Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 8

protokols Nr. 2, 10. punkts

Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (KA 2)
stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014. gada 9. oktobra lēmumu Nr.8.8.-1/6727 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2014-1-MT01-KA201-000305 5 apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ aktivitātes „Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerība” projektu Nr.2014-1-MT01-KA201-000305 5 „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolā.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. attīstīt pedagogu prasmes un iemaņas dabaszinātņu mācību priekšmetu mācīšanā;

2.2. projekta partnerskolās Maltā (projekta koordinators), Spānijā, Ungārijā, Igaunijā, Slovēnijā un Latvijā dalīties skolotāju pieredzē, lai gūtu jaunas zināšanas un paaugstinātu metodiskās prasmes dabaszinību mācīšanā;

2.3. izglītības konferencē Maltā popularizēt Vaivaru pamatskolas pieredzi dabaszinātņu stundu un ārpusklases aktivitāšu organizēšanā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku 20 (divdesmit) mēneši - no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 11 525.00 EUR saskaņā ar pielikumu, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 11 525. 00 EUR (100 .

5. Projekta priekšfinansējumu 4034. 00 EUR segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

6. Noteikt, ka, ja īstenošanas laikā projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas, nekā plānots, tad ir veicamas visas darbības, lai no attiecināmo izmaksu ekonomijas tiktu segtas neattiecināmās izmaksas, pirms tam saņemot Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstisku apstiprinājumu.

7. Nauda plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta īstenošanu uzdot Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas direktoram.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF