Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 47

protokols Nr. 20, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.23
„Kultūras nodaļas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.23 „Kultūras nodaļas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.8.punktu.

2. Izteikt 5.10. punktu šādā redakcijā:

„5.10. administrēt un uzraudzīt pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu juridiskām personām kultūras jomā”.

3. Svītrot 5.11. un 5.12.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF