Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 6

protokols Nr. 2, 8. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015
„Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs,
gadatirgos un konferencēs – 2015/2” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Tūrisma likuma 8.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.637 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” , kā arī uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.janvāra Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/1, 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-20/1 un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2014.gada 23.decembra lēmumu Nr. 9.2-1.1/8724SF, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” projektu Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta mērķi - veikt tūrisma mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt Projekta ieguvumu – Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos, ietaupot 70% no Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

4. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.marta līdz 2015.gada 31.decembrim (10 mēneši).

5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 49 609 EUR apmērā saskaņā ar 1.pielikumu „Projekta ERAF finansējuma sadalījums” un 2.pielikumu „Projekta finansēšanas plāns”, tai skaitā:

5.1. attiecināmo izmaksu summu 48 049 EUR apmērā, no tās:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 33 634,30 EUR (70%) apmērā;

5.1.2. partneru līdzfinansējums ir 4 020 EUR (8,37%) apmērā;

5.1.3. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10 394,70 EUR (21,63%) apmērā;

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, ir 1 560 EUR apmērā, tai skaitā valūtu kursu svārstības un banku komisijas par dalību izstādēs, kas tiks proporcionāli sadalīti starp Projekta partneriem, noslēdzot Projektu.

6. Uzdot Projekta priekšfinansējumu 15 930 EUR apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta.

7. Noteikt, ka gadījumā, ja Projekta īstenošanas laikā Projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā plānots, tad ir veicamas visas darbības, lai no attiecināmo izmaksu ekonomijas tiktu segtas neattiecināmās izmaksas, pirms tam saņemot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rakstisku apstiprinājumu/saskaņojumu.

8. Uzdot naudas plūsmas izmaiņas precizēt ar kārtējā gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

9. Uzdot ieviest Projektu Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītājam.

10. Uzdot Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.6

(protokols Nr.2, 8.punkts)

Projekta ERAF finansējuma sadalījums


Projekta partneri

Reģistrācijas numurs

ERAF finansējums (70%), EUR

Vadošais partneris

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.

90000056357

24 254.30

[partneris 1]

SIA „HOTEL JŪRMALA SPA”

reģistrācijas Nr.

40003694427

980

[partneris 2]

Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”

reģistrācijas Nr.

40008020749

1 120

[partneris 3]

Carnikavas novada dome

reģistrācijas Nr.

90000028989

490

[partneris 4]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANARE-KRC JAUNĶEMERI”

reģistrācijas Nr.

42803001859

490

[partneris 5]

SIA “SEMARAH HOTEL MANAGEMENT”

reģistrācijas Nr.

40103576889

1 470

[partneris 6]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVEROJA”

reģistrācijas Nr.

40003305784

1 120

[partneris 7]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIXTRAVEL COMPANY”

reģistrācijas Nr.

40103426660

630

[partneris 8]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MeetingTourTravel& SPA Consultants”

reģistrācijas Nr.

40003703151

490

[partneris 9]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LT services” (Amber SPA Hotel”

reģistrācijas Nr.

40103267084

1 470

[partneris 10]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "BULTA-TURS"

reģistrācijas Nr.

40003144578

1 120

Kopā finansējuma apjoms

33 634.30


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.6

(protokols Nr.2, 8.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļa

Reģistrācijas numurs

90000056357

Projekta nosaukums

"Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2"

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.730.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR):

49 609,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 48 049,00EUR, kas sastāv no ERAF finansējuma 33 634,30 EUR (70%), JPD finansējuma 10 394,70 EUR (21,63%), partneru finansējuma 4 020,00 EUR (8,37%) , un neattiecināmajām izmaksām 1 560,00 EUR, kas tiek 100% finansētas no JPD budžeta. Projekta īstenošanai ir nepieciešams JPD priekšfinansējums 15 930,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2014.

2015.

2016.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

9 154

6 003

30 862

5 550

51 569

23 350

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

no ES fonda

0

0

no partneriem

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

4 133

4 191

4 026

3 580

15 930

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

1 771

1 797

5 292

1 535

10 395

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

450

15

660

435

1 560

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

10 284

10 284

23 350

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.) - Carnikavas novada domes līdzfinansējums

0

700

700

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.9.9.)

0

2 800

0

9 900

0

12 700

IZDEVUMI kopā

0

9 154

6 003

30 862

5 550

51 569

23 350

Izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai

0

9154

6 003

28 902

5 550

49 609

0

Finansējuma atmaksa partneriem

0

0

0

1960

0

1960

7 420

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

15 930

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

15 930


Lejupielāde: DOC un PDF