Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 21.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles
slēgtās zāles rekonstrukcijai/ restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

Ievērojot to, ka Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas projekts netika pabeigts 2014.gadā, kā arī tika veiktas izmaiņas būvprojektā, lai nodrošinātu objekta atbilstību noteiktajām prasībām māksliniecisko pasākumu organizēšanas jomā, kas ietver papildu būvdarbu veikšanu, slēgtās zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošanu, slēgtās zāles apgaismošanas sistēmas ierīkošanu, multimēdiju un komutācijas sistēmas ierīkošanu, stikla akustisko paneļu un pacelšanas motoru sistēmu ierīkošanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību, tehnisko projektu izstrādi, kas kopsummā sastāda 944 950,35 euro, ir mainījušās Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas projekta īstenošanas izmaksas un aizņēmuma izņemšanas datumi. Ēkas inventarizācijas lietas izmaksu sadārdzinājums plānots 5039,90 euro apmērā. Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 13 036 661,16 euro, pirms papildu darbu veikšanas plānotās projekta izmaksas sastādīja 12 086 670,91 euro.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 12 421 652,41 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā, tajā skaitā pa gadiem:

1.1. 2012.gadā – 1 028 685,07 euro;

1.2. 2013.gadā – 4 053 152,25 euro;

1.3. 2014.gadā – 3 146 698,46 euro;

1.4. 2015.gadā – 4 193 116,63 euro

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF