Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 7

protokols Nr. 2, 9. punkts

Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”
projekta „Meldru meža takas” noslēgumu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.286 „Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldru meža takas” īstenošanu” un 2014.gada 12.jūnija līgumu Nr.1-20/139 „Par projekta finansēšanas un izpildes kārtību”, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi Ķemeru vidusskola ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju par projekta īstenošanu, un pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda 2014.gada 10.decembra vēstuli Nr.1-06/936 „Par projekta noslēguma pārskatu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu „ Meldru meža takas ” īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 4716.62 (2.pielikums „ Projekta „Meldru meža takas” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Projekta nosaukums” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir EUR 4716.62, kur:

2.1.1. Vides aizsardzības fonda finansējums EUR 3554.01 (75%),

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 1162.61(25%).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.7

(protokols Nr.2, 9.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

„Meldru meža takas”

Līguma/vienošanās Nr.

12.06.2014. Nr. 1-20/139

Darbības programmas nosaukums:

„Vides aizsardzības projekti”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.3. Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem

Projekta mērķis

Organizēt dienas nometni 4.-7.klašu skolēniem ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar ilgtspējīgu vides izglītību; iegūto zināšanu pielietošanu ikdienā un dabas resursu kopšanu un saglabāšanu, kā arī sakārtot vidi, kurā mēs dzīvojam; motivēt skolēnus turpmākai aktīvai darbībai vides aizsardzībā; iesaistīt skolēnu vecākus nometnes aktivitātēs.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Prezentācija par dabas aizsardzību un ĪADT un jaunā filma par ĶNP, nometnes programmas prezentācija. Iepazīšanās spēles dabā.

Darbošanās „Meža mājā” kopā ar Ķemeru Nacionālā parka darbiniekiem, spēļu „Ekosistēmas” un „Parkupols” spēlēšana.

Skolēni uzzināja par Nacionālā parka nepieciešamību un tā veicamajiem uzdevumiem. Iepazinās ar parku darbiniekiem no Šveices un Francijas, kuri darbojās pieredzes apmaiņas programmās. Sarunās uzzināja atšķirības dažādu valstu parku uzturēšanā. Izglītojamie ar spēļu palīdzību iepazina Latvijā esošās ekosistēmas. Uzzināja arī atbilstošās ekosistēmas raksturīgākos augus un dzīvniekus, to raksturojumus.

Norises laiks-19.08.15.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Skolēni uzzināja par Nacionālā parka nepieciešamību un tā veicamajiem uzdevumiem. Iepazinās ar parku darbiniekiem no Šveices un Francijas, kuri darbojās pieredzes apmaiņas programmās. Sarunās uzzināja atšķirības dažādu valstu parku uzturēšanā. Izglītojamie ar spēļu palīdzību iepazina Latvijā esošās ekosistēmas. Uzzināja arī atbilstošās ekosistēmas raksturīgākos augus un dzīvniekus, to raksturojumus.

Norises laiks-27.05.14.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Pārgājiens uz Kaņiera ezeru, putnu vērošana. Tikšanās ar zivju aizsardzības inspektoru, izbraukums ar laivām ezerā.

Pārgājiens uz Kaņiera ezeru, putnu vērošana. Tikšanās ar zivju aizsardzības inspektoru, izbraukums ar laivām ezerā.

Norises laiks-18.08.14.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Skolēni kājām devās no Ķemeriem uz Kaņiera ezeru, pa ceļam pētīdami mežam raksturīgos augus un pildīdami ĶNP darbinieku uzdevumus.

Pie Kaņiera ezera ar laivām pārcēlās uz mākslīgi veidotu saliņu, kur vēroja putnus un tikās ar zivju inspektoru.

Norises laiks-18.08.14.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Dīķa sakopšana pie Mīlestības saliņas. Kūrorta vēstures iepazīšana, ekskursija uz sanatoriju „Jaunķemeri” (dūņu un ūdens dziedniecības nodaļas; unikālas, vecas filmas par Ķemeru vēsturi noskatīšanās ) un kūrorta vēstures muzeja sanatorijā „Jantarnij Bereg” apmeklēšana.

Dīķa sakopšana pie Mīlestības saliņas. Kūrorta vēstures iepazīšana, ekskursija uz sanatoriju „Jaunķemeri” (dūņu un ūdens dziedniecības nodaļas; unikālas, vecas filmas par Ķemeru vēsturi noskatīšanās ) un kūrorta vēstures muzeja sanatorijā „Jantarnij Bereg” apmeklēšana.

Norises laiks-19.08.15.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Tika sakopta teritorija Ķemeru parkā pie sanatorijas, kā arī apkārtne pie Mīlestības saliņas. Skolēni izpētīja, kā sanatorijā tiek izmantotas dūņas, minerālūdeņu vannas, kā arī iepazinās ar kūrorta vēsturi.

Norises laiks-19.08.15.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

"LVĢMC ūdens laboratorijas apmeklējums Dzintaros, Ošu ielā – 5. Vēršupītes krastu atbrīvošana no atkritumiem Purvīša – Katedrāles ielu rajonā.

"LVĢMC ūdens laboratorijas apmeklējums Dzintaros, Ošu ielā – 5. Vēršupītes krastu atbrīvošana no atkritumiem Purvīša – Katedrāles ielu rajonā.

Norises laiks-20.08.14.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Tika pētīts ūdens sastāvs, skolēniem pašiem tika dota iespēja veikt eksperimentus.

Skolēni sakopa Vēršupītes krastus Katedrāles ielas rajonā.

Norises laiks-20.08.14.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Ekskursija uz Jūrkalni, Irbenes radioteleskopu. Jūrkalnes Dabas takas izstaigāšana.

Ekskursija uz Jūrkalni, Irbenes radioteleskopu. Jūrkalnes Dabas takas izstaigāšana.

Norises laiks-21.08.14.,

dalībnieku skaits-30skolēni.

Iepazīšanās ar piekrastes augu atšķirībām Jūrmalā un Jūrkalnē. Irbenes radioteleskopa apmeklējums, iepazīšanās ar tā vēsturi, un perspektīvām.

Norises laiks-21.08.14.,

dalībnieku skaits-30skolēni.

Brauciens līdz jūras piekrastei (Jaunķemeriem) un dabas skolas piekrastes nodarbība; smilšu skulptūru konkurss (kopā ar Meža mājas darbiniekiem). Pārgājiens gar jūru līdz Lapmežciemam, pa ceļam veicot uzdevumus saistībā ar iepriekšējās dienās izspēlēto ekosistēmu spēli (meklējot piekrastei raksturīgās sugas u.tml.). Seno zvejnieku dzīves iepazīšana Lapmežciema muzejā. Brauciens uz Kaņiera pilskalna taku, kur tika sagatavotas darba lapas ar uzdevumiem. Mežam raksturīgo sugu meklēšana, zema purva atpazīšana.

Brauciens līdz jūras piekrastei (Jaunķemeriem) un dabas skolas piekrastes nodarbība; smilšu skulptūru konkurss (kopā ar Meža mājas darbiniekiem). Pārgājiens gar jūru līdz Lapmežciemam, pa ceļam veicot uzdevumus saistībā ar iepriekšējās dienās izspēlēto ekosistēmu spēli (meklējot piekrastei raksturīgās sugas u.tml.). Seno zvejnieku dzīves iepazīšana Lapmežciema muzejā. Brauciens uz Kaņiera pilskalna taku, kur tika sagatavotas darba lapas ar uzdevumiem. Mežam raksturīgo sugu meklēšana, zema purva atpazīšana.

Norises laiks- 22.08.14.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

Skolēni pētīja ekosistēmu Jūrmalā, Jaunķemeros un Lapmežciemā.

Notika pārgājiens uz Lapmežciemu gar jūras krastu, veicot uzdevumus, saistībā ar iepriekšējās dienās izspēlēto ekosistēmu spēli (meklējot piekrastei raksturīgās sugas u.tml.).

Lapmežciema muzeja apmeklējums, iepazīšanās ar seno zvejnieku dzīvi, sadzīvošanu ar jūru un dabu.

Norises laiks- 22.08.14.,

dalībnieku skaits-30 skolēni.

ĶNP inspektori ciemojas skolā. Prezentācija par inspektoru darbu. Pastaiga pa Ķemeriem: bīstamo koku un vides pārkāpumu meklējumi; skolēni iemācās noteikt koku apkārtmēru un augstumu, pazīt koku sugas. Ūdensaugu un ūdensdzīvnieku atpazīšana Slocenes upē un Slokas ezerā.

ĶNP inspektori ciemojas skolā. Prezentācija par inspektoru darbu. Pastaiga pa Ķemeriem: bīstamo koku un vides pārkāpumu meklējumi; skolēni iemācās noteikt koku apkārtmēru un augstumu, pazīt koku sugas. Ūdensaugu un ūdensdzīvnieku atpazīšana Slocenes upē un Slokas ezerā.

Norises laiks-23.08.14.,dalībnieku skaits-30 skolēni.

ĶNP inspektori stāsta par savu darbu, rāda vides pārkāpumus, apspriež kā iespējams labot kļūdas. Skolēni mācās noteikt koku sugas, noteikt dižkokus.

Norises laiks-23.08.14.,dalībnieku skaits-30 skolēni.

Noslēguma konference „Labi darbi dabas labā” par projekta „Meldru meža takas” rezultātiem Meža mājā ar ĶNP darbinieku piedalīšanos, fotoizstāde.

Noslēguma konference „Labi darbi dabas labā” par projekta „Meldru meža takas” rezultātiem Meža mājā ar ĶNP darbinieku piedalīšanos, fotoizstāde.

Norises laiks-12.09.14., dalībnieku skaits-112 skolēni.

Noslēguma konference "Meldru meža takas ",kurā piedalās visi Ķemeru vidusskolas skolēni, liela daļa ĶNP darbinieku un 8 pedagogi. Norises vieta - Meža mājā, izveidotās filmas un fotogrāfiju demonstrēšana un zīmējumu izstāde. Notiek arī labāko skolēnu dienasgrāmatu fragmentu lasījumi. Labāko zīmējumu un dienasgrāmatu autoru apbalvošana.

Norises laiks-12.09.14., dalībnieku skaits-112 skolēni.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta ietvaros radās ekonomija par laivu nomu (skolai bija piešķirta atlaide) - līdzekļi izmantoti videokameras īrei.

Projekta ietvaros radās ekonomija par bezmaksas muzeju apmeklējumu - līdzekļi izmantoti vilciena biļešu iegādei.

Veiktie grozījumi tika saskaņoti ar Latvijas Vides fonda administrāciju (07.08.2014.gada vēstule Nr.1-06/648 „Par grozījumiem līgumā Nr.1-20/139 par projekta finansēšanas un izpildes kārtību”).

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

12.06.2014-30.09.2014

12.06.2014-30.09.2014

Projekta laika grafika izmaiņas nav

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

Prezentācija par dabas aizsardzību un ĪADT un jaunā filma par ĶNP, nometnes programmas prezentācija. Iepazīšanās spēles dabā.

X

Darbošanās „Meža mājā” kopā ar Ķemeru nacionālā parka darbiniekiem, spēļu „Ekosistēmas” un „Parkupols” izspēlēšana.

X

Pārgājiens uz Kaņiera ezeru, putnu vērošana. Tur arī tikšanās ar zivju aizsardzības inspektoru, izbraukums ar laivām ezerā.

X

.Mīlestības saliņai pieguļošā dīķa sakopšana. Kūrorta vēstures iepazīšana, ekskursija uz sanatoriju „Jaunķemeri” (dūņu un ūdens dziedniecības nodaļas; unikālas, vecas filmas par Ķemeru vēsturi noskatīšanās ) un kūrorta vēstures muzeja, kas atrodas sanatorijā „Jantarnij Bereg” apmeklēšana.

X

"LVĢMC ūdens laboratorijas apmeklējums Dzintaros, Ošu ielā – 5. Vēršupītes krastu atbrīvošana no atkritumiem Purvīša – Katedrāles ielu rajonā.

X

Brauciens līdz jūras piekrastei (Jaunķemeriem) un dabas skolas piekrastes nodarbība; smilšu skulptūru konkurss (kopā ar Meža mājas darbiniekiem). Pārgājiens gar jūru līdz Lapmežciemam, pa ceļam veicot uzdevumus saistībā ar iepriekšējās dienās izspēlēto ekosistēmu spēli (meklējot piekrastei raksturīgās sugas u.tml.). Seno zvejnieku dzīves iepazīšana Lapmežciema muzejā. Brauciens uz Kaņiera pilskalna taku, kur tiks sagatavotas darba lapas ar uzdevumiem. Meklēt mežam raksturīgās sugas, atpazīt zemo purvu.

X

"ĶNP inspektori ciemojas skolā. Prezentācija par inspektoru darbu. Pastaiga pa Ķemeriem: bīstamo koku un vides pārkāpumu meklējumi; skolēni iemācās noteikt koku apkārtmēru un augstumu, pazīt koku sugas. Ūdensaugu un ūdensdzīvnieku atpazīšana Slocenes upē un Slokas ezerā.

X

Noslēguma konference „Labi darbi dabas labā” par projekta „Meldru meža takas” rezultātiem Meža mājā ar ĶNP darbinieku piedalīšanos, fotoizstāde.

X

Noslēguma konference „Labi darbi dabas labā” par projekta „Meldru meža takas” rezultātiem Meža mājā ar ĶNP darbinieku piedalīšanos, fotoizstāde, zīmējumu izstāde.

X

Prezentācija par dabas aizsardzību un ĪADT un jaunā filma par ĶNP, nometnes programmas prezentācija. Iepazīšanās spēles dabā.

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Nebija

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

Prezentācija par dabas aizsardzību un ĪADT un jaunā filma par ĶNP, nometnes programmas prezentācija. Iepazīšanās spēles dabā.

X

Darbošanās „Meža mājā” kopā ar Ķemeru nacionālā parka darbiniekiem, spēļu „Ekosistēmas” un „Parkupols” izspēlēšana.

X

Pārgājiens uz Kaņiera ezeru, putnu vērošana. Tur arī tikšanās ar zivju aizsardzības inspektoru, izbraukums ar laivām ezerā.

X

Mīlestības saliņai pieguļošā dīķa sakopšana. Kūrorta vēstures iepazīšana, ekskursija uz sanatoriju „Jaunķemeri” (dūņu un ūdens dziedniecības nodaļas; unikālas, vecas filmas par Ķemeru vēsturi noskatīšanās ) un kūrorta vēstures muzeja, kas atrodas sanatorijā „Jantarnij Bereg” apmeklēšana.

X

"LVĢMC ūdens laboratorijas apmeklējums Dzintaros, Ošu ielā – 5. Vēršupītes krastu atbrīvošana no atkritumiem Purvīša – Katedrāles ielu rajonā.

X

Brauciens līdz jūras piekrastei (Jaunķemeriem) un dabas skolas piekrastes nodarbība; smilšu skulptūru konkurss (kopā ar Meža mājas darbiniekiem). Pārgājiens gar jūru līdz Lapmežciemam, pa ceļam veicot uzdevumus saistībā ar iepriekšējās dienās izspēlēto ekosistēmu spēli (meklējot piekrastei raksturīgās sugas u.tml.). Seno zvejnieku dzīves iepazīšana Lapmežciema muzejā. Brauciens uz Kaņiera pilskalna taku, kur tika sagatavotas darba lapas ar uzdevumiem. Meklēt mežam raksturīgās sugas, atpazīt zemo purvu.

X

ĶNP inspektori ciemojas skolā. Prezentācija par inspektoru darbu. Pastaiga pa Ķemeriem: bīstamo koku un vides pārkāpumu meklējumi; skolēni iemācās noteikt koku apkārtmēru un augstumu, pazīt koku sugas. Ūdensaugu un ūdensdzīvnieku atpazīšana Slocenes upē un Slokas ezerā.

X

Noslēguma konference „Labi darbi dabas labā” par projekta „Meldru meža takas” rezultātiem Meža mājā ar ĶNP darbinieku piedalīšanos, fotoizstāde, zīmējumu izstāde.

X

Projekta komanda

Ķemeru vidusskolas direktore Svetlana Seņkina- projekta vadītāja, Dz.Fišere-projekta koordinatore, K.Bukarte – grāmatvede, nometnes skolotāji: A.Muša, I.Krūmberga, L.Grečāņika, Ķemeru nacionālā parka speciālisti un muzeja darbinieki: A.Balandina, A.Pendere, I.Lazda.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta faktiskās uzmaksās sastāda 98%. Projekta mērķi sasniegti pilnība.

Turpināt sadarbību ar ĶNP turpmākai aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Organizēt vides izglītības vasaras nometni 2015. gadā.Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF