 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 1 145 euro;

09.210.1210 270 euro.

14. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.punktu, apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes:

14.1. ar 2014.gada 20.jūnija rīkojumiem Nr.1.1-14/331, Nr.1.1-14/332, Nr.1.1-14/333, Nr.1.1-14/338, veiktās izmaiņas pamatbudžeta tāmēs, tajā skaitā:

14.1.1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram, vienotais reģistrācijas Nr. 90009226256, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1147 -214 euro;

09.510.1228 214 euro;

14.1.2. Sākumskolai „Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 -214 euro;

09.210.1228 214 euro;

14.1.3. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr. 90009249206, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 -320 euro;

09.100.1221 106 euro;

09.100.1228 214 euro;

14.1.4. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 -214 euro;

09.210.1228 214 euro;

14.1.5. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2275

-690 euro

programmas „Kultūras pasākumi”, aktivitātei „Rezerves līdzekļi kultūras pasākumiem” (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77);

08.620.2279

690 euro

programmas „Kultūras pasākumi”, aktivitātei „Dalības nodrošināšana kultūras aktivitātēm ārzemēs” (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77);

14.2. ar 2014.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.1.1-14/338, par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus 14 367 euro, tajā skaitā:

14.2.1. Jūrmalas Kultūras centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, 5 107 euro apmērā pamatbudžeta tāmē programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Hermaņa Brauna Fonda festivāls „Artissimo”” (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 25.pielikumu 2013.gada 27.decembra SN Nr.77 ;

14.2.2. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, pamatbudžeta tāmē:

14.2.2.1. 7 100 euro apmērā programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Latvijas Senioru atklātais čempionāts tenisā „Jūrmalas kauss”” (klasifikācijas kods 08.100.2279), (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77;

14.2.2.2. 2 160 euro apmērā programmas „Iestādes uzturēšana” aktivitātei „Monitoringa pakalpojumi” (klasifikācijas kods 01.110.2259).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 14.punkts)

IZMAIŅAS 2014.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

95 935

95 935

Jūrmalas pilsētas dome

83 914

83 914

LV57PARX0002484572002

06.600.1119

10 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.1147

10 000

Iestādes uzturēšana

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" nodrošināšanai

08.300.1119

4 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

08.300.1147

4 000

Iestādes uzturēšana

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" nodrošināšanai

08.610.1119

1 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

08.610.1142

5 000

Iestādes uzturēšana

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" nodrošināšanai

08.610.1221

1 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

08.610.1210

2 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

03.390.1221

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

03.390.1147

1 000

Iestādes uzturēšana

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" nodrošināšanai

LV84PARX0002484572001

08.100.2279

985

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Ziemas ģimeņu sporta diena (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2361

510

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas komandas dalība Pašvaldību sporta spēlēs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami sporta tērpu iegādei

08.100.2262

250

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas komandas dalība Pašvaldību sporta spēlēs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami transporta pakalpojumu apmaksai

08.100.2279

225

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas komandas dalība Pašvaldību sporta spēlēs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami dalības maksas apmaksai

08.100.2262

150

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība LSVS 51.sporta spēlēs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

150

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Dalība LSVS 51.sporta spēlēs (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami dalības maksas apmaksai

08.100.2275

1 840

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Rezerve spotram (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

1 840

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Sportistes Marijas Luīzes Muižnieces līdzfinansēšanai (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi sportistes dalībai Latvijas un starptautiskajās sacensībās un sagatavošanās treniņnometnēs

08.100.2275

1 250

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Rezerve spotram (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

1 250

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Sportista Emīla Pones līdzfinansēšanai (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi sportista dalībai LEN Eiropas junioru čempionātā Amsterdamā un II Pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs Naņdzjinā un sagatavošanās treniņnometnēs

08.300.2390

5 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas (19.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.300.1150

5 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Autoratlīdzības (19.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu papildus resursu piesaisti Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetena sagatavošanā, t.sk. satura redaktora un teksta apstrādes nodrošināšanā, darbinieka slimības un prombūtnes laikā

08.100.5250

13 100

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jaunrades parks Kauguros (13.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu ekonomija

08.220.5240

3 420

Programma: Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas Mākslas nama jaunbūve (13.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Finansējums nepieciešams tehniskā projekta ekspertīzei

09.210.5250

9 680

Programma:Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk.sporta zāles būvniecība), projektēšana (13.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Finansējums nepieciešams tehniskā projekta ekspertīzei (1. un 2..kārta)

09.100.5250

1 300

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: p.i.i. "Madara" (13.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu ekonomija

09.510.5250

1 300

Programma: Interešu un profesionālās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas sporta centrs (13.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Finansējums nepieciešams baseina filtru nomaiņai

08.620.2279

783

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Pasaules koru olimpiādes norise Jūrmalā 2 dienas, 7 kori (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

2 378

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Pasaules koru olimpiādes norise Jūrmalā 2 dienas, 7 kori (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Honorārs Pasaules koru olimpiādes vadītājiem, režisoram, diriģentam, mūzikas grupai

08.620.2264

1 595

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Pasaules koru olimpiādes norise Jūrmalā 2 dienas, 7 kori (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

332

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Pasaules koru olimpiādes norise Jūrmalā 2 dienas, 7 kori (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2390

286

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Pasaules koru olimpiādes norise Jūrmalā 2 dienas, 7 kori (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi npieciešami ziedu un dāvanu iegādei

08.620.2247

46

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Pasaules koru olimpiādes norise Jūrmalā 2 dienas, 7 kori (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi npieciešami publiskā pasākuma apdrošināšanas izdevumu apmaksai

06.600.2261

170

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana/Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Telpu noma (11.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

06.600.2212

170

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana/ Iestādes uzturēšana. Aktivitāte: Komunālie maksājumi Dubultu prospektā 2 (11.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami komunālo pakalpojumu apmaksai (telekomunikāciju pakalpojumi), pamatojoties uz 2014.gada 26.martā noslēgro telpu nomas līgumu Nr.1.2-16.3/406

08.100.2275

800

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Rezerve spotram (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

800

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte:Sportistes Evas Deisas līdzfinansēšanai (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi sportistes dalībai Pasaules U19 Junioru čempionātā pludmales volejbolā Portugālē, Portu

08.300.2239

15 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas mārketinga pasākumu un kampaņu informatīvo un reklāmas materiālu izvietošana medijos (18.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

15 000

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte:Sieviešu Rekordrallijs Jūrmala 2014 (20.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami pasākuma organizēšanas līdzlinansējumam

LV84PARX0002484572001

08.300.2239

6 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas mārketinga pasākumu un kampaņuinformatīvo un reklāmas materiālu izvietošana medijos (18.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

04.730.5239

6 000

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Lielformatu karšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana(6.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļi nepieciešami lielformāta karšu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas izdevumu apmaksai

08.620.2275

15 609

Programma: Kultūras pasākumi. Aktivitāte: Rezerves līdzekļi kultūras pasākumiem (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.220.5239

15 609

Programma: Muzeju un izstāžu kompleksu darbības nodrošināšana. Aktivitāte: Aspazijas mājas digitalizācijas projekta skiču un tehniskā projekta izstrāde (21.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami Aspazijas mājas digitalizācijas projekta skiču un tehniskā projekta izstrādes apmaksai

Vaivaru pamatskola

5

5

09.210.2122

5

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2121

5

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami komandējuma dienas naudas izmaksai

SIA "Dzintaru koncertzāle"

4 653

4 653

08.620.2279

4 653

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2014.gada sezonā. Aktivitāte: R.Paula koncerts (27.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

4 653

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2014.gada sezonā. Aktivitāte: Dzintaru koncertzāles sezonas noslēguma koncerts - Latvijas radio bigbends, Raimonds Pauls, Intars Busulis un Kristīne Prauliņa (27.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas Kultūras centrs

4 457

4 457

08.620.1150

957

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2231

670

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami viesnīcas pakalpojumu izdevumu apmaksai, viesmākslinieku uzņemšanai no Igaunijas un Lietuvas

08.620.2279

3 435

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

2 202

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami LED ekrāna īrei

08.620.2269

174

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami BIO tualešu nomai

08.620.2390

1 346

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Jomas ielas svētki (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Naudas līdzekļi nepieciešami noformējuma materiālu (skatuves noformēšana, bērnu radošo darbnīcu materiāli) iegādei

08.620.2262

65

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi. Aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (25.pielikums 2013.gada 27.decembra SN Nr.77)

Līdzekļu pārdale

08.230.2121

46

Programma: Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi nepieciešami senioru deju kopas "Vējš ābeļziedos" dalībnieces L.Andersones komandējuma dienas naudas izmaksām, sakarā ar komandējuma pagarināšanos

08.230.2122

19

Programma: Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi nepieciešami senioru deju kopas "Vējš ābeļziedos" dalībnieces L.Andersones komandējuma izdevumu apmaksai, sakarā ar komandējuma pagarināšanos

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

213

213

10.200.1221

213

Programma: Pansionāta pakalpojuma sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.200.1228

213

Programma: Pansionāta pakalpojuma sniegšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai darbiniekam, sakarā ar ģimenes locekļa nāvi

P.i.i. "Austras koks"

1 293

1 293

09.100.2222

1 193

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.2244

1 293

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami kondicionēšanas sistēmas un ventilācijas iekārtas tehniskai apkopei un profilakses remontu veikšanai

09.100.2352

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas sporta centrs

294

294

09.510.2239

294

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2111

294

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami sporta treneru komandējumu dienas naudas izmaksām

Jūrmalas sporta skola

678

678

09.510.2221

678

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2111

678

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami sporta treneru komandējumu dienas naudas izmaksām

Labklājības pārvalde

214

214

10.910.1119

214

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

10.910.1228

214

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai darbiniekam, sakarā ar ģimenes locekļa nāvi

Ķemeru vidusskola

214

214

09.210.1221

214

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

214

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai darbiniekam, sakarā ar ģimenes locekļa nāvi2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 14.punkts)

IZMAIŅAS 2014.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

700

700

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

700

700

09.210.1210

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami slimības naudas izmaksām3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 14.punkts)

IZMAIŅAS 2014.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

2 768

2 768

Jūrmalas pilsētas dome

2 090

2 090

03.600.1142

1 490

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

03.600.1147

490

Iestādes uzturēšana

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" nodrošināšanai

03.600.1150

1 000

Iestādes uzturēšana

JPD 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" nodrošināšanai

03.600.2311

600

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

03.600.2244

600

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi nepieciešami caurlaižu iegādes posteņu apsaimniekošanas funciju nodrošināšanai līdz gada beigām (vietējā āra apgaismojuma uzturēšanas darbi caurlaižu punktā Priedainē, videonovērošana Jūrmalas pilsētas iebraukšanas nodevas iekasēšanas Vaivaru kases aparātu punktā)

Jūrmalas sporta skola

678

678

09.510.2261

678

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2221

678

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi paredzēti apkures izdevumu apmaksai4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 14.punkts)

Budžeta izmaiņas asignējumu apjomos Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļai un Attīstības pārvaldes Būvniecības projekta nodaļai

N.p.k.

Programma/aktivitāte

VFK.EKK

Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļa

(2013.gada 27.decembra „Saistošajos noteikumos Nr.77” apstiprinātais pielikums Nr.13)

Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa

(2013.gada 27.decembra „Saistošajos noteikumos Nr.77” apstiprinātais pielikums Nr.31)

1

2

3

5

6

2

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts.

Aktivitāte: Jaunas kapsētas projektēšana, izbūve un labiekārtošana (Slokā).

06.600.5240

-6000

6000

3

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts.

Aktivitāte: Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā 30 būve (mākslas un mūzikas skola, centrālās bibliotēkas ēka, Poruka prospekta izbūve), (projektēšana, būvdarbu 1.kārta).

06.600.5240

-96199 (budžets)

-278804

(kredīts)

96199

(budžets)

278804

(kredīts)

06.600.5250

-91792

(budžets)

-1339510

(kredīts)

91792

(budžets)

1339510

(kredīts)

4

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts.

Aktivitāte: Jūrmala - Raiņa un Aspazijas pilsēta.

06.600.5240

-24155

24155

5

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts.

Aktivitāte: Dubultu tirgus labiekārtošana.

06.600.5240

-26703

26703

6

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti.

Aktivitāte: Jaunrades parks Kauguros.

08.100.5250

-13108

13108

7

Programma: Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti.

Aktivitāte: Jūrmalas Mākslas nama jaunbūve.

08.220.5240

-14941

14941

8

Programma: Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti.

Aktivitāte: Aspazijas mājas restaurācija Z.Meierovica prospektā 18/20.

08.220.5250

-12591

(budžets)

-434586

(kredīts)

12591

(budžets)

434586

(kredīts)

9

Programma: Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti.

Aktivitāte: Mellužu estrādes restaurācija.

08.240.5250

-36431

36431

10

Programma: Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti.

Aktivitāte: Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurācija Turaidas ielā 1.

08.240.5250

-38304

(budžets)

-5165037

(kredīts)

38304

(budžets)

5165037

(kredīts)

11

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

Aktivitāte: Ķemeru komplekss.

08.290.2241

-57200

57200

08.290.5250

-245873

245873

12

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti.

Aktivitāte: Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība), projektēšana

09.210.5250

-165603

165603

13

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti.

Aktivitāte: Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas "Atvase" daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība.

09.210.5240

-7115

(budžets)

-5264626

(kredīts)

7115

(budžets)

5264626

(kredīts)

14

Programma: Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe.

Aktivitāte: Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas būvniecība Sēravotu ielā 5.

10.700.5240

-21843

(budžets)

-2134308

(kredīts)

21843

(budžets)

2134308

(kredīts)


Lejupielāde: DOC un PDF