Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 53

protokols Nr. 21, 24. punkts

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”
līdzfinansēšanas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka konkursa kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un līdzfinansēti projektu pieteikumi profesionālās mākslas nodrošināšanai Jūrmalas pilsētā.

2. Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā, lai popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgas mākslas norises vietu un nodrošinātu sabiedrībai iespēju baudīt daudzveidīgus profesionālās mākslas projektus (izrādes, izstādes, koncertus, festivālus, filmas u.c.).

3. Konkursu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

4. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības (izņemot Jūrmalas pilsētas pašvaldības) un valsts iestāde vai institūcija.

5. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē līdzfinansēšanas konkursa komisija (turpmāk - Komisija), kuru ar rīkojumu apstiprina Jūrmalas pašvaldības izpilddirektors.

6. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Tālrunis informācijai 27841547.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

7. Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu Konkursam tiek publicēta Jūrmalas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

8. Atbilstoši Nolikuma 14. punktam aizpildītu projekta pieteikuma dokumentāciju Konkursam jāiesniedz pa pastu vai elektroniskā formātā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jpd.gov.lv, vai personīgi Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi „Projektu konkurss „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā””. Uz aploksnes jānorāda projekta pieteicējs un pieteicēja adrese. Ja elektroniski iesūtītais pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz.

9. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz tīmekļa vietnē www.jurmala.lv norādītajam Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņam, norādīto datumu iekaitot.

10. Viena pieteicēja projektu pieteikumu skaits nav ierobežots.

11. Projektu pieteikumi, kas netiks iesniegti noteiktajā termiņā vai nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, netiks izskatīti. Projekta pieteikumi netiks izskatīti arī gadījumos, ja projekta pieteicējam ir neizpildītas saistības pret Jūrmalas pilsētas pašvaldību.

12. Projektu konkursā var piedalīties tikai tādi pretendenti, kas ir izpildījuši saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tā nodibināta vai kurā atrodas Līgumslēdzēja institūcija. Parakstot projekta pieteikumu, pieteicējs apliecina savu atbilstību šī punkta prasībām.

III. Projektu pieteikuma noformējums un saturs

13. Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un sanumurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu Nolikuma 15.punktā norādītajā pieteikuma daļu secībā.

14. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

14.1. projekta pieteikums (1.pielikums);

14.2. projekta apraksts (2.pielikums);

14.3. projekta tāme (3.pielikums) Excel formātā, kurā jānorāda projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u. c. maksājumi) veselos skaitļos katrā tāmes pozīcijā noapaļojumu veicot uz augšu, uzrādīto izmaksu pamatojumus, esošais un plānotais līdzfinansējums un tā izlietojums, plānotie ieņēmumi (norādot ieejas biļešu cenas, biļešu piederību), atsevišķi norādot pieprasīto līdzfinansējumu. Projekta tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Projekta tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu 14.2.punktā minēto aktivitāšu īstenošanu.

14.4. vienošanās par projekta īstenošanu , kas noslēgta starp projekta īstenotāju un uzņemošo organizāciju attiecīgajā projekta īstenošanas vietā (8.pielikums);

14.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu „Dzīves un darba gājums (CV)”, kas sniegtu informāciju par projekta īstenotāju zināšanām, darba pieredzi un profesionālajām iemaņām.

14.6. Projekta pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc projekta pieteicēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildus informāciju par projekta pieteicēja kompetenci vai projektu kopumā.

15. Projekta pieteikumu, tāmi un projekta aprakstu paraksta projekta pieteicēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis. Kopprojekta iesniegšanas gadījumā dokumentāciju paraksta visas projektā iesaistītās puses, norādot pasākuma galveno rīkotāju - finansiāli un juridiski atbildīgo personu.

16. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

17. Projekta pieteicējam ir tiesības pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to Nodaļu.

18. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

19. Pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, pretendenti var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie projektu pieteikumi tiek iznīcināti.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana

20. Projektu vērtēšanas administratīvie kritēriji:

20.1. Projekta pieteicējs pirms projekta iesniegšanas ir nokārtojis saistības ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību;

20.2. Projekts ir iesniegts līdz 9.punktā norādītajam termiņam;

20.3. Projekts nevar tikt uzsākts pirms Konkursa noslēguma;

20.4. Projekta noformējums atbilst šī Nolikuma 14. un 15.punktā noteiktajām prasībām;

20.5. Projekta kopējā tāme ir aritmētiski pareiza;

20.6. Projekts nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm.

21. Projekti, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiek izvērtēti un atbalstīti.

22. Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji:

22.1. projekta atbilstība, sekmējot profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā; Jūrmalas kā augstvērtīgas mākslas norises vietas popularizēšana; daudzveidīgu profesionālās mākslas projektu (izrādes, izstādes, koncertus, festivālus, filmas u.c.) nodrošinājums;

22.2. projekta pamatojums (mērķis, mērķauditorija, aktivitātes, rezultāti, ilgtspējīga attīstība);

22.3. projekta ieviešanas kapacitāte (komanda, pieredze, norises plāns, norises vieta);

22.4. projekta publicitāte;

22.5. projekta budžeta, izmaksu pamatojumu efektivitāte (projekta finansēšanai nepieciešamie līdzekļu pamatotība, sadarbības partneri);

22.6. projekta peļņa (netiek atbalstīti projekti, kuriem ir plānota peļņa).

23. Pēc projekta pieteikuma pārbaudes saskaņā ar Nolikuma 14.punktā norādītajām prasībām un pieaicināto neatkarīgo ekspertu slēdziena, ja tādi ir, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, Komisija vērtē projektu pieteikumus pēc Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (10.pielikums), noraida Nolikuma prasībām neatbilstošos pieteikumus un nosaka atbalstāmos projektus un tiem piešķiramo finansējuma apjomu.

24. Pirms Komisijas sēdes – projektu pieteikumu atvēršanas, katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav personīgi ieinteresēts kādā no Konkursam iesniegtajiem projektiem.

25. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs 3 (trīs) darba dienu laikā precizē vai papildina informāciju par savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Pēc informācijas saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti 5 (piecu) darba dienu laikā.

26. Par Konkursa rezultātiem visi projektu pieteicēji tiek rakstiski informēti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm.

27. Informācija par atbalstītajiem projektiem tiek publicēta Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

28. Atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Nodaļas budžeta Konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības budžeta gadā.

29. Projekta īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums var tikt izmantots ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas.

30. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums.

31. Atbalstāmās izmaksas ir:

31.1. projekta mākslinieciskās un tehniskās izmaksas;

31.2. projekta norises vietas izmaksas;

31.3. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma;

31.4. projekta publicitātes izdevumi;

31.5. projekta administratīvās izmaksas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Jūrmalas pilsētas domei pieprasītā līdzfinansējuma apmēra;

31.6. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas.

32. Neatbalstāmās izmaksas no Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma ir:

32.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

32.2. izmaksas, kuras projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

32.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

32.4. ja projekta pieteicējs ir Pievienotās vērtības nodokļa reģistrā reģistrēta persona, tad Pievienotās vērtības nodoklis ir neatbalstāma izmaksa. Šādā gadījumā Pievienotās vērtības nodokli sedz citi finanšu avoti;

32.5. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

33. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, Jūrmalas pilsētas dome 3 ( trīs) mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms projekta plānotās īstenošanas sākuma, noslēdz ar projekta īstenotāju līdzfinansējuma līgumu (4.pielikums vai 5.pielikums). Ja Komisija piešķir līdzfinansējumu šī Nolikuma 31.2.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām izmaksām, ar projekta pieteicēju, kas nav Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs papildus līdzfinansējuma līgumam (4.pielikums vai 5.pielikums) tiek slēgts trīspusējs līdzfinansējuma līgums (6.pielikums).

34. Ja noteiktajā laikā līdzfinansējuma līgums netiek noslēgts, Komisija var atcelt lēmumu par piešķirto finansējumu.

35. Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenotājam tiek pārskaitīts uz projekta pieteikumā norādīto bankas kontu atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma vai 5.pielikuma noteiktajai kārtībai.

36. Projekta īstenošanas termiņu izmaiņas, kā arī citi grozījumi un papildinājumi, kas radušies projekta īstenošanas gaitā, ir spēkā tikai pēc līgumslēdzēju pušu rakstiskas vienošanās. Projekta īstenošanas tāmes izmaiņas ir uzskatāmas par līguma grozījumiem un tās ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētā pasākuma līdzfinansējuma līgumā noteiktajā kārtībā (4.pielikums vai 5.pielikums).

37. Projekta īstenotājs daļu no pašu finansējuma, taču ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma summas var aizstāt ar projekta partnera sniegtu mantisku nodrošinājumu, pie Pieteikuma iesniedzot projekta partnera paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Šādā gadījumā mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam projekta īstenošanā, iekļautam projekta aprakstā (2.pielikums) un projekta tāmē (3.pielikums). Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

38. Projekta pieteicējs un projekta īstenotājs ir viena un tā pati juridiskā persona.

39. Projekta pieteicējs nodrošina projektā paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim, kā arī nepieļauj projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām, kuras nav minētas projekta pieteikumā.

40. Projekta īstenotājs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši projekta īstenošanas līdzfinansēšanas līgumā noteiktajam termiņam un nosacījumiem.

41. Projekta īstenotājs nodrošina, ka tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar Projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē Līdzfinansētājs un bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti ar Projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

42. Projekta īstenotājam ir jānodrošina priekšfinansējums Projekta īstenošanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no Projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas vai 60% (sešdesmit procenti) no Projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam vai 5.pielikumam.

43. Projekta īstenotājs nodrošina Projekta publicitāti presē un citos masu informācijas, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un vizuālo informāciju Projekta īstenošanas vietā, 10 (desmit) darba dienas iepriekš, saskaņojot to ar Nodaļu un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, informāciju nosūtot uz e-pasta adresēm prese@jpd.gov.lv un kulturasnodala@jpd.gov.lv.

44. Nodaļai ir tiesības izlases veidā veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un Projekta īstenošanas uzraudzību.

45. Ja projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam vai piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Komisija var lemt par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai līdzfinansējuma attiecīgu samazināšanu.

46. Nodaļai konstatējot, ka Projekta īstenotājs ir pārkāpis Nolikuma vai līdzfinansējuma līguma noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Komisiju, kas var lemt par Projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu.

VII. Komisijas tiesības un pienākumi

47. Komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu.

48. Komisijā darbojas pieci locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

49. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā četri locekļi.

50. Komisijas kompetencē ir:

50.1. 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas beigu termiņa izskatīt Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus un lemt par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu;

50.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu, norādot pamatojumu;

50.3. pieprasīt papildu informāciju no projektu pieteicējiem;

50.4. noraidīt projektus, kas neatbilst Nolikuma prasībām un projekta vērtēšanas kritērijiem (10.pielikums);

50.5. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;

50.6. lemt par grozījumiem Projekta budžetā un/vai aktivitātēs, ja šīs izmaiņas neietekmē Projekta mērķa īstenošanu;

50.7. lemt par finanšu korekciju, ja projekts īstenots neatbilstoši Līguma nosacījumiem;

50.8. sasaukt ārkārtas Komisijas sēdes;

50.9. veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.

51. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī projekta vērtēšanā.

52. Komisija savā darbā var pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai (ekspertu atzinumam ir rekomendējoša nozīme).

53. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumi tiek pieņemti Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

54. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.

55. Konkursa dokumentācija glabājas Nodaļā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

56. Konkursa Komisija var lemt par Konkursa finansējuma apjomu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

57. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Komisija var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

58. Komisijas lēmumus projekta pieteicējs ir tiesīgs apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

59. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikums Nr.31 „Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015.gadā” līdzfinansēšanas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

PIETEIKUMS

Jūrmalas pilsētas domes projektu konkurss

„Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”

1. Projekta nosaukums


2. Projekta pieteicējs

Organizācijas nosaukums

Adrese, tālrunis

Vadītāja vārds, uzvārds

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

Profesija, amats

Darba vieta, adrese

Tālrunis, fakss, e-pasts

Darba grupas locekļu skaits

3. Projekta īstenošanas laiks, termiņi un vieta:


4. Kopējā projekta summa:


5. Vēlamais līdzfinansējuma apjoms no Jūrmalas pilsētas domes projektu konkursa:


6. Datums:_______________

7. Konkursa noteikumiem piekrītu:_______________________(pieteicēja paraksts)

8. Projekta saņemšanas datums: ___________________ (aizpilda konkursa organizētājs)2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes projektu konkurss

 “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”

PROJEKTA APRAKSTS

Informācija par Projektu

Situācijas apraksts, kas pamato Projekta īstenošanas nepieciešamību

Konspektīvi, apraksta formā tiek sniegta informācija par Projekta īstenošanas nepieciešamību. (Līdz 2000 zīmju.)

Projekta mērķis un sasniedzamais rezultāts

Konspektīvi, apraksta formā tiek sniegta informācija par Projekta īstenošanas mērķi un sasniedzamo (sagaidāmo) rezultātu. (Līdz 2000 zīmju.)

Projektā iesaistītie dalībnieki

Projektā pieaicināto dalībnieku vārdi, uzvārdi, profesija, profesionālā pieredze

Projekta mērķauditorija

Konspektīvi, apraksta formā tiek sniegta informācija par Projekta mērķiauditoriju

Projekta norises plāns

Tiek aprakstīti katras aktivitātes norises vieta, datums, iesaistīti dalībnieki, lai projekta vērtētājiem rastos pārliecība par projekta norises iespējamību .

Papildus apraksta formā tiek sniegts Projekta oriģinālās idejas izklāsts.

Projekta publicitātes plāns

Plānotās projekta preses konferences, preses relīžu adresāti, intervijas (kādas, kādos medijos), reklāmas plāns sociālajos tīklos, Jūrmalas pilsētas atspoguļojums projekta reklāmas materiālos u.c. iespiedmateriālos, reklāma pilsētvidē u.c.

Projekta tāmes (3.pielikums) pozīciju paskaidrojumi (ja nepieciešams)

Piemēram, tiek sniegta informācija par plānotajiem sadarbības partneriem, plānoto līdzfinansējuma piesaisti

Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (atzīmēt nepieciešamo)

Nolikuma 4.pielikums (ar starpposma maksājumu)

vai

Nolikuma 5.pielikums (bez starpposma maksājuma)

Projekta realizācijas laika plāns

Īstenošanas termiņi (norādot KONKRĒTU datumu)

no 20__.gada

___.________

līdz 20__.gada

___._______

Projekta īstenotāja

vārds, uzvārds

Paraksts

Organizācijas vadītāja

(paraksttiesīgās personas)

vārds, uzvārds

Paraksts

Zīmogs

Pielikumi *:

- 1.pielikums - „Pielikuma nosaukums” uz _ lapu skaits _ ( _ lapu skaits vārdiem _ ) lapām.

* pielikumos jāiekļauj plānotā koncertprogramma, skices u.c. materiāli, kas raksturo projektu un līdzekļu pieprasījumu3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes projektu konkurss „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējums

(Kultūras pasākuma projekta nosaukums un realizēšanas datums, vieta)

TĀME

N.p.k.

Tāmes pozīcijas

Tāmes pozīciju pamatojums

Projekta iesniedzēja finansējums

JPD līdzfinansējums EUR

(bez PVN)*

Citu atbalstītāju finansējums EUR

KOPĀ

I.

IEŅĒMUMI, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekta iesniedzēja finansējums

(piemērs) 100

0

Sadarbības partneru finansējums

0

Valsts finansējums

0

VKKF finasējums

0

Eiropas fondu finansējums

0

Ziedojumi

100 dalībnieki * 10 EUR

0

JPD līdzfinansējums

0

FINANSĒJUMS KOPĀ /span>

0.00%

II.

IZDEVUMI

0

0

0

0

0

0

0

0

izdevumu aprēķins

0

**

t.sk. projekta norises vietas izmaksas

0

0

0

0

Pasākuma organizatora paraksts un atšifrējums

___________________________________________

* ja projekta pieteicējs ir Pievienotās vērtības nodokļa reģistrā reģistrēta persona, tad Pievienotās vērtības nodoklis ir neatbalstāma izmaksa. Šādā gadījumā Pievienotās vērtības nodokli sedz citi finanšu avoti.

** Ja Komisija piešķir līdzfinansējumu šī Nolikuma 31.2.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām izmaksām un šis izmaksas tiek iekļautas Nolikuma 6.pielikuma līgumā.4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr._____________

Jūrmalā, __.__.____.

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357, kuras vārdā saskaņā  ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. _________, turpmāk – Dome, no vienas puses, un

„_________________”, tās valdes priekšsēdētāja/ locekļa _________________ personā, kurš/-a darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Finansējuma saņēmējs, no otras puses, abas kopā – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ________________ nolikumu Nr.____ „Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums” (turpmāk – Nolikums) un Domes projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu (___.___.20____. protokols Nr.____), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

Dome līdzfinansē Finansējuma saņēmēja kultūras pasākuma projektu ______________________ (turpmāk – Projekts) saskaņā ar Līgumu un tam klātpievienoto Projekta pieteikumu (1.pielikums), Pušu savstarpēji apstiprinātu tāmi (2.pielikums) un Darba uzdevumu (3. pielikums), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

2. Projekta līdzfinansējums un samaksas kārtība

2.1. Projekta kopējā tāmes summa ir  _______ EUR (summa vārdiem), no kuriem Domes līdzfinansējums ir ________ EUR (summa vārdiem euro), turpmāk – Līdzfinansējums.

2.2. Domes līdzfinansējums tiek samaksāts Finansējuma saņēmējam šādā apmērā un kārtībā:

2.2.1. 40% no līdzfinansējuma jeb ________ EUR (summa vārdiem) tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas .

2.2.2. 40% no līdzfinansējuma jeb ________ EUR (summa vārdiem) tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc starpposma atskaites (nolikuma 7.pielikums) apstiprināšanas un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas. Starpposma atskaite glabājās Kultūras nodaļā.

2.2.3. 20% no līdzfinansējuma jeb ________ EUR (summa vārdiem) tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja iesniegtās Projekta atskaites (nolikuma 8.pielikums) apstiprināšanas un pēc Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas. Projekta atskaite glabājās Domes Kultūras nodaļā.

2.3. Ja projekta īstenotājs bez attaisnojoša iemesla Domei neiesniedz starpposma atskaiti vai atskaiti Līguma 3.4. un 3.5.punktā noteiktajos termiņos, vai Komisija pēc projekta īstenotāja starpposma atskaites vai atskaites iesniegšanas pieņem lēmumu par to, ka projekts īstenots neatbilstoši Līguma nosacījumiem, tad tā var lemt par finanšu korekcijas piemērošanu, nosakot, ka tiek veikts ieturējums no Domes starpposma vai noslēguma maksājuma, vai projekta īstenotājam ir jāatgriež daļa no jau izmaksātās Domes līdzfinansējuma summas.

2.4. Ja Komisija konstatē, ka projekta īstenotāja starpposma atskaitē vai atskaitē sniegtais saņemtā Domes līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms projekta īstenošanas mērķim vai iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka, projekta īstenotājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā.

2.5. Līdzfinansējuma izlietojuma izmaiņas ir pieļaujamas ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no apstiprinātās projekta Tāmes katrā no Domes piešķirtā līdzfinansējuma izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā līdzfinansējuma apjomu, un saskaņojot tās ar Domi iesnieguma veidā. Šādā gadījumā Tāmi, kura kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, saskaņo Domes Kultūras nodaļas vadītājs un apstiprina Domes izpilddirektors.

3. Līdzfinansējuma saņēmēja saistības

3.1. Finansējuma saņēmējs apņemas:

3.1.1. profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām organizēt un realizēt Projektu, tajā skaitā atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma normām;

3.1.2. saņemt nepieciešamās atļaujas no Latvijas autoru biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (reģ. Nr. 40008043690) un biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (reģ. Nr. 40008042958);

3.1.3. nodrošināt, lai Projekta izpildes laikā netiktu pieļautas patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, Darba uzdevuma un tāmē noteiktās Projekta izpildes kārtības, termiņiem, finanšu izlietojuma, izņemot Līgumā atrunātos gadījumus;

3.1.4. bez iepriekšējās saskaņošanas ar Līdzfinansētāju neveikt izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos, budžetā, apjomos un izdevumu tāmes pozīcijās, kuras pilnībā vai daļēji finansē Līdzfinansētājs, veicot attiecīgus grozījumus Līgumā pirms Projekta aktivitāšu norises. Ja Tāmes kopsumma samazinās, tad proporcionāli tiek samazināts Domes līdzfinansējums, turpretī, ja Tāmes kopsumma pieaug, tad Domes līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs;

3.1.5. nodrošināt Domes pārstāvim iespēju veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un Projekta īstenošanas uzraudzību.

3.2. Ja Dome konstatē neatbilstības Projekta un Līguma izpildē un pieprasa sniegt rakstveida paskaidrojumu, tad Finansējuma saņēmējam tas ir jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā.

3.3. Pēc Domes pieprasījuma Finansējuma saņēmējs nekavējoties rakstveidā vai mutiski sniedz Domei informāciju par Projekta sagatavošanas un realizācijas gaitu, kā arī informē Domi par šķēršļiem, kas varētu ietekmēt Projekta kvalitāti vai izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.4. Līdz 20__. gada __. ___________ iesniegt Domes Apkalpošanas centrā (Jomas ielā 1/5) šādus dokumentus ar norādi “Projektu konkursa Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā starpposma atskaite” (turpmāk - starpposma atskaite):

3.4.1. Projekta starpposma atskaiti (nolikuma 7.pielikums);

3.4.2. Līdzfinansējuma izlietojuma apliecinošu dokumentu (noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem un saņemto rēķinu) kopijas par tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji finansē Dome atbilstoši Tāmei (2.pielikums);

3.4.3. Bankas apstiprinātu Projekta norēķinu konta izrakstu par Tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji finansē Dome .

3.5. Līdz 20__. gada __. ___________ iesniegt Domes Apkalpošanas centrā (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā) šādus dokumentus ar norādi “Projektu konkursa Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā atskaite” (turpmāk – atskaite):

3.5.1. Projekta atskaiti (nolikuma 8.pielikums) par visām īstenotām aktivitātēm;

3.5.2. Līdzfinansējuma izlietojuma apliecinošu dokumentu (noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem un saņemto rēķinu) kopijas par visām Tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji finansē Dome atbilstoši Tāmei (2.pielikums);

3.5.3. Bankas apstiprinātu Projekta norēķinu konta izrakstu par visām tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji finansē Dome.

3.6.Ievietot norādi par Domes atbalstu Projektam visos ar Projektu saistītos paziņojumos, informācijās un reklāmās – publiskās runās un mediju pasākumos, plašsaziņas līdzekļos, pilsētvidē, kā arī visu veidu iespieddarbos, 10 (desmit) darba dienas iepriekš saskaņojot to ar Nodaļu un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, informāciju nosūtot uz e-pasta adresi prese@jpd.gov.lv.

3.7. Pēc Domes pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā uzrādīt un/vai iesniegt visus projekta ietvaros veikto izmaksu pamatojošos dokumentus, tai skaitā dokumentu oriģinālus par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras finansē Finansējuma saņēmējs vai viņa piesaistītie projekta sponsori.

3.8. Projekta īstenotājs nodrošina, ka tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar Projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē Līdzfinansētājs un bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti ar Projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3.9. Projekta īstenotājs nav tiesīgs Līguma ietvaros uzņemtās saistības par Projekta izpildi nodot izpildei trešajām personām.

3.10. Projekta īstenotājam ir pienākums atgriezt Domes līdzfinansējumu vai tā daļu, ja:

3.10.1. Domes līdzfinansējums ir izlietots Projektā neparedzētiem mērķiem;

3.10.2. ja Dome konstatē, ka Finansējuma saņēmēja atskaitēs sniegtais saņemtā līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms projekta izdevumu tāmē noteiktajām aktivitātēm;

3.10.3. ir pārkāpti Nolikuma vai Līguma noteikumi.

3.11. Visus Projekta īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Projekta īstenotājs sedz no saviem līdzekļiem.

4. Domes saistības

4.1. Sniegt Finansējuma saņēmējam informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Projekta veiksmīgu realizēšanu, iespēju robežās nodrošināt Finansējuma saņēmējam nepieciešamo atbalstu valsts un pašvaldības iestādēs.

4.2. Informēt rakstveidā Finansējuma saņēmēju par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt Projekta organizēšanu un tā kvalitatīvu norisi.

4.3. Veikt norēķinus ar Finansējuma saņēmēju Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.4. Nodrošināt informācijas par Projektu ievietošanu Domei pieejamos informācijas avotos.

4.5. Pārbaudīt Projekta īstenošanas gaitu un, konstatējot neatbilstību Līguma noteikumiem, sastādīt aktu. Pēc akta sastādīšanas, Dome 3 (trīs) darba dienu laikā ar aktu iepazīstina Finansējuma saņēmēju. Pēc Finansējuma saņēmēja rakstveida paskaidrojuma saņemšanas, Dome lemj par piešķirtā Domes līdzfinansējuma samazināšanu.

5. Pušu atbildība

5.1. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Domes līdzfinansējuma izlietojumu un par Projekta norisi kopumā, tai skaitā par rīkotajām publisko iepirkuma procedūrām, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Ja Dome konstatē, ka Finansējuma saņēmēja atskaitēs sniegtais saņemtā Domes līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms Līguma līdzfinansējuma mērķim vai iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka, Finansējuma saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā.

5.3. Puses ir pilnā apmērā atbildīgas par savu līgumsaistību izpildi vai to neizpildi. Katra no Pusēm ir materiāli atbildīga otrai Pusei vai trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem tās vai pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības dēļ.

5.4. Ja Finansējuma saņēmējs neveic Līgumā pielīgtās saistības, tai skaitā laikus neiesniedz Projekta starpposma atskaiti (nolikuma 7.pielikums) vai atskaiti (nolikuma 8.pielikums), tad Domei ir tiesības pieprasīt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no pārskaitītā līdzfinansējuma apjoma par katru kavējuma dienu, ko Dome ir tiesīga arī ieturēt, veicot norēķinus.

5.5. Ja Projekts netiek realizēts Finansējuma saņēmēja vainas dēļ, tas atmaksā piešķirto līdzfinansējumu tādā apmērā, kādu ir saņēmis saskaņā ar Līgumu, un papildus Dome ir tiesīga pieprasīt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma apjoma.

5.6. Visi no Domes vai Finansējuma saņēmēja saņemtie maksājumi pirmām kārtām dzēš līgumsodu. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.7. Ja kāda no Pusēm Līguma izpildē iesaista trešo personu, tad šī Puse saglabā pilnu atbildību par Līguma saistību izpildi, kā arī ir pilnā apjomā materiāli atbildīga par trešo personu nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

6. Līguma darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līguma izbeigšana pirms termiņa ir iespējama:

6.2.1. ja Līgums tiek izbeigts pēc Domes iniciatīvas saskaņā ar Līguma 6.3. un 6.4. punktu, Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā;

6.2.2. pēc Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās.

6.3. Dome var vienpusēji izbeigt Līgumu, pieprasot jau izmaksātā Domes līdzfinansējuma atmaksu, ja:

6.3.1. Finansējuma saņēmējs pēc Domes iepriekšēja brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst Projekta izpildes gaitā konstatētos trūkumus un citas neatbilstības Līguma nosacījumiem vai abpusēji apstiprinātajiem Projekta sagatavošanas un izpildes nosacījumiem;

6.3.2. Projekta īstenošanai ir saņemts dubults finansējums vai līdzfinansējums ir izlietots Projektā neparedzētām aktivitātēm;

6.3.3. Finansējuma saņēmējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai .

6.4. Finansējuma saņēmējs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Dome 20 (divdesmit) darba dienu laikā nav samaksājusi Līguma 2.2.1. punktā noteikto līdzfinansējuma daļu.

6.5. Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no savu Līguma saistību izpildes, tai skaitā no līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzības.

7. Strīdu risināšanas kārtība

Pušu domstarpības, kas rodas Līguma ietvaros un skar Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Konfidencialitāte

8.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām konfidenciālu informāciju par Līguma nosacījumiem un Projekta izpildes gaitu bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi. Puses nodrošina, ka to darbiniekiem un sadarbības partneriem ir saistoša attiecīga apņemšanās par konfidencialitāti.

8.2. Ar konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē ir jāsaprot jebkāda ar Līguma izpildi saistīta mutiskā vai rakstiskā veidā iegūta tehniska, komerciāla vai cita veida informācija, atskaitot tādu informāciju, kas ir vai kļūs zināma sabiedrībai bez Pušu vai ar to saistītu/ nolīgtu personu starpniecības.

9. Nepārvarama vara (Force Majeure)

9.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kuru attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kas attiecas vai ietekmē Līguma saistību izpildi.

9.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstveidā jāinformē otra Puse, norādot šādu apstākļu iestāšanās cēloni, rašanās laiku un izbeigšanās laiku, ja tas ir iespējams, un nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos. Paziņojumam jāpievieno nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos pierādoši dokumenti, ko izsniegusi attiecīga kompetenta valsts vai pašvaldības iestāde.

9.3. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par Līguma 9.1. punktā paredzētajiem apstākļiem Līguma 9.2. punktā norādītajā termiņā, tad tam ir jāatlīdzina otrai Pusei visi zaudējumi, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.

10. Citi noteikumi

10.1. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļu.

10.2. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un līdzēju tiesību realizēšanu.

10.3. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

10.4.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

10.4.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

10.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Projekta sagatavošanas un norises laikā:

10.5.1. Domes kontaktpersonas: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________;

10.5.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________.

10.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (_____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, ar pielikumiem kopā uz ___ (_________) lapām, no kuriem viens nodots Domei, bet otrs – Finansējuma saņēmējam.

10.7. Līgumam pielikumā pievienoti:

10.7.1. _________ uz __ (______) lapām;

10.7.2. ............., un tie ir Līgumam neatņemamas sastāvdaļas.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

Dome

Nosaukums: Jūrmalas pilsētas dome,

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Juridiskā adrese:

Jomas iela 1/5, Jūrmala,

LV–2015

Tālrunis : 67093800

Banka: A/S Citadele banka,

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

kods PARXLV22

_______________________________

/v. uzvārds/

Finansējuma saņēmējs

Nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Tālrunis, e-pasts:

Banka:

Konta Nr.

_______________________________

/v. uzvārds/5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr._____________

Jūrmalā, __.__.____.

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357, kuras vārdā saskaņā  ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. _________, turpmāk – Dome, no vienas puses, un

„_________________”, tās valdes priekšsēdētāja/ locekļa _________________ personā, kurš/-a darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Finansējuma saņēmējs, no otras puses, abas kopā – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ______________ nolikumu Nr.___ „Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums” (turpmāk – Nolikums) un Domes projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” komisijas lēmumu (___.___.20____. protokols Nr.____), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

Dome līdzfinansē Finansējuma saņēmēja kultūras pasākuma projektu ______________________ (turpmāk – Projekts) saskaņā ar Līgumu un tam klātpievienoto Projekta pieteikumu (1.pielikums), Pušu savstarpēji apstiprinātu tāmi (2.pielikums) un Darba uzdevumu (3. pielikums), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

2.Projekta līdzfinansējums un samaksas kārtība

2.1. Projekta kopējā tāmes summa ir  _______ EUR (summa vārdiem), no kuriem Domes līdzfinansējums ir ________ EUR (summa vārdiem euro), turpmāk – Līdzfinansējums.

2.2. Domes līdzfinansējums tiek samaksāts Finansējuma saņēmējam šādā apmērā un kārtībā:

2.2.1. 40% no līdzfinansējuma jeb ________ EUR (summa vārdiem) tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas .

2.2.2. 60% no līdzfinansējuma jeb ________ EUR (summa vārdiem) tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja iesniegtās Projekta atskaites (nolikuma 8.pielikums) apstiprināšanas un pēc Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas. Projekta atskaite glabājās Domes Kultūras nodaļā.

2.3. Ja projekta īstenotājs bez attaisnojoša iemesla Domei neiesniedz atskaiti Līguma 3.4.punktā noteiktajos termiņos, vai Komisija pēc projekta īstenotāja atskaites iesniegšanas pieņem lēmumu par to, ka projekts īstenots neatbilstoši Līguma nosacījumiem, tad tā var lemt par finanšu korekcijas piemērošanu, nosakot, ka tiek veikts ieturējums no Domes noslēguma maksājuma, vai projekta īstenotājam ir jāatgriež daļa no jau izmaksātās Domes līdzfinansējuma summas.

2.4. Ja Komisija konstatē, ka projekta īstenotāja atskaitē sniegtais saņemtā Domes līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms projekta īstenošanas mērķim vai iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka, projekta īstenotājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā.

2.5. Līdzfinansējuma izlietojuma izmaiņas ir pieļaujamas ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no apstiprinātās projekta Tāmes katrā no Domes piešķirtā līdzfinansējuma izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā līdzfinansējuma apjomu, un saskaņojot tās ar Domi iesnieguma veidā. Šādā gadījumā Tāmi, kura kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, saskaņo Domes Kultūras nodaļas vadītājs un apstiprina Domes izpilddirektors.

3. Līdzfinansējuma saņēmēja saistības

3.1. Finansējuma saņēmējs apņemas:

3.1.1. profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām organizēt un realizēt Projektu, tajā skaitā atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma normām;

3.1.2. saņemt nepieciešamās atļaujas no Latvijas autoru biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (reģ. Nr. 40008043690) un biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (reģ. Nr. 40008042958);

3.1.3. nodrošināt, lai Projekta izpildes laikā netiktu pieļautas patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, Darba uzdevuma un tāmē noteiktās Projekta izpildes kārtības, termiņiem, finanšu izlietojuma, izņemot Līgumā atrunātos gadījumus;

3.1.4. bez iepriekšējās saskaņošanas ar Līdzfinansētāju neveikt izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos, budžetā, apjomos un izdevumu tāmes pozīcijās, kuras pilnībā vai daļēji finansē Līdzfinansētājs, veicot attiecīgus grozījumus Līgumā pirms Projekta aktivitāšu norises. Ja gadījumā Tāmes kopsumma samazinās, tad proporcionāli tiek samazināts Domes līdzfinansējums, turpretī, ja Tāmes kopsumma pieaug, tad Domes līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs;

3.1.5. nodrošināt Domes pārstāvim iespēju veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un Projekta īstenošanas uzraudzību.

3.2. Ja Dome konstatē neatbilstības Projekta un Līguma izpildē un pieprasa sniegt rakstveida paskaidrojumu, tad Finansējuma saņēmējam tas ir jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā.

3.3. Pēc Domes pieprasījuma Finansējuma saņēmējs nekavējoties rakstveidā vai mutiski sniedz informāciju par Projekta sagatavošanas un realizācijas gaitu, kā arī informē Domi par šķēršļiem, kas varētu ietekmēt Projekta kvalitāti vai izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.4. Līdz 20__. gada __. ___________ iesniegt Domes Apkalpošanas centrā (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā) šādus dokumentus ar norādi “Projektu konkursa Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā atskaite” (turpmāk – atskaite):

3.4.1. Projekta atskaiti (nolikuma 8.pielikums) par visām īstenotām aktivitātēm;

3.4.2. Līdzfinansējuma izlietojuma apliecinošu dokumentu (noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem un saņemto rēķinu) kopijas par tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji finansē Dome atbilstoši Tāmei (2.pielikums);

3.4.3. Bankas apstiprinātu Projekta norēķinu konta izrakstu par tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji finansē Dome.

3.5. Ievietot norādi par Domes atbalstu Projektam visos ar Projektu saistītos paziņojumos, informācijās un reklāmās – publiskās runās un mediju pasākumos, plašsaziņas līdzekļos, pilsētvidē, kā arī visu veidu iespieddarbos, 10 (desmit) darba dienas iepriekš saskaņojot to ar Nodaļu un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, informāciju nosūtot uz e-pasta adresēm prese@jpd.gov.lv un kulturasnodala@jpd.gov.lv.

3.6. Pēc Domes pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā uzrādīt un/vai iesniegt visus projekta ietvaros veikto izmaksu pamatojošos dokumentus, tai skaitā dokumentu oriģinālus par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras finansē Finansējuma saņēmējs vai viņa piesaistītie projekta sponsori.

3.7. Projekta īstenotājs nodrošina, ka tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar Projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē Līdzfinansētājs un bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti ar Projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3.8. Projekta īstenotājs nav tiesīgs Līguma ietvaros uzņemtās saistības par Projekta izpildi nodot izpildei trešajām personām.

3.9. Projekta īstenotājam ir pienākums atgriezt Domes līdzfinansējumu vai tā daļu, ja:

3.9.1. Domes līdzfinansējums ir izlietots Projektā neparedzētiem mērķiem;

3.9.2. ja Dome konstatē, ka Finansējuma saņēmēja atskaitēs sniegtais saņemtā līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms Projekta izdevumu tāmē noteiktajām aktivitātēm;

3.9.3. ir pārkāpti Nolikuma vai Līguma noteikumi.

3.10. Visus Projekta īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Projekta īstenotājs sedz no saviem līdzekļiem.

4. Domes saistības

4.1. Sniegt Finansējuma saņēmējam informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Projekta veiksmīgu realizēšanu, iespēju robežās nodrošināt Finansējuma saņēmējam nepieciešamo atbalstu valsts un pašvaldības iestādēs.

4.2. Informēt rakstveidā Finansējuma saņēmēju par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt Projekta organizēšanu un tā kvalitatīvu norisi.

4.3. Veikt norēķinus ar Finansējuma saņēmēju Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.4. Nodrošināt informācijas par Projektu ievietošanu Domei pieejamos informācijas avotos.

4.5. Pārbaudīt Projekta īstenošanas gaitu un, konstatējot neatbilstību Līguma noteikumiem, sastādīt aktu. Pēc akta sastādīšanas, Dome 3 (trīs) darba dienu laikā ar aktu iepazīstina Finansējuma saņēmēju. Pēc Finansējuma saņēmēja rakstveida paskaidrojuma saņemšanas, Dome lemj par piešķirtā Domes līdzfinansējuma samazināšanu.

5. Pušu atbildība

5.1. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Domes līdzfinansējuma izlietojumu un par Projekta norisi kopumā, tai skaitā par rīkotajām publisko iepirkuma procedūrām, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Ja Dome konstatē, ka Finansējuma saņēmēja atskaitēs sniegtais saņemtā Domes līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms Līguma līdzfinansējuma mērķim vai iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka, Finansējuma saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā.

5.3. Puses ir pilnā apmērā atbildīgas par savu līgumsaistību izpildi vai to neizpildi. Katra no Pusēm ir materiāli atbildīga otrai Pusei vai trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem tās vai pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības dēļ.

5.4. Ja Finansējuma saņēmējs neveic Līgumā pielīgtās saistības, tai skaitā laikus neiesniedz Projekta atskaiti (nolikuma 8.pielikums), tad Domei ir tiesības pieprasīt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no pārskaitītā līdzfinansējuma apjoma par katru kavējuma dienu, ko Dome ir tiesīga arī ieturēt, veicot norēķinus.

5.5. Ja Projekts netiek realizēts Finansējuma saņēmēja vainas dēļ, tas atmaksā piešķirto līdzfinansējumu tādā apmērā, kādu ir saņēmis saskaņā ar Līgumu, un papildus Dome ir tiesīga pieprasīt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma apjoma.

5.6. Visi no Domes vai Finansējuma saņēmēja saņemtie maksājumi pirmām kārtām dzēš līgumsodu. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.7. Ja kāda no Pusēm Līguma izpildē iesaista trešo personu, tad šī Puse saglabā pilnu atbildību par Līguma saistību izpildi, kā arī ir pilnā apjomā materiāli atbildīga par trešo personu nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

6. Līguma darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līguma izbeigšana pirms termiņa ir iespējama:

6.2.1. ja Līgums tiek izbeigts pēc Domes iniciatīvas saskaņā ar Līguma 6.3. un 6.4. punktu, Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā;

6.2.2. pēc Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās.

6.3. Dome var vienpusēji izbeigt Līgumu, pieprasot jau izmaksātā Domes līdzfinansējuma atmaksu, ja:

6.3.1. Finansējuma saņēmējs pēc Domes iepriekšēja brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst Projekta izpildes gaitā konstatētos trūkumus un citas neatbilstības Līguma nosacījumiem vai abpusēji apstiprinātajiem Projekta sagatavošanas un izpildes nosacījumiem;

6.3.2. Projekta īstenošanai ir saņemts dubults finansējums vai līdzfinansējums ir izlietots Projektā neparedzētām aktivitātēm;

6.3.3. Finansējuma saņēmējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai .

6.4. Finansējuma saņēmējs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Dome 20 (divdesmit) darba dienu laikā nav samaksājusi Līguma 2.2.1. punktā noteikto līdzfinansējuma daļu.

6.5. Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no savu Līguma saistību izpildes, tai skaitā no līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzības.

7. Strīdu risināšanas kārtība

Pušu domstarpības, kas rodas Līguma ietvaros un skar Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Konfidencialitāte

8.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām konfidenciālu informāciju par Līguma nosacījumiem un Projekta izpildes gaitu bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi. Puses nodrošina, ka to darbiniekiem un sadarbības partneriem ir saistoša attiecīga apņemšanās par konfidencialitāti.

8.2. Ar konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē ir jāsaprot jebkāda ar Līguma izpildi saistīta mutiskā vai rakstiskā veidā iegūta tehniska, komerciāla vai cita veida informācija, atskaitot tādu informāciju, kas ir vai kļūs zināma sabiedrībai bez Pušu vai ar to saistītu/ nolīgtu personu starpniecības.

9. Nepārvarama vara (Force Majeure)

9.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kuru attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kas attiecas vai ietekmē Līguma saistību izpildi.

9.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstveidā jāinformē otra Puse, norādot šādu apstākļu iestāšanās cēloni, rašanās laiku un izbeigšanās laiku, ja tas ir iespējams, un nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos. Paziņojumam jāpievieno nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos pierādoši dokumenti, ko izsniegusi attiecīga kompetenta valsts vai pašvaldības iestāde.

9.3. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par Līguma 9.1. punktā paredzētajiem apstākļiem Līguma 9.2. punktā norādītajā termiņā, tad tam ir jāatlīdzina otrai Pusei visi zaudējumi, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.

10. Citi noteikumi

10.1. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.

10.2. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un līdzēju tiesību realizēšanu.

10.3. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

10.4.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

10.4.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

10.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Projekta sagatavošanas un norises laikā:

10.5.1. Domes kontaktpersonas: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________;

10.5.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________.

10.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (_____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, ar pielikumiem kopā uz ___ (_________) lapām, no kuriem viens nodots Domei, bet otrs – Finansējuma saņēmējam.

10.7. Līgumam pielikumā pievienoti:

10.7.1. _________ uz __ (______) lapām;

10.7.2. ............., un tie ir Līgumam neatņemamas sastāvdaļas.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

Dome

Nosaukums: Jūrmalas pilsētas dome,

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Juridiskā adrese:

Jomas iela 1/5, Jūrmala,

LV–2015

Tālrunis : 67093800

Banka: A/S Citadele banka,

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

kods PARXLV22

_______________________________

/v. uzvārds/

Finansējuma saņēmējs

Nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Tālrunis, e-pasts:

Banka:

Konta Nr.

_______________________________

/v. uzvārds/6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

LĪDZFINANSĒJUMA LĪGUMS Nr.__________________

Jūrmalā 20__.gada_____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357, kuras vārdā saskaņā  ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. _________, turpmāk – Dome, un

„_________________”, tās valdes priekšsēdētāja/ locekļa _________________ personā, kurš/-a darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Projekta īstenotājs,

no otras puses,

______________ , (turpmāk – Finansējuma saņēmējs), juridiskā adrese ________________, tās __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ______________________

turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Domes projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” komisijas lēmumu (___.___.20____. protokols Nr.____), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

Dome ______(daļēji vai pilnībā) līdzfinansē Projekta īstenotāja kultūras pasākumu projektu _______________________________tāmes izdevumu pozīcijas daļā norises vietas izmaksas, turpmāk – Projekts, saskaņā ar Līgumu un tam klātpievienoto Projekta pieteikumu (1.pielikums), Pušu savstarpēji apstiprinātu tāmi (2.pielikums) un Vienošanās par projekta īstenošanu (3.pielikums), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

2. Projekta līdzfinansējums un samaksas kārtība

2.1. Projekta kopējā tāmes summa ir _________ EUR (summa vārdiem), no kuriem Domes ______(daļējs vai pilnīgs) līdzfinansējums norises vietas izmaksām ir _________ EUR (summa vārdiem), turpmāk – Līdzfinansējums.

2.2. Dome 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas samaksā ____________________ līdzfinansējuma summu ___________ (summa vārdiem) un PVN Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apmērā, pārskaitot līdzfinansējumu uz Finansējuma saņēmēja norādīto bankas kontu. Šis maksājums tiek uzskatīts par attaisnoti izlietotu pēc Projekta atskaites apstiprināšanas.

2.3. Domes veiktajā līdzfinansējumā ietilpst ___________________________.

2.4. Ja Dome konstatē, ka Projekta īstenotājs nav kvalitatīvi un/vai noteiktajā laikā īstenojis pasākumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem (tai skaitā Līguma pielikumiem), Projekta īstenotājs veic Līguma 2.1.punktā noteikto līdzfinansējuma summas atmaksu Domei.

2.5. Līguma 2.4.punkta gadījumā Projekta īstenotājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Līguma 2.1.punktā noteikto līdzfinansējuma summu.

3. Pušu saistības

3.1. Projekta īstenotājs apņemas:

3.1.1. Profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām organizēt un realizēt Projektu atbilstoši Projekta izdevumu tāmei (2.pielikums) un Vienošanās par projekta īstenošanu (3.pielikums), tajā skaitā atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma normām;

3.1.2. atbildēt par Publisko iepirkumu likuma 7.panta un Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” ievērošanu;

3.1.3. īstenojot Līgumu, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.4. saņemt nepieciešamās atļaujas no Latvijas autoru biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (reģ. Nr. 40008043690) un biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (reģ. Nr. 40008042958);

3.1.5. nodrošināt, lai Projekta izpildes laikā netiktu pieļautas patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, Darba uzdevuma un tāmē noteiktās Projekta izpildes kārtības, termiņiem, finanšu izlietojuma, izņemot Līgumā atrunātos gadījumus;

3.1.6. bez iepriekšējās saskaņošanas ar Līdzfinansētāju neveikt izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos, budžetā, apjomos un izdevumu tāmes pozīcijās, kuras pilnībā vai daļēji finansē Līdzfinansētājs, veicot attiecīgus grozījumus Līgumā pirms Projekta aktivitāšu norises. Ja Tāmes kopsumma samazinās, tad proporcionāli tiek samazināts Domes līdzfinansējums, turpretī, ja Tāmes kopsumma pieaug, tad Domes līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs.

3.1.7. rīkot pasākumu pašvaldības īpašumā esošajās telpās pēc adreses_______________;

3.1.8. pasākuma norises vietā izvietot Jūrmalas pilsētas simboliku (ģerboni);

3.1.9. viena mēneša laikā pēc Projekta noslēguma iesniegt Domes Klientu apkalpošanas centrā (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā) Projekta atskaiti, neizpildot 1.1.punktu (nolikuma 8.pielikums), kas glabājas Domes Kultūras nodaļā;

3.1.10. nodrošināt Domes pārstāvim iespēju veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un Projekta īstenošanas uzraudzību.

3.2. Ja Dome konstatē neatbilstības Projekta un Līguma izpildē un pieprasa sniegt rakstveida paskaidrojumu, tad Projekta īstenotājam tas ir jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā.

3.3. Pēc Domes pieprasījuma Projekta īstenotājs nekavējoties rakstveidā vai mutiski sniedz Domei informāciju par Projekta sagatavošanas un realizācijas gaitu, kā arī informē Domi par šķēršļiem, kas varētu ietekmēt Projekta kvalitāti vai izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.4. Pēc Domes pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā uzrādīt un/vai iesniegt visus projekta ietvaros veikto izmaksu pamatojošos dokumentus, tai skaitā dokumentu oriģinālus par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras finansē Projekta īstenotājs vai viņa piesaistītie projekta sponsori.

3.5. Projekta īstenotājs nav tiesīgs Līguma ietvaros uzņemtās saistības par Projekta izpildi nodot izpildei trešajām personām.

3.6. Projekta īstenotājam ir pienākums atgriezt Domes līdzfinansējumu vai tā daļu, ja ir pārkāpti Nolikuma vai Līguma noteikumi.

3.7. Finansējuma saņēmējs apņemas:

3.7.1. nodrošināt Projekta īstenotājam Projekta īstenošanu Finansējuma saņēmēja apsaimniekotajās pašvaldības īpašumā esošajās telpās pēc adreses _______________atbilstoši Līguma ___.pielikumam;

3.7.2. informēt rakstveidā Projekta īstenotāju par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt Projekta organizēšanu un tā kvalitatīvu norisi;

3.7.3. piestādīt Domei rēķinu par telpu izmantošanu pirms Projekta īstenošanai.

3.8. Dome apņemas:

3.8.1. sniegt Projekta īstenotājam informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Projekta veiksmīgu realizēšanu, iespēju robežās nodrošināt Projekta īstenotājam nepieciešamo atbalstu valsts un pašvaldības iestādēs;

3.8.2. informēt rakstveidā Projekta īstenotāju par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt Projekta organizēšanu un tā kvalitatīvu norisi;

3.8.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus, ja ir izpildītas Līgumā minētās prasības;

3.8.4. nodrošināt informācijas par Projektu ievietošanu Domei pieejamos informācijas avotos.

3.8.5. pārbaudīt Projekta īstenošanas gaitu un, konstatējot neatbilstību Līguma noteikumiem, sastādīt aktu. Pēc akta sastādīšanas, Dome 3 (trīs) darba dienu laikā ar aktu iepazīstina Projekta īstenotāju. Pēc Projekta īstenotāja rakstveida paskaidrojuma saņemšanas, Dome lemj par piešķirtā Domes līdzfinansējuma samazināšanu.

4. Pušu atbildība

4.1. Projekta īstenotājs ir atbildīgs par Projekta norisi kopumā, tai skaitā par rīkotajām publisko iepirkuma procedūrām, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Domes līdzfinansējuma izlietojumu Projekta norises vietas izmaksu segšanai.

4.3. Ja Dome konstatē, ka Projekta īstenotāja atskaitēs sniegtais saņemtā Domes līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms Līguma līdzfinansējuma mērķim vai iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka, Projekta īstenotājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā.

4.4. Ja Dome konstatē, ka Finansējuma saņēmējs Domes līdzfinansējuma izlietojums nav attiecināms Līguma līdzfinansējuma mērķim, Finansējuma saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā.

4.5. Puses ir pilnā apmērā atbildīgas par savu līgumsaistību izpildi vai to neizpildi. Katra no Pusēm ir materiāli atbildīga otrai Pusei vai trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem tās vai pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības dēļ.

4.6. Ja Projekta iesniedzējs neveic Līgumā pielīgtās saistības, tai skaitā laikus neiesniedz Projekta atskaiti (nolikuma 8.pielikums), tad Domei ir tiesības pieprasīt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Finansējuma saņēmējam pārskaitītā līdzfinansējuma apjoma par katru kavējuma dienu.

4.7. Ja Projekts netiek realizēts Finansējuma saņēmēja vainas dēļ, tas atmaksā piešķirto līdzfinansējumu tādā apmērā, kādu ir saņēmis saskaņā ar Līgumu, un papildus Dome ir tiesīga pieprasīt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma apjoma.

4.8. Ja Projekts netiek realizēts Projekta īstenotāja vainas dēļ, Projekta īstenotājs atmaksā piešķirto līdzfinansējumu tādā apmērā, kādu ir saņēmis Finansējuma saņēmējs saskaņā ar Līgumu, un papildus Dome ir tiesīga pieprasīt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma apjoma.

4.9. Visi no Domes, Projekta īstenotāja vai Finansējuma saņēmēja saņemtie maksājumi pirmām kārtām dzēš līgumsodu. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

4.10. Ja kāda no Pusēm Līguma izpildē iesaista trešo personu, tad šī Puse saglabā pilnu atbildību par Līguma saistību izpildi, kā arī ir pilnā apjomā materiāli atbildīga par trešo personu nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

5. Līguma darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

5.1. Līgums stājas spēkā tā trīspusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Līguma izbeigšana pirms termiņa ir iespējama:

5.2.1. ja Līgums tiek izbeigts pēc Domes iniciatīvas saskaņā ar Līguma 5.3. un 5.4. punktu, Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā;

5.2.2. pēc Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās.

5.3. Dome var vienpusēji izbeigt Līgumu, pieprasot jau izmaksātā Domes līdzfinansējuma atmaksu, ja:

5.3.1. Projekta īstenotājs vai Finansējuma saņēmējs pēc Domes iepriekšēja brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst Projekta izpildes gaitā konstatētos trūkumus un citas neatbilstības Līguma nosacījumiem vai abpusēji apstiprinātajiem Projekta sagatavošanas un izpildes nosacījumiem;

5.3.2. Projekta īstenošanai ir saņemts dubults finansējums vai līdzfinansējums ir izlietots Projektā neparedzētām aktivitātēm;

5.3.3. Projekta īstenotājs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai .

5.4. Projekta īstenotājs vai Finansējuma saņēmējs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Dome 20 (divdesmit) darba dienu laikā nav samaksājusi Līguma 2.2. punktā noteikto līdzfinansējumu.

5.5. Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no savu Līguma saistību izpildes, tai skaitā no līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzības.

6. Strīdu risināšanas kārtība

Pušu domstarpības, kas rodas Līguma ietvaros un skar Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Konfidencialitāte

7.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām konfidenciālu informāciju par Līguma nosacījumiem un Projekta izpildes gaitu bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi. Puses nodrošina, ka to darbiniekiem un sadarbības partneriem ir saistoša attiecīga apņemšanās par konfidencialitāti.

7.2. Ar konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē ir jāsaprot jebkāda ar Līguma izpildi saistīta mutiskā vai rakstiskā veidā iegūta tehniska, komerciāla vai cita veida informācija, atskaitot tādu informāciju, kas ir vai kļūs zināma sabiedrībai bez Pušu vai ar to saistītu/ nolīgtu personu starpniecības.

8. Nepārvarama vara (Force Majeure)

8.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kuru attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kas attiecas vai ietekmē Līguma saistību izpildi.

8.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstveidā jāinformē otra Puse, norādot šādu apstākļu iestāšanās cēloni, rašanās laiku un izbeigšanās laiku, ja tas ir iespējams, un nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos. Paziņojumam jāpievieno nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos pierādoši dokumenti, ko izsniegusi attiecīga kompetenta valsts vai pašvaldības iestāde.

8.3. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par Līguma 8.1. punktā paredzētajiem apstākļiem Līguma 8.2. punktā norādītajā termiņā, tad tam ir jāatlīdzina otrai Pusei visi zaudējumi, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.

9. Citi noteikumi

9.1. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļu.

9.2. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un līdzēju tiesību realizēšanu.

9.3. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

9.4.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

9.4.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

9.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Projekta sagatavošanas un norises laikā:

9.5.1. Domes kontaktpersonas: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________;

9.5.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________;

9.5.3. Projekta īstenotāja kontaktpersona: _____________, tālr. __________, e-pasts ________.

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (_____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, ar pielikumiem kopā uz ___ (_________) lapām, no kuriem viens nodots Domei, otrs – Finansējuma saņēmējam, bet trešais – Projekta īstenotājam.

9.7. Līgumam pielikumā pievienoti:

9.7.1. 1.pielikums – Projekta pieteikums uz __ (_______);

9.7.2. 2.pielikums – Izdevumu tāme uz __ (_______) lapām;

9.7.3. 3.pielikums – Vienošanās par projekta īstenošanu uz ___(_______) lapām un tie ir Līgumam neatņemamas sastāvdaļas.

10. PUŠU REKVIZĪTI

Dome

Nosaukums: Jūrmalas pilsētas dome,

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Juridiskā adrese:

Jomas iela 1/5, Jūrmala,

LV–2015

Tālrunis: 67093800

Banka: A/S Citadele banka,

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

kods PARXLV22

__________________

Vārds, uzvārds

Projekta īstenotājs

Nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Tālrunis:

Banka:

Konta Nr.:

Kods:

__________________

Vārds, uzvārds

Finansējuma saņēmējs

Nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Tālrunis:

Banka:

Konta Nr.:

Kods:

__________________

Vārds, uzvārds7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Līdzfinansētā projekta starpposma atskaite PDF8.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Līdzfinansētā projekta atskaite PDF9.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Vienošanās par projekta īstenošanu

Vienojamies par projekta___________ (projekta nosaukums) īstenošanu laikā no ___(datums, plkst.) līdz ____ (datums, plkst.) telpās______ (adrese).

Telpu nomas maksa ______EUR bez PVN, _____ EUR ar PVN.

_______________________

___________________________

/ v. uzvārds /

 / v. uzvārds/10.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.53

(protokols Nr.21, 24.punkts)

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1.Administratīvie kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma (punkti)

1.1.

Projekta pieteicējs pirms projekta iesniegšanas ir nokārtojis saistības ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību

2 – jā

1 – daļēji

0 – nē

1.2.

Projekts iesniegts norādītajā termiņā; noformējums atbilst nolikuma prasībām; tāme ir aritmētiski pareiza, ir nokārtotas nodokļu parādu saistības

2 – jā

1 – daļēji

0 – nē

1.3.

Projekts ir uzsākts pirms projektu konkursa noslēguma

2 – nē

1 – daļēji

0 – jā

1.4.

Projekts ir saistīts ar politisko partiju aktivitātēm

2 – nē

1 – daļēji

0 – jā

2.Kvalitatīvie kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma (punkti)

2.1.

Projekta atbilstība

2– sekmē profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā; popularizē Jūrmalu kā augstvērtīgas mākslas norises vietu; nodrošina sabiedrībai iespēju baudīt daudzveidīgus profesionālās mākslas projektus (izrādes, izstādes, koncertus, festivālus, filmas u.c.).

1 – popularizē Jūrmalu kā augstvērtīgas mākslas norises vietu; sekmē profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs šaurai mērķauditorijai

0 – projekts nesekmē profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā

2.2.

Projekta pamatojums

2 – atbilst nolikuma mērķim, plānotas aktivitātes sasniedz mērķauditoriju un paredzamos rezultātus, ilgtspējīga projekta attīstība

1 – atbilst nolikuma mērķim, plānotas aktivitātes sasniedz mērķauditoriju un paredzamos rezultātus, projektam nav ilgtspējīgas attīstības

0 – neatbilst nolikuma mērķim, plānotas aktivitātes nesasniedz mērķauditoriju un paredzamos rezultātus, projektam nav ilgtspējīgas attīstības

2.3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

2 – projektā iesaistītie dalībnieki ir augstas klases nozares profesionāļi ar lielu pieredzi; atbilstoša norises vieta; daudzveidīgs norises plāns

1 – iesaistītie dalībnieki ir nozares profesionāļi; atbilstoša norises vieta; vienveidīgs norises plāns

0 – projektā iesaistītiem dalībniekiem nav kvalifikācijas un pieredzes nozarē; neatbilstoša norises vietas; nav izstrādāts norises plāns

2.4.

Projekta publicitāte

2 – izvēlētie resursi attaisno plānotās mērķauditorijas sasniegšanu

1 – jāpārsaka publicitātes plāns, ņemot vērā projekta mērķauditoriju

0 – izvēlētie resursi neattaisno plānotās mērķauditorijas sasniegšanu

2.5.

Budžeta, izmaksu pamatojumu efektivitāte

2 – pieprasītie līdzekļi pamatoti atbilstoši tirgus piedāvājumam, projektā nav nepamatotu izdevumu, projektam ir citi uzticami sadarbības partneri

1 – pieprasītie līdzekļi daļēji ir pamatoti, projektam ir maz sadarbības partneru

0 – pieprasītie līdzekļi nav pamatoti, projektā ir nepamatoti izdevumi, projektam nav sadarbības partneru

2.6.

Projektam ir plānota peļņa

1 – nē

0 – jā


Lejupielāde: DOC un PDF