Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 52

protokols Nr. 21, 23. punkts

Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) apbalvojuma „Gada balva kultūrā” (turpmāk – Balva) piešķiršanas kārtību, pretendentu pieteikšanas un izvērtēšanas kārtību, kā arī konkursa komisijas darba organizāciju.

1.2. Balva ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Jūrmalas pilsētā un ar to izsaka atzinību un novērtē Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves spilgtākos notikumus pašvaldības, valsts un starptautiskajā mērogā.

1.3. Balvas mērķis ir veidot sabiedrībā izpratni par kultūras pozitīvo ietekmi uz kopējiem valsts un Jūrmalas pilsētas attīstības procesiem, veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras procesu veidošanā, un tradicionālās, populārās un inovatīvās kultūras attīstību pilsētā un aiz tās robežām.

1.4. Balvu piešķir par Jūrmalas pilsētā iepriekšējā kalendārā gadā notikušajiem kultūras pasākumiem un Jūrmalas pilsētas kolektīvu un mākslinieku sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos.

1.5. Balvas pretendenti ir fiziskas personas - Jūrmalas pilsētas kultūras darbinieki, kultūras projektu vadītāji, mākslinieki, bērni un jaunieši, producenti, pasākumu sponsori, kā arī Jūrmalas pilsētā notikušo kultūras pasākumu organizatori.

1.6. Pretendentu deklarētā dzīves vieta var nebūt Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Konkursa nominācijas un balvu piešķiršanas kārtība

2.1. Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija (turpmāk – Komisija).

2.2. Balvas piešķiršanas norisi nodrošina Domes Kultūras nodaļa apstiprinātā budžeta ietvaros.

2.3. Komisija ar lēmumu, var piešķirt:

2.3.1. Nomināciju „Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.2. Nomināciju „Gada balva kultūrā”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.3. Nomināciju „Par izcilu kultūras pasākumu”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.4. Nomināciju „Par veiksmīgu jaunradi (mūzikas, mākslas, teātra, literatūras u.c. jomā)”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.5. Nomināciju „Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.6. Nomināciju „Par Jūrmalas bērnu un jauniešu sasniegumiem konkursos, skatēs Latvijā un citur pasaulē”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.7. Nomināciju „Par Jūrmalas tēla popularizēšanu”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.8. Nomināciju „Par kultūras pieejamības veicināšanu Jūrmalā, tai skaitā rehabilitācijas centros un viesnīcās”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.9. Nomināciju „Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko kultūras pasākumu Jūrmalā”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

2.4. Ja Komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus, konstatē, ka neviens no pretendentiem neatbilst pieteiktās nominācijas kritērijiem, lēmums par balvas piešķiršanu attiecīgajā nominācijā netiek pieņemts.

2.5. Apbalvošanas ceremonija notiek reizi gadā speciāli šim nolūkam rīkotā pasākumā. Pasākums tiek finansēts no kārtējā gada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3. Pretendentu pieteikšanas kārtība

3.1. Pretendentus apbalvojumiem var izvirzīt fiziska vai juridiska persona, papildus iesniedzot dokumentus un informatīvos materiālus, kas pamato pretendenta sasniegumus vai apliecina konkursos iegūto vietu.

3.2. Informāciju par konkursa „Gada balva kultūrā” izsludināšanu un pieteikuma anketu (1.pielikums) pieņemšanu Domes Kultūras nodaļa izsludina līdz kārtējā gada 15.janvārim, publicējot paziņojumu un pieteikuma anketu preses izdevumā - Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, Domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un, nodrošinot pieteikuma anketu pieejamību Jūrmalas pilsētas kultūras iestādēs un iedzīvotāju apkalpošanas centros.

3.3. Aizpildītas pieteikuma anketas iesniedz divu nedēļu laikā pēc informācijas publicēšanas preses izdevumā un Domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv Domes Apmeklētāju apkalpošanas centros – Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, Tukuma ielā 30, Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā vai elektroniski sūtot uz e-pastu: kulturasnodala@jurmala.lv.

3.4. Pretendentu pieteikšana nominācijā „Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko pasākumu Jūrmalā” tiek organizēta visu kalendāro gadu, aizpildot pieteikuma anketu (2.pielikums), kura pieejama Jūrmalas pilsētas kultūras iestādēs.

3.5. Jūrmalas pilsētas kultūras iestādes organizē apmeklētāju balsošanu, nodrošinot pieteikuma anketu un urnu pieejamību.

3.6. Skatītāju balsošana noslēdzas katra kalendārā gada 31.decembrī.

3.7. „Skatītāju simpātiju balvas par spilgtāko pasākumu Jūrmalā” balsu apkopošana notiek līdz kārtējā gada 20.janvārim.

4. Komisija

4.1. Komisijas sastāvā ir astoņi locekļi, no kuriem viens loceklis ir komisijas priekšsēdētājs.

4.2. Komisijas uzdevums ir izvērtēt pretendentu anketas pēc šādiem kritērijiem:

4.2.1. pasākuma aktualitāte;

4.2.2. pasākuma apmeklētība;

4.2.3. pasākuma atbilstība šī Nolikuma 2.3.punktā minētajiem apbalvojumiem.

4.3. Komisijas darbs netiek atalgots.

4.4. Komisijai, apmeklējot kultūras pasākumus ir tiesības izvērtēt to atbilstību šī Nolikuma 2.3.punktā paredzētajām nominācijām.

4.5. Domes Kultūras nodaļa:

4.5.1. sasauc Komisijas sēdes;

4.5.2. plāno un organizē Komisijas darbu;

4.5.3. protokolē Komisijas sēdes.

4.6. Komisija, izvērtējot saņemtās pieteikuma anketas, lemj par šī Nolikuma 2.3.punktā minēto apbalvojumu piešķiršanu. Komisijas lēmums ir par pamatu Naudas balvas izmaksai.

4.7. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijai ir tiesības pieaicināt kultūras jomas ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

4.8. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu.

4.9. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja balsojums.

4.10. Komisijas sēdes protokolā norāda:

4.10.1. Komisijas sēdes norises vietu, datumu un laiku;

4.10.2. Komisijas locekļus un uzaicinātās personas;

4.10.3. darba kārtības jautājumus;

4.10.4. skaitliskās balsošanas rezultātus par katru pretendentu;

4.10.5. pieņemtos lēmumus.

4.11. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā pieteikuma izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī pieteikuma vērtēšanā;

4.12. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs;

4.13. Komisijai iesniegtie dokumenti pēc Balvas piešķiršanas tiek glabāti Kultūras nodaļā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

4.14. Komisija neizpauž informāciju par Balvas piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai „Gada balvas kultūrā” pasniegšanas ceremonijā.

4.15. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Apbalvojumam pieteikto fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta apbalvojuma piešķiršanas pieteikumā, netiek izpausta trešajām personām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.52

(protokols Nr.21, 23.punkts)

PIETEIKUMA ANKETA

Konkursam „Gada balva kultūrā”

1. Pieteicējs__________________________________________________

(juridiska vai fiziska persona)

2. Konkursa nominācija _______________________________________________________

2. Adrese, tālrunis_____________________________________________

3. Datums____________________________________________________

Pretendents
(fiziska persona)

Motivācija (sasniegumi)

Pielikumā pievienoti sekojoši materiāli:___________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pieteikuma anketas iesniegšanas laiks (tiks precizēts izsludinot „Gada balva kultūrā” pieteikumu iesniegšanu)

Pieteikuma anketas iesniegšanas vieta: Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros – Jomas ielā 1/5, Jūrmalā; Raiņa ielā 110, Jūrmalā; Tukuma ielā 30, Jūrmalā; Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā vai elektroniski sūtot uz e-pastu: kulturasnodala@jurmala.lv2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.52

(protokols Nr.21, 23.punkts)

Pieteikuma anketa

Konkursam „Gada balva kultūrā”

„Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko kultūras pasākumu Jūrmalā”

Pasākuma nosaukums:__________________________________

______________________________________

Norises datums:_________________________

Norises vieta:___________________________

Pamatojums:


Lejupielāde: DOC un PDF