Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 7

protokols Nr. 5, 14. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15
„Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums” (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

1. Aizstāt nolikuma nosaukumā un 1.punktā vārdus „Jūrmalas pilsētas sākumskola „Ābelīte”” ar vārdiem „Sākumskola „Ābelīte”” attiecīgajā locījumā.

2. Aizstāt visā nolikumā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt nolikuma 17.punktu aiz vārdiem „vispārējās izglītības iestādēs” ar vārdiem „un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF