Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 24.09.2014. Stājas spēkā 25.09.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 26

protokols Nr. 14, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta ceturto daļu.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

„1.1 Pludmalē aizliegts organizēt tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz piecpadsmit tilpumprocentus”.

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Saskaņojumu Tirdzniecībai sagatavo un izsniedz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa ”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.26

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta ceturtajai daļai vietējai pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības paredzēt maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir paredzēt maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta pludmales novietnēs.

Saistošie noteikumi paredz, ka p ludmalē aizliegts organizēt tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz piecpadsmit tilpumprocentus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Līdz šim spēkā esošo Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.13) 41.1.apakšpunkts paredzēja, ka p ludmales nogabala nomniekam aizliegts organizēt tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz piecpadsmit tilpumprocentus. Minētais regulējums tiek svītrots no saistošajiem noteikumiem un iekļauts Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”, kas regulē attiecīgās jomas jautājumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, kas ir saņēmusi saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs.

Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības un neuzliks jaunus pienākumus. Tas nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas visām personām, kas saņēmušas saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību ietvaros.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF