Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 10

protokols Nr. 2, 12. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 10. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 10.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/12) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 14.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.10

(protokols Nr.2, 12.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

T.I.,

***,

meita J.I.***.,

meita V.I. ***.,

vīrs G.I. ***.,

vīra māte A.I. ***

mazdēls R.K. ***.

***, Jūrmala,

istabas Nr.1,3,4

***, Jūrmala,

istabas Nr.1,3,4,

3-istabas kopējā dzīvoklī,

39,10 (62,50) m2

6 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 12.12.2014.-31.12.2014.

2.

J.K.,

***

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

11,10 (18,87) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 12.12.2014.-31.12.2014.

3.

O.R.,

***

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

12,90 (21,93) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 12.12.2014.-28.02.2015.

4.

O.B.,

***

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,40 (22,21) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 10.09.2014.-28.02.2015.

5.

D.K.,

***,

mazmeita I.R. ***.,

mazmazdēls I.R. ***.,

mazmazdēls L.R. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,00 (21,71) m2

4 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 15.11.2014.-31.01.2015.

6.

K.S.,

***,

sieva D.P.***.,

mazdēls K.S. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

9,40 (19,00) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 15.11.2014.-30.04.2015.

7.

R.G.,

***,

meita K.B. ***.,

dēls D.B. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

17,30 (33,90) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 12.12.2014.-31.12.2014.

8.

O.T.,

***,

dēls D.G. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

14,50 (16,60) m2

2 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 16.07.2014.-15.01.2015.

9.

V.K.,

***,

meita K.S. ***.,

dēls R.A.S. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

36,20 (53,00) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.12.2014.-31.05.2015.


Lejupielāde: DOC un PDF