Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 17

protokols Nr. 5, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19
„Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar tiesisko pamatu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu”.

2. Izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.1. vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma. Kods 23013111;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF